Napi Hírek, 1929. május/2

1929-05-22 [0203]

/A felsőház közigazgatási bizottságának ülése. II. folytatás./ t Kaltenecker Viktor arra mutatott rá, hogy a szakasz rendel­kezései következtében a városok közönsége háttérbe szoritottnak ár-" zi magát. Semmi indokoltsága sincs annak, hogy tartás munkaképte­lenség, vagy a törvényhatóság gazdasági helyzetének válságossá vál­hatása cimen oszlathassa fel a Delügyminisz-;er a törvényhatósági b izottságot. Rakovszky Endre szintén nem helyesli a megyék ás városok közötti megkülönböztetést, hanem egyenlő elbánást kivan.-A feloszla­tása) jogot aggályosnak tartja elutasító álláspontra azonban nem helyezkedik, de kéri, vegyék ki a szövegből a törvényhatóságokat •• sértő és bántó "nemzetellenes vagy hazaiiatlan magatartás" meghatá­rozást. Teljesen elegendő az"állam biztonságát veszályeztető"kitátel. Az elnök ezután a vitát megszakította s folytatását csütörtö­kön délelőtt 11 órára tűzte ki. I M i s k o 1 c , .május 22. A budapestvidáki tankerülethez tartozó _ kot&épiskolaijgazgatók tegnap ás ma tartották értekezletü­ket Miskolcon-: G^al Mózes ás dr. Acsay István tankerületi királyi főigazgatók elnöklete alatt. Az értekezleten, amelyen 38 középiskola igazgatói jelentek meg,— pedagógiai ás iskolaigazgatói ügyek kerültek.megbeszélesre. Dr. Stuhlmann Patrik gödöllői premontrei re­álgimnáziumi igazgató, címzetes tankerületi főigazgató, dr. Zibolen Endre újpesti lallami reálgimnáziumi igazgató, Józsi Ferenc jászberé­nyi igazgató ás Szőnyi Sándor ceglédi•realgimnáziumi igazgató tartot­tak melyenjáró tanulságos előadásokat. Az előadásokat sokoldalú meg­beszélés és vita követte, és a leszűrt eredmány/j avaslatok alakjában a vallás.és közoktatásügyi miniszter elé fognak kerülni. Végül dr. Acsay István tankerületi főigazgató és Domby László miskolci reformá­tus leánygimnáziumi igazgatók intéztek meleg búcsúszavakat G-aál Mózes tankerületi kir. főigazgatóhoz, aki 40 éves tanár-igazgatói és főigaz­gatói működése után ez iskolaév végán nyugalomba vonul'. A középisko­lai igazgatók tiszteletére kirándulást rendeztek Lillafüredre, maid Tapolcára, ahol a város látta vendégül okét. A vacsorán Hodbnay Sán­dor dr. polgármester méltatta beszédében a tanárság nagyértékü lel­kes munka ját. /MTI/ r ek, § Eljegyzés. Károlyi Sándor miniszteri tanácsos és neje Thiering Matild leányát Juliskát, eljegyezte Varga Gyula okleveles mérnök. § A Magyar Vöröskereszt Egylet örökös tagjai sorába ujabban a kö­vetkezők léptek: id. Elanek Rezső, Henki Gábor, báró Herczel Pal, özy. báró Kohner Ágostonná, Komora-Magyarosi Szaniszló, norwath Kőnek Emil, Koós Gábor, pilisi Kornhaber Adolf, Koszanovszky József, Kovács Ador­ján, Lóránt Béla, Marschalkó Jenő, Meinhardt Richárd, dr. Merasz Fe­renc, Mihajlovits Arsán, Mihály Pál, Mihályffy Dezső, Míná Alajos, dr. Megele Ödön, dr. Okrutzky Árpád. . .... -

Next

/
Oldalképek
Tartalom