Napi Hírek, 1929. január/1

1929-01-01 [0194]

§ A Magynr Távirati Iroda jelenti: A diplomáciai testület tagjai "ma délben testületileg tisztelegtek nagybányai vitáz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója előtt s szerencseltiv állataikat fe­jezték ki az uj esztoidő alkalmából. A fogadás a hagyományos külsőségek között történt. A várpalo­ta udvarán ais zszázad állott arccal a krisztinavárosi lakosztály felé, a feljáróban és aa folyosón pedig a diszruhás testőrség ás koronaőrság állott sorfalat. A diplomáciai testület tagjai teli es­diszben. a " krisztinavárosi lakosztály sarok szalonjában gyúlok eztek A itt vartajr" félkör alakban'állva a kormányzóra, aki Walko Lajos külügyminiszter, Vértesy Sóndor, a kabinetiroda főnöke, vitáz Somjjputhy Jóisef tábornok a katonai iroda főnöke ás vitéz Koós Miklós őrnagy, első szárnysegéd kisárétében jelent meg. # ' . A diplomáciai kar doyenig, Orsemgo CLesarcnuncius, a következő beszéddel üdvözölte az államfőt^* Főméltoságu Uram! A személye mellett akkreditált diplomáciai kar kellemes kötelességének tartja, hogy az uj év alkalmából Főméitóságodnak szirencsekivánatait ki­fejezze. Mindinkább növekvő bizalommal tekintünk a rázkódxatásokat szenvedett Európa jövője felé: az uj egyezmények, szerződések és háborúellenes megálla­podások megteremtették és megorősitették azokat a nomzctközi• kapcsolatokat , amelyeknek célja a nemzete]; nyugodt fejlődésének biztositása. A hosszú és fáradságos munka, amely ennek az eléréséhez szükséges volt, újból bizonyit­ja, hogy mily mérhetetlen szerencsétlenség volt a náboru. Főméltóságu Uram. ebben a nagyjelentőségű törekvésben az Ön szeretett hazája nem maradt a többi nemzet mögött: egy bátor és erős akarat által irányitva, minden szellem­mi es ^anyagi erejét összefogva és egyesitve, képes volt - annyi nehézség ellenére is - élnij fejlődni és helyét a nemzetek közösségében teljes mél­tósággal megtartani. Áldja meg az Isten Főméltóságod hazájának onu^nagy erő­kifejtéseit és engedje meg, hogy a nemzetekkel fennálló és mindinkább szorosab­bá váló kötelékei révén jólétét növelve méginkább megerősödjék. Hőn óhajtva hazájának a jövőben való boldogulásat, kérjük Főméltóságo­dat, fogadja egyúttal személyének szóló legőszintébb jókivánatainkat, molyok* mk magunk, valamint államfőink nevében adunk kifejczest v *" TFoi-tatcsa •tevetke zik/" /::/ Berlin, január 1. /Wolff/ Hindenburg birodalmi elnök Horthy Tvifelós korménvzónak a következő üdvözlő táviratot küldte: . Az u esztendő alkalmából Főméltóságodnak legb'szintébV szcrencskiva­nataimat Idildöm a régi érzülettel. Hindenburg birodalmi elnök. . Horthy Miklós kormánysótól ugyanakkor Hindenburg birodalmi elnökhöz a következő távirat érkezett; , , _ . „,, mm ^ ímt Az ui év alkalmából méltóztassék legmelegebb es legbensőbb suoroncso­kivánataimaí fogadni. A legőszintébb aj társi üdvözlettel Horthy kormányzó. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom