Napi Hírek, 1928. december/2

1928-12-22 [0193]

V a r só ,december 22. /Lengyel Távirati Iroda./ Meysstoviéz Sándor igazságügyminiszter ma benyújtotta lemondását. A lemondást elfogad­ták. Az igazságügyminiszter Car Szaniszlót, az eddigi igazságügyi állam­titkárt neveztek íci. /í.íTl/ b § A Zugligeti Hők Jézus Szive Egyesülete, és a Magyar Asszonyok Szent Korona Szövetsége tegnap a Buda-gyöngyében karácsonyfa-ünnepélyt rende zett, amelyen 100 szegény gyermeket látott uzsonnára vendégülés cioűvel, melegharisnyával és ruhával ajándékozta meg őket. A Zugligeti Énekkar Mind­szenthy karnagy vezetésével karácsonyi énekeket adott elő, majd az uj zug­ligeti lelkész, Huszár Elemér mondott beszédet. Az ünnepéiyen Odescalchi her cegnO 1 is megjelent. y r e igaz i t á s. A tőzsdetanács mai üléséről szóló tudósi tabunk második mondata helyesen igy hangzik: A módosítás nem vonat­kozik azonban azokra a határidő ügyletekre stb, _ _ _ * S z t a m b u 1, december 22./Havas/ A tegnap jelentett letartózta­tások a köztársaság ellen irányuló mozgalom felfedezésével vannak kapcso­latban. Kompromittáló iratokat találtak. FogolyszőktotésTgyanuja miatt le­tartóztatta! 14 embert./MTI? T^*Wfe^U mm mm mm / /::/ G-e n f, december 22. /Wolff/ A Bolivia és Paraguay közt támadt konf­liktus elsimitasa; alkalmából Briand mint a népszövetségi tanács elnöke távoli országokból is üdvözlő táviratokat kapott.'Ilyen távirat érkezett a többi között Kolumbiától, Hondurastól és Sziámtól, Kolumbia távirata annyi­ban érdemel különös figyelmet, mert abban Kolumbia közli, hogy mint barátsá­gos vis zonyban lévő hatalom Boliviához és fáraguayhoz fordult és kifejezte előttük azt az óhajtását, hogy az amerikai kontinenoen a békét fenntartsák. /MTI/ § ^A Magyar ^en-»Club ma délután igazgatÖsagi ülést tartott.amelyen a beteg Rákosi Jenő helyett Radó Antal elnökölt. Az igazgatóság mindenek­előtt nagy örömmel fogadta azt az értesitést, hogy Rákosi már a gyógyulás utján van és már legközelebb újra részt fog vehetni az egyesület vezetésé­ben. Ezután Radó t Antal terjesztette elő tüzetes jelentéséi az oslói kongresz­szus határozatairól, különösen az általa beadott, a magyar sajtótermékek szabad forgalmát illető indítványáról, amelyet a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottsága a népszövetség szeptemberi ülése elé| A népszövetség döntésével, amely csak a tudományos és technikai munkákra nézve fejezi ki azt az óhajtást, hogy azok szabadon lehessenek ideken államokban terjeszthetők, a Magyar ren Club nem tekintheti befejezettnek az e tárgyban megindított akcióját, hanem azt - lehetőleg az illető orszá­gokban fennálló Fen Clubokkal való közvetlen érintkozés_utj án- ,továbbra is folytatni fogja.[fttá 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom