Napi Hírek, 1928. november/2

1928-11-16 [0191]

, SWJ r aga november 16. /Magyar Távirati Iroda./A szená­tus költsegyetesi vitájában Törköly József magyar nemzeti párti szenátor eles kritikát mondott a hadügyi költségvetésről. Katonai kiadásokra - mon­dotta lorköiy - összesen 1716 millió koronát kivárja kormány forditani an­nak a költségvetésnek a keretében, amelyet ugyanaBbanaz esztendőben ter­jeszt elo, midőn Penes Csehország részéről is aláirta a Kellogg-paktu­mot. Csehország minden száz lakosára egy katona esik. Ha ö ssze hason! it­juk ezt az arányszámot a német birodalom fegyveres erejére vonatkozó ada­tokkal, arra az eredményre jutunk, hogy Csehország hatszor anryi kato­nát tart állandóan fegyverben, mint a hatvanmillios nagy német birodalom. A lakosság szamát tekintve, tehát az adóalanyok számát véve tekintetbe Csehország_katonai költségvetése a legnagyobb a kisantanthatalmaké között? Légiflottája pedig oly nagy, hogy 1926-ban Cs ;horszagnak egyedül annyi katonai repülőgépe volt, mint Jugoszláviának és Romániának együttvéve. AzoKat az aggodo cseh hazafiakat, akik esetleg attól tartanának, hogy a cseh kormány beleunt már a légiflotta további fejlesztésibe és megelégszik azzal. hogy a kisantant levegő tenger ében övé a hegemónia, sietve megnyugtatja a költségvetés katonai fejezetének indokolása, amely szerint a repülőgépeket modernebb motorokkal fogiák felszerelni, hogy éjszakai repülőtámadás okra és bombavetésekre minél eredményesebbek lehes­senek. Őszintén szólva - mondotta tovább Törköly - nem értjük a dolgot, hogy ki ellen intézhetne Csehország légiflottája éjszakai támadásokat, hiszen azok a szomszédaij akikhez nem fűzi szövetséges és baráti viszony, igy elsősorban Németország és Magyarország, még nappali repülőtámadás el­len sem tudnának védekezni. Szinte azt lehetne mondani, hogy a cseh kor­mány a fegyverkezésnek monomániákusa lett, hogy l>art pbur l>art fejleszti hadi erejét. Annak a féktelen fegyverkezésnek, mely köztársasá­gunkban folyik, végül is az lesz a következménye, hogy az államháztartás a súlyos katonai kiadások alatt összeroppan, vagypedig az adóprés felmond­ja a szolgálatot. . §Szombathely, november 16. A város vezetőségének rész­vételével most avatták fel ünnepélyes keretek között Szombathely város ui nyolctantermes elemi iskoláját, melynek létesülését Vass József dr . népjóléti miniszter, a szombathelyi kerület országgyűlési képviselője, es Klebelsberg Luno gróf kultuszminiszter áldozatkészsége tett lehetővé. A megnyitási ünnepélyről üdvözlő táviratot küldöttek a két miniszternek. § S o p r o n ? november 16. Az évek óta tartó szinházi válságok után, melyek csak Alapi kamaraszínházának rövid vendégszerepléseit kiméi­ték meg az anyagi kudarctól, Kiss Árpád szentesi színigazgatóval kedvező fordulat állott be Sopron szinházi életében. Al » eleje óta itt működő jó társulat estéről-estére telt házak mellett játszik, s a szinháztól elszo­kott közönség most fokozott érdeklődéssel fogadja azt a művészi munkát, melyet Kiss Árpád szinészei nyujtanak./MTI./ ^ ^Ws^ § S z o 1 n o k,november 16. A város polgármestere a napokban fran­cianyel vü levelet kapott Bukarestből .melyet az ottani polgármester és pénz­ügyi tanácsos irt alá.A levélben Szolnok gazdasági .pénzügyi és ipari beren­dezéséről érdeklődnek, továbbá a mélykút fúrásról.A iev 1 £ a polgármester a belügyminiszterhez továbbito ta,s egyben engedélyt kért a válaszadásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom