Napi Hírek, 1928. augusztus/2

1928-08-21 [0185]

\ §. . , , K j'J k , u n f é 1 e g y h á z a, augusztus 21. Ma ünnepélyes ke­retek között adta at a Kereskedők Egyesülete nevében Eakos Antal hely­beli kereskedő a kereskedelmi miniszter kitüntető okiratát Citter Sán­dornak aki negyvenkét évet töltött megszakítás nélkül a Feuer Adolf és : fía helybeli ceg szolgálatában. Citter Sándort, aki a város te reskedőéle­tefcen köztiszteletben és becsülásben áll, sokan keresték fel jókivána­t a 1 k ka 1; / M11, / $ Kiskunfélegyháza, augusztus 21. Kiss István, a vá­ros országgyűlési képviselője. Szent István napján ülte meg névünnepét, amely alkalomból a Polgári Dalárda lampionos szerenádot adott tiszteleté­re* A köztiszteletben allo képviselőt nagyszámban karesték fel jókivána­taikkal a varos különböző társadalmi egyesületeinek és hivatalainak ki­küldöttei és biztosították őt szeretetükről és ragaszkodásukról ./MTI./ E «-, \£ r á d > augusztus 21. /Magyar Távirati Iroda./ Újvidék­ről jelentik: Vasárnap tartották megilartonoson a községi választásokat, melynek eredményeként -a radikális disszidensek 14, a magyar párt 13, a kor­mánypárti radikálisok 3, a demokraták 3, a független d emokraták 4 mandátu­mot kaptak. A szállási gazdák 2 magyar és egy szerb gazdát választottak meg. „ , • . Moholon a magyar párt listáját nem fogadta el a törvény­szék es ezért a párt nem vehetett részt a választáson. Az eszéki Hrvatski List újvidéki jelentése szerint a Martonoson kisebbségben maradt kormánypárti választók bosszúból felgyújtották a ma­gyar partelnökének, 3alics Józsefnek szérűjét, mely leégett. Balicsnak egész termése elpusztult. B § B e 1 g r á d, augusztus 21./Magyar Távirati Iroda./ Ivo Milics szabadkai radikális képviselő, egyetemi tanár Pribicsevicshez intézett nyílt leveleben > bejelentette, hogy horvátországi tapasztalatai alapján nem helyeselheti a kormánynak a horvátokkal szemben tanusitott politiká­ját, ezért kilép a radikális pártból és csatlakozik a Pribicsevics vezeté­se alatt allo független demokrata párthoz. B ., § B , e l & f, á d > augusztus 21./Magyar Távirati Iroda./Szent István napján a romai katholikus templomban ünnepi istentisztelet volt, amelyen megjel-nt a belgrádi magyar követség teljes személvzete, az osztrák ' követség képviselője és a belgrádi magyar kolónia.' § A mai esti i lapok az amerikai magyar zarándokoknak a kormány­zó által történt fogadása alkalmával hosszabb közleményekben foglalkoznak azokkal a beszélgetésekkel, amelyeket a kormányzó az amerikai zarándokcso­pcrt egyes tagjaival folytatott. Mint a lkokban megjelent különböző szö­vegek is mutatják, ozokj a (beszélgetéséig!i^ögtönzötty , a ielenvoltak emlékezetből állítottál: össze es Így Ilüm fedik teljes precizitással azo­kat a gondolatokat, amelyeket a kormányzó az amerikai magyarok előtt kife­jezésre juttatott, ami természetszerűleg maga után vonja azt is, hogy szó szerint sem felelnek meg a tényleg lefolyt beszélgetéseknek./MTI./ 1^ ?„4r

Next

/
Oldalképek
Tartalom