Napi Hírek, 1928. augusztus/2

1928-08-16 [0185]

Bukare st, augusztus 16. /Bécsi Távirati Iroda./ Tegnap Bukarestbe érkezett a görög monarhisták két képviselője. A két görög delegá­tus rá akarja birni az itt tartózkodó görög exkirályt arra, hogy avatkozzék a görög választási küzdelembe olymódon, hogy a mcnarhista pártokhoz kiált­ványt intéz. György görög exkirály fogadta ugyan a monarhista kiküldötteket, ezeloiek azonban egyelőre nagy nehézségükbe ütközik a király megnyerése, mert György exkirály véleménye szerint a trónkérdést nem lehet a választási harc kimenetelétől függővé t enni, hanem népszavazással kell eldönteni. Román kö­rökben kijelentik, hogy Románia a vele barátságc-s viszonyban élő szomszédos államra való tekintettel a volt görög királynak Romániából történő akciójához semmi esetre sem járul hozzá, /ml./ :; Hamburg, augusztus 16. /Wolff./ Ünnepélyes formák között bocsátották tegnap vizre a Norddeutscher Lloyd uj 40.000 tonnás négycsavaros gyorshajóját, amelyet Európa névre kereszteltek. Az Európa testvérhajóját a Brement ma bocsátják Brémában vizre. A hajó vizrebocsátásánál az ünnepi beszédet Schurman amerikai nagykövet mondotta, aki az uj hatalmas hajót az amerikai-német barátság egyik faktorának mondotta. Schurman beszéde után a Norddeutscher Lloyd egyik igazgatójának leánya a szokásos módon megkeresztel­te a hajót. /MTI./ :: London, augusztus 15. /Wolff./ Tokióból jelentik a Times­nek ; Hayashi báró, akit diplomáciai minőségben a japán kormány küldött Muk­denbe, azt jelenti kormányának, hogy Csang-Hszü-Liang főparancsnok értesíté­se szerint még megbeszélés tárgyává tesziK. azt a megallapodástervezetet, a­melynek értelmé cen Mandzsúria aláveti magát a nacionalista kormány fennható­ságának. A Times jelentése szerint Hayashi báró már ismét uton van Tokió fe­lé. Mukdénben hir szerint ellenzik a nankingi kormánnyal kötendő megállapo­dást. /LIT I. / Bécs. augusztus 16. /Bécsi Távirati Iroda./ Novák-Arienti Guidó altábornagy 70 éves korában meghalt. /MTI./ 1 Peking , augusztus 16. /Reuter.,/ Putman Vnoole angol állan­polgár. aki a kínai viszonyokkal ismerős, a japán követnek nyilatkozatot nyújtott át, amelyben azt állítja, hogy Csang-Czo-Lint a japán katonai misszió tudtával és Deleegyezésével egy titkos japán társaság gyilkoltatta meg, hogy ezáltal elősegifcfce Japán mandzsúriai terveit. /Ml./ :; Genf, augusztus 15. /lolff./ Oostarica • jegyzékben beje­lentette , hogy a közeljövőben ismét belép a nemzetek szövetsége oe. Oostarica azonban a belépésT , a Monroe-elv. * néhány feltételhez /' ' . /MTI./ f+»»uxJt ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom