Napi Hírek, 1928. június/2

1928-06-19 [0181]

/Bud nyilatkozatának folytatása./ * E megállapodás szóbeli tárgyalásainál kikötött 22 százalék szin­dikátus ii.költség az ilykép lebonyolított tételeknél épugv lefizetendő, mint­ha a kötvényeket a szövetség értékesítette volna. A szövetség céljaira, szá­mára beielentett cimletek likvidációs árfolyamai, illetve a Kötvények for­galomértékét az október 12.-i árfolyamok figyelembevételével állapítja meg a hármasbizottság és gondoskodik arról, hogy a szövetség költségeit szol-" gáló 22 százalék* pyiikvidációs ár és az értékesítési összeg különbözetének 22 százaléka az egyes akciók lebonyolításakor nyomban a hármasbizottság taajainak valamelyikénél lefizettessék. A likvidációs árfolyamot a megala­kulás időpontjában a budapesti tőzsdén érvényes taxatációs árfolyamok, il­letve forgalmi érték alapján a' tagokból vagy megbizottaikból alakított hár­masbizottság állapítja meg. A bejelentett kötvényekről a szövetség minden egyes tagja számjegyzéket ad és a nyilatkozattal kötelezi magát a szövetség szabályainak betartására. Az egyesülés időtartama egyelőre 1928. január 31-éig tart, amely meghosszabbítható a tagok plurális r kötvényekben szamitott többségének sza­vazatával. Amennyiben a megállapodás lejárta idején az egyes vasúti társu­latokkal tárgyalások lennének folyamatban, e tárgyalások lezárására ujabb kéthéttel méghosszabbittatik a szövetség időtartama. Ha e tárgyalások ne­gativ eredménnyel végződnek, a szövetség kötvényanyaga értékesítendő és az igy előálló árfolyamdifferencia épenugy'elszámolás tárgyát képezi, mint a fenti esetekben. Joga van a szövetségi tarok bármelyikének saját kötvé­nyeit a lebonyolítás napján átvenni. A szövetség^megalakulásának minimuma K.5.000.000.- névértékű különböző vasutT kötvény . A szövetség minden egyes tagja aláveti magát a budapesti áru­és értéktőzsde választott bírósaga illetékességének. Csatlakozók: Név: Névérték­XFT Miklós Armand /Hoffmann Béla és társa/ cca K. SbO.ÖÖÓ.­Jakobovits Oyula/Jakobovits Oryula és társa/ " K. 600.000.­Fehér Dezső " K. 100.000.­/Büchler/Büchler és társa,voltaképen Kerzog Móric báró helyett 1;070.000.­Eornis Manó angol megbízásból 1.102.000.­Dr. Wellisch mérnök 1.000.000.­Dan és Fischer /Kunk és Dávidsohn/ , 300.900.­Markstein /Országos Iparbank ftosett /Angol-Osztrák Bank/ Fleischmanh /Hermes-Eank/" Mivel a nekem átadott és leközölt iratból kétségtelenül meg­állapítható volt, hogy egyrészt semmi olyat nem tartalmaz, melynek alapján bármiféle eljárás volna indítható a Megegyezést kötött vasúti kötvénytulaj­donosok ellen^ másrészt a nekem átadott és szószerint leközölt iramban Friedmann Ernő neve nem is szerelőit, a dolgok felett napirendre tértem. Megjegyzem, hogy a vasúti kötvényekre vonatkozó szakasz/Úgy ahogy azt a törvényiavaslat benyújtásakor terveztem, változatlanul bent is van a ma mar szentesitett 1928. évi XII. t.c-ben. Megjegyzem még,hogy sem Friedmann Er­nő sóhaj sem senki más nem interveniált nálam ennek a szakasznak megváltoz­tatása érdekében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom