Napi Hírek, 1928. június/2

1928-06-16 [0181]

L § L o n d o n , június 16. /Magyar Távirati Iroda./ Az összes an­gol lajok hosszabb cikkekben magasztalják a budapesti filharmonikusok tegnapi nagyszerű teljesítményeit. A Times szerint a magyar zenészek zenei felfogásának spontánsaga és gyújtó ereje, hangbeli készsége mgy egyénen­ként mint az egyes hangszercsoportoknál, J -felejthotetlen benyomást keltett. Ezek a tulajdonságok a legnagyszerűbben érvényesültek a Brahms­szimfóniában, amely a müser végén az egész hangverseny grandiózus csucs­prntja veit. Dchnányi kétségkívül Brahms egyik legalaposabb megértője és a szimfóniát abszolút meggyőző erővel interpretálta. Bájosan finom volt • a Mozart-féle zengoraverseny, amelyet Dohnányi maga játszott és vezényelt, mig saját kompeziciója ötletes és hangszerelése ragyogó. A Daily Telegraph, amely Dchnányi arcképét közli, kiemeli, hogy Dohnányi mint zenész minden tekintetben nagy egyéniség, de boldog az a karnagy, akinek ilyen zenekarral kell dolgoznia, mint aminő a budapesti filharmonikusoké. London közönsége Európa és Amerika legjobb zenekarait hall­ja, tehát számára nem nagyon adódnak meglepetések. De e zenészek játSka új DÓI bebizonyította, hogy milyen fontos az állandó gyakorlás egy állandó karnagy vezetése alatt. A fúvóhangszerek különcsen nagyszorüek voltak és rendkívül hatásosan érvényesültek a Liszt-féle szimfóniái költeményben. A Daily Mail szerint a- zenészek játéka rendkívül maeasfejlett­ságü magyar zenei kultúráról tett tanúságot. A vonósak hangja Hajlékony és ragyogó, a fafuvekó* lágy, a rézfuvóké pedig szines és gazdag. A műsor a sajátságosan tűnődő dallamu magyar himnusszal kezdődött és a történelmi Rákóczi-induló vakitó tűzijátékával végződött, amelyet a hallgatóság fre­netikus tapsviharaicar ráadásul játszottak. A Brahms-szimfónia szépsége emlékezetben marad. A Daily News. szerint zsúfolásig megtelt ház bizenyitotta, hogy az^előrehaladt idény ellenére is nagy az.érdeklődés az elsőrangú zonekárok iránt.^Dchnányit Angliában nagyrabecsülik mint brilliáns zongoraművészt, előkelő zeneszerzőt és elsőrangú karnagyot egyaránt. Ezúttal mindahárom minőségben szerepelt és az óriási hallgatóságot valósággal magával ragadta. A Daily Chronicle szerint a zenekar játékát az cssziáték szabat CSR­sága és az egves hangszerek hangszineinek gazdagsága jellemezte. A Brahms­szimfónia _ interpretációjában a mélység és a romantikus varázi nagyszerű egyensúlyban voltak. L # §_L o n d o n , június 16. /Magyar Távirati Iroda/ A Daily Ex­press interjút közöl Károly {jomán ^trónörökös egyik barátjával, aki vele együtt tartózkodik Belgiumban. Az interiu először leírja, hogy gárcly majd­nem fogoly^ nem hagyhatja el a kastély területét, nem szerepelhet nyil­vánosan, sót nem is választihat ellenségei támadásaira. Az interjúban Károly barátja keserűen panaszkodik, hegy Románia ellenségei kihasználjak azex­tróncrökös tehetetlenségét és a legalacsonyabb eszközökkel beszennyezik jó hírnevét, ugy Romániában, mint a külföldön. A válóper is ennekaz > ellenséges propagandának az eszköze. Károly még csak nem is kapott jogi képviselőt ebben az ügyben, mert egyetlen román ügyvéd sem merészelne a_ kormány haragjával szembeszállni. A napokban egy magasrangu román udvari tisztviselő jelent meg Károlynál; rá akarta bimi, hogy adja Írásbeli be­leegyezését a váláshoz, de Karoly felelet helyett egyszerűen lejdw^ta az illetőt a lépcsőn. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom