Napi Hírek, 1928. február/1

1928-02-13 [0172]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: A felsőház február 18-án, szombaton déloiátt 10 órakor ülést tart^ amelyen tárgyalja a gazdasági^bi­zottság jelentését a>pelsőház 1928/28. évi költségelőirányzatáról, továb­bá az igazolási és mentelmi bizottság jelentéseit. § A Magyar Rádiótársaság közli: Ma egy hete hirdette ki a Rádió­társaság a "Mit üzen a Rádió" utján a hangjáték pályázatának eredményét. A nyertes hangjátékok szerzőinek nevét a jeligés levelekből olvasta fel a "Mit üzen a rádió" szerkesztője, a mikrofon előtt hontva fel a jeligés leveleket. Ekkor azonban kiderült, hogy a legtöbb szerző álnevet használt és igy nem vált ismeretessé az első 500 pengővel jutalmazott és háromt egyenként 100 pengővel jutalmazott hangjáték szerzőjének neve. A rádió felhivta a nyertes hangjátékok szerzőit, hogy jelentkezzenek, mert a tár­saság a darabokat lehetőleg még tavasszal műsorra óhajtja tűzni. Az első 500 pengős dijat a"N. 777"' czimü hangjáték nyerte, szer­zője Gálosi Zoltán,a kolozsvári nemzeti Szinház ' " volt tagja. A három 100 pengővel jutalmazott hangjáték közül a "Hullámverés" .eimü hangjáték szerzője Dezséri Emma, Dezséri Gyulának,a kolozsvári nemze­ti &zinház örökös tagjának leánya, Gálosi Zoltánnak, az első dij nyertesé­nek felesége. A "Gyöngyélet" cimü hangjáték szerzője Dóra József budapesti la­A "Szétfoszlott álom" szerzője Tárnái István nagyháti tanyai tanitó. t F e r r a r a, februőr 13. 'Stefani/,. ^errara. -tartomány fasiszta egyesületeinek hetedik nagygyűlésén Balbo képviselő rámutatott azokra a nagy eredményekre amelyeket a tartomány fasisztáinak sikerült idáig elérniök A tartományi titkár kifejtette a tartományi szövetségek munkaprogramját,amely­nek célja az, hogy a farrarai tartományban megszüntessék a mezőgazdasági napszamok rendszerét. Tervbevették azt is, hogy nagy kiterjedésű földterüle­teket részesítsenek bonifikációban és hogy a legközelebbi tizlev alatt 12.000 uj bertőiket létesitsenek,^amelyek mindegyikén külön parasztház emelkedik, istállóval, szenapajtával és a szükséges mezőgazdasági szerszámokkal felszere ve. A program végrehajtásának költségeit 6 millió lirára becsülik./tol/ ' - - - . . ; 1 t Róma, február IS/Stefani/ Monsignore Marmaggixa pápa Lengyelország­ba nevezte ki apostoli nunciusnak ,/MTl/ t Róma, február 13. /stefani./Doulcet vatikáni francia nagykövet tegnap délelőtt hirtelen meghalt. /MTI/ ' •

Next

/
Oldalképek
Tartalom