Napi Hírek, 1928. január/1

1928-01-01 [0170]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: Nagybányai vitéz Rrrthy ? 'iklos, Magyarország kormányzója ma déli 12 órakor fogadta a diplomáciai testület.tagjait, akik az uj esztendő alkalmából szerencsekivánataikat fe­jezték ki az államfőnek. A fogadás a szokáscs külsőségek és keretek között történt. A királyi várpalota udvaraiba krisztinavárosi lakosztály bejára­távr.l szemben.gyalog díszszázad állott, a lépcsőházban s a folyosókon pe­dig a diszbeölfözött testőrség állott sorfalat. A diplomáciai kar a lakosz­tály sarokszalónjába gyülekezett s félkör alakban várta a kormányzót, aki ftálfrc Lajos- külügyminiszter, Vértessv Sándor, a .kabinéiiroda.főnöke és Magasházy László első szárnysegéd alezraes kíséretében érkezett a terembe. * A diplomáciai testület nevében Orsenigo Cézár pápai nuncius francia nyelven a következő beszéddel üdvözölte a kormányzót. - Sernéltóságu Uram! - Őszinte örömömre szolgál, hogy az újév első napján az egész diplomáciai testűiét nevében kifejezhetem Főméitóságodnak szívből fakadó jókivánságainkat szeretett nemzetének boldogságához. - Azt a rendithetetlen akaraterőt es az összetartás szellemét, amellyel a derék magyar nép jövőjéért dolgozik, mint ennek a munkának jó­akaratú tanúi csodálattal nézzük. - . nép életszinvonalának emelésére alkotott uj szocális tör­vények, a nép műveltségének mélyifcésére és kiterjesztésére szolgáló nagy­szerű kulturális intézményeknek egész, .sora, valamint Magyarországnak a kül­földön mind ; nkább növekvő tekintélye mind biztos és mélyreható jelei az ország virágzásának. - Egész szivünkből kivániuk, hogy a nemzet erőfeszitése Isten áldásával ós az állampolgárok tökéletes egyetértésének révén a jövőben még hatékonyabbá*váljék es további eredményekhez vezessen ujabb örömére Főméit osápodnak. - Azt kivánjuk, hogy Magyarország mindinkább növekvő megbecsü­lésnek örvendjen a nemzetek között. - A.líra kérem Főméltóságodat, hogy ezekkel a jókivánságtkkal együtt^kegyeskedjék elfogadni kormányaink nevében Főméltoságod személyé­nek szóló :.zerencsekivánatainkat. ,•«, 'A kormányzó az üdvözlésre ugyancsak francia nyelven a követke­ző beszéddel válaszolt: - Apostoli Nuncius Ur! elyen meghatottak azok a hazám iránti barátságos szellemtől áthatott sz , amelyekkel Nagyméltóságod a diplomáciai testület újévi jó­kívánsága • jmacsolta. :- Különös örömemre szolgált azokat az elismerő szavakat halla­ni, amelyekkel Nagyméltóságod a magyar nemzet jövő fejlődésének biztositá­sara kifejtett erofeszitéseiről emlékezett meg. L1 „ ~ A magyar nép azzal a szilárd akarattal lép az uj évbe, hogy kitartóan íolytatja munkáját, amely - hála a nemzet önfeláldozásának ­marxis jel ntéiteny eredményeket ért el. . é . , .-ihatva attól a meggyőződéstől, hogy az ujjáépités munkája osak£a népek kölcsönös bizalmának és együttműködésének nyugodt légkörében járhat sikerrel, a magyar kormány ezentúl isllegfontosabb feladatának fog­ja tekintetni es minden erejével azon lesz, n75gy Magyarország és a külföl­di hatalmak közötti jó egyetértés kötelékei szorosabbá váljanak. /Folytatása következik./ ~T ^tkj/,^

Next

/
Oldalképek
Tartalom