Napi Hírek, 1927. november/1

1927-11-01 [0166]

^ i o m a november 2. / Magyat Távirati Iroda/ Budapest szé­: kesfeváros meghívására a Kossuth-szobor leleplezési ünnepén Olaszország : részéről a következők vesznek részt: Bodrero Emilic közoktatásügyi mi­nisztériumi államtitkár az olasz kormány képviseletében, gróf San Mar­\ tino Henrik szenátor a szenátus képviseletében^ marchese Decapitani i.Árragr képviselő a kamara képviseletében, grqf Sambuy polgármester /Torino városa részéről, végül báró fiarofoli colegnoi polgármester. § B u/k a r e s t , november 1. Az Orient Radio félhivatalos , hírszolgálati iroda a következő közleményt adta ki: Tekintettel arra, hogy az ellenséges körökből makacsul terjesz­tett küi/nböző hamis'hirek a külföldön visszhangra találnak, s6t a leg­komolyabb lapokat is tévedésbe ejtik, kénytelenek vagyunk nyomatékosan megismételni, hogy Romániában senimiféle zavargás nem történt és hogy semmiféle kivételes rendszabályhoz nem nyúltak. Ellenkezőleg, tegnap el­rendelték, hogy a külföldi lapok tudósítóinak táviratait a lehető leg­nagyobb gyorsasággal továbbítsák. /MTI/ § A n g o r a , november 2. / Török Távirati Iroda/ A néppárt tel­jesülést, tartott^ amelyen megválasztotta a párt jelöltjeit- a képviselő­házi elnökségre, ülnökké újból Kiazim basát fogják megválasztani. A képviselőház ma ül össze harmadik ülésszakara. /MTI/ § A MAV István-telki főműhelyének Testvériség dalköre Palctauj­falun kegyeletes gyászünnepet rendezett a németországi elesett katonák sírjainál; Az. emlekbeszédet Rozsonits József MAV felügyelő mondotta. iáikoryHackl Lajos vezetése alatt német és magyar gyaszdalokat énekelt. Az ünnepélyen nagyszámú közönség volt jelen. § I c n d c n , november 1. / Reuter/ A vegyes angol-magyar döntőbíróság tegnap Londonban ülést tartott, amelyen elutasította a Standard Life Assurance társaságnak a magyar kormány ellen benyújtott keresetét^ A társaság arra alapította igényét, hogy a magyar kormány állítólag garantálta' azt a négy százalékos kötvényt, amelyet 1897-ben bocsátotf fti a temesvári - jelenleg román területen fekvő - Temes-Béga . vízszabályozási társulat. A magyar kormány védőjének negyven font sterling költséget Ítéltek meg. A bíróság a panaszosok tetszésére bízta, hog^a trianon szerződés 232 szakasza alapján alternatív kerese­tet nyújtsanak be. /MTI/ — — p § P á r i s , november 1. / Magyar Távirati Iroda/ A Matin : Adeverul nyomán azt írja, hogy Maniu három napi haladékot adott P tianunak a Manoilescutol elkobzott levelek közzétételére. A jel. ide eltelte után az okmányokat ő maga fogja nyilvánosságra hoz' birtokában levő. másolatok alanian.

Next

/
Oldalképek
Tartalom