Napi Hírek, 1927. október/2

1927-10-16 [0165]

§ M i s k o 1 c, október 16. A görömbölyi Tapoloa-fürdő igaz­gatósága elhatározta, hogy a strand előtt a vulkanikus eredetű forró iszap­forrásokat a kazönség számára hozzáférhetőkké teszi. Az iszapforrások fö­lé kisebb fürdőépületet emelnek, hogy már kora tavasszal használhassák./MTI.-' § Az Aquinoi Szent Tamás Társaság a katholikus nagygyűlés alkal­mából szerdán, 19-én este felhat órakor a^Központi Papnevelő Intézet disztérmében /Papnövelde-utca 7./ felolvasóülést tart, amelyen Nánássy László dr. orvos ad elő Az ember halála a természettudomány és a bölcse­lettudomány világánál/. Utána eszmecsere lesz a spiritizmusról. vCAíhZfo " § Tornyospálc a, október 16. Gyug József jómódú föML­mives, adófizetés után a korcsmába ment; iddogálás közben ismeretlen módon eltűnt a ^sebéből száz penge. Elkeseredésében felakasztó J .ta magát./i.ITI. / i §Berettyóujfal u,októoer 16* Kettős kulturünnep szinhelye volt vasárnap Csonkabiharvármegye székhely e. Délelőtt leplez­ték le ünnepélyes keretek között ezrekre menő közönség részvételével Berettyóújfalu hősi halottainak emlékmüvét, utána pedig felavatták a Leven­teházat, amely a maga nemében első az országban. A kettős ünnepélyen részt vett vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója is, aki kiséretével reggel 9 órakor érkezett különjévjnatán a községbe. Az állomáson ünnepélyes fogadtatás volt. Báró Feilitzsch Bert.-old, Biharvármegye főispánja, vezetésével a megyei és köz­ségi hatóságok vezetői, s a társadalmi egyesületek küldöttségei várták az államfőt, úgyszintén diszmagyarban a*megye közéletének előkelőségei, köztük gróf Bethlen Pál, báró Vay László, Leszkay Gyula felsőházi tagok, Fráter Jenő, Morvay Zsigmond, Krüger Aladár, Szilágyi Lajos országgyűlé­si képviselők és még számosan. A katonai előkelőségek jelentkezése után a törvényhatósági bizottság élén dr. Fráter László alispán üdvözölte a megye és község kö­zönsége nevében a kormányzót, aki keresetlen szavakká 1 válaszolt, majd autóba szállt s a vármegyeháza]; , hajtatott* A fellobogózott utcákon több diadalkapun haladt végig az autósor. A lakosság sorfalat állt és mind­végig lelkesen ünnepelte az államfőt, akinek ez volt második látoga­tása a községben. ~Jf£> A megyeháza előtt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége disz­magyaros küldöttsége élén dr. Fráter Lászlóné üdvözölte a kormányzót és csokrot nyújtott át. Amig a különböző küldöttségek a közgyűlési teremben gyülekeztek, az államfő villásreggelin vett részt, amelyeta megye adott tiszteletére a főispáni lakosztályában, utána pedig a küldöttségek tisz­telegtek . Grüf Bethlen Pál dr. a megye törvényhatósági bizottsága, dr. Hajdú Gyula református lelkész a református egyház, Gyenes György plé­bános a római katholikus egyház, Gyány Ferenc főjegyző a község és végül Balogh Elemér földbirtokos a társadalmi egyesületek nevében üdvözölte a kormányzót, aki a következő oeszéddel válaszolt.:

Next

/
Oldalképek
Tartalom