Napi Hírek, 1927. október/1

1927-10-01 [0164]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti : A budapest-bécsi interurbán távbeszélő kábelt a mai napon adtál; át hivatalosan a fcrgalomnak. Ennek a telefonkábelnek segélyével kapcsolódott be Magyarország az osztrák és német kábelhálózatok réven az európai nagy nemzetközi távbészélőhálózatba és nyert közvetlen összeköttetéseket a külföldi nagy gazdasági gócpontokkal. A magyar gazdasági életre nagy horderővel biró er . téhynek fontosságának kieme­lésére a forgalombahjíljezés alkalmával a magyar és az osztrák kereskedelem­ügyi miniszter, valamint a német postaminiszter egymással váltott üdvözlő szavaikban hangoztatták a kábelnek kölcsönös érdekeket szclgi<5 jelentőségét .* Horrm'iksa kereskedelemügyi miniszter a következő szavakkal üdvözölte Schürff dr. osztrák kereskedelemügyi minisztert : ^Közös müvünk, a budapest-bécsi távbeszélő kábel elkészült, a for­galomnak átadatott s ezzel a két ország és annak fővárosai között a beszél­getések gyorsasága, Biztonsága és hallhatósága olyan mérvben fogja emelni •és kösvet?.enné tenni a forgalmat, ami a ká"L»el fektetése nélkül el sem lett volna^gondolható. Üdvözlöm Önt ez alkalommal azzal a kivánsággal,^ hogy ez a nagy érintkezési lehetőség kulturális és gazdasági törekvéseink érdekében legteljesebb mértékben kihasználtassák. Isten áldása lebegjen müvünk felett Schürff dr. a következőkép válaszolt : kegyelmes Uram ! Én is örömmel ragadom meg az alkalmat^ hogy Önt az uj távbeszélő kábelen üdvözöljem és nagy megelégedésemre szolgál, hogy a •éos-budapesti távkábélvonal kiépitésével töváoli utja létesült kölcsönös közlekedési és kereskedelmi kapcsolatunk kialakulásának. A mai nappal megkezdődő korlátlan távbeszélőforgalom igazgatásaink valamennyi távbeszélőhivatala között az uj távkábel első nagy sikerének te­kinthető . kivánom és bizalommal remélem, hogy ehhez az első sikerhez további fejlődés csatlakozik és hogy e kábel kihasználása egész nemzetgazdaságunknak nagy könnyebbséget és előnyöket fog nyújtani. Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter ezután Schaetsel német birodalmi/miniszterrel folytatott beszélgetést. •)frdfalAq^t' üdvözlöm Miniszter Urat - mondotta - a már kész és a forgalomnak átadett budapest-bécsi káaelen, melynek segitségével Magyarország kapcsola­tot nyert a nagy német távkábelhálózattal és melynek révén ugy Németország­gal, mint az azon tul fekvő nyugati és északi országokkal biztos és jól hall ható. beszélgetéseket folytathat. Magyarországra hárul az erkölcsi kötelezettség a kábelazolgálatot Budapestről keletre tovább fejleszteni. Becsületbeli kötelességnek tartjuk^ ezt a na,yy f eladatot országunk területén amint csak lehetséges telj esiteni és mindent elkövetni, hogy ez a'kábelvonal a közel és távoli keletre is kiter­jesztessék és ilymódon a nyugat és kelet között közvetlen és gyors beszélge­tés lehetősége biztosittassék. Az Isten áldása legyen ezenibékemüvön az em­beriség javára ! ^ Dr. Schaetzel birodalmi postaügyi miniszter igy válaszolt : A barátságos szavakért , melyeket Mimszter Ur az uj budapest-ber­lini kábfclfcn hozzám intézni, szíves volt, őszinte köszönetemet fejezem ki. /Fol.ytr3.tá,ív~). kö-retk r >$si k . /

Next

/
Oldalképek
Tartalom