Napi Hírek, 1927. július/2

1927-07-16 [0159]

§ A M a g y ar Távirati I r o d a ma reggel összefoglaló;_tájö,ratot kapott a tegnapi nap bécsi eseményeiről. {hivatalos) A távirat, amelyet a Bécsi Távirati Iroda külön futárja hajnali 4 órakor adott fel Pozsonyban, a kö­vetkezőket mondja: A tegnapi tüntetések lefolyásáról megbizható forrsából a következőket jelentik: Tegnap reggel a város külső kerületeiben, számos gyár mun­kásai - tiltakozásul a somfalvi perben hozott felmentő itélet el­len - abbahagyták a munkát és a város belsejébe vonultak, hogy ott tüntessenek. Jü tömeg, amely minden oldalról a Belváros felé áramlott, a Ringen gyülekezett és kisérletet tett arra, hogy behatoljon a par­lamentbe és az egyetem épületébe. Ezeket a kisérleteket a biztonsági őrség, amelynek végül is kardot kellett rántania, visszaverte. A tün­tetők az igazságügyminisztérium épületébe is be akartak nyomulni. Ezen a helyen a. . .'. '1 \1 biztonsági őrség ott őrtálló oszta­ga már kezdettől fogva gyöngének bizonyult' az ezrekre menő tüntetők támadásaival szemben és kénytelen volt visszahúzódni az épülstbe. Több sikertelen támadás után a tüotetök egyik csoportja- végül is kierőszakolta a benyomulást/7"A hivatali helyiségekben talált iro­mányokat a,;, utcára dobálták, ahol. a tömeg halmot rakott belő­lük és a halmot felgyújtotta. Bent az épület belsejében is több he­lyütt felgyújtották az iratokat, mire az épület egyes részei tüzet fogtak. Noha a rendőrség és néhány rendfentartó mindent mogkisérelt, hogy szabaddá tegye az utat az igazságügyi palotához, a kivonult tűzoltóság mégsem tudott az épülethez eljutni. / -ftM ij*^JCLM'-Í' A tömeg ezután rohamot intézett a városháza közelében lévő egyik rendőrőrszoba ellen és visszavonulásra kényszeri tette az ott talált rendőröket. A i bútorokat és iratokat; szintén el­pusztitották. (JM/ I J Miután semmi kilátás sem volt arra, hogy a rendet másmtf- / t>. , don helyreállítsak és ..Jreciményt elének maradtak az egyes rendfentartók­nak a tömeg megnyugtatására irányuló kisérlétei, a rendőrhatóság kénytelen, volt rászánni magát, hogy fegyveres osztagokat küldjön ki. Amikor ezek az osztagok felvonultak,a városháza közelében, a Lich­tonfels-Strasset a tüntetők kövekkel és hajitólövedékekkel fogadták, sőt rájuk is lőttek. Az osztagok erre kénytelenek voltak lőfegyverü­ket használ .tba venni és erőszakkal tis .titották meg a.teret. Ugyanakkor a biztonsági őrségje gyil fegyveres osztaga, a­melyet szintén „övésekkel fogadtak, az igazságügyi palota kör­nyékén néhány lövést tett. Ilyenmódon sikerült ott hely­reállítani a rendet,úgyhogy a tűzoltóság végre hoavatkozhatott és elfojthatta az igazságügyit palotában pusztitó tüzet. A tüntetők két szerkesztőséget is megtámadtak: a 7/ienor Neueste Nachrichten és a Reichspost szerkesztőséget. Az illető szer­kesztőségek épületei előtt a biztonsági őrség ott talált őrseit visz­szaszoritották, mire a tömeg behatolt a szerkesztőségi helyiségeké, ahol szétrombolta a bútorzatot és összetépte a kéziratokat. A gépe­ket is meg akarták semm^isiteni, de ebben megakadályozta e&e* a z időközben megerősített rendőrség. i . Az"-Összetűzések során a nan folyamán körülbelül száztízen­kilenc ember szenvedett sebesüléseket, inig tizenkét ember eletet vesztutte, A sebesuLtek jórésze a biztonsági őrség tagjaiból korul Vi I ^ ORSZÁnoe

Next

/
Oldalképek
Tartalom