Napi Hírek, 1927. április

1927-04-04 [0152]

§ A debreceni MANSZ "Anyák Iskolája" név alatt több hónapos előadássorozatot rendezett, mely a mult hc végén fejezödött be Pett­kó-Szandtner Aladár h. államtitkárnak az anya és ose^cseinóyédelern nagyjelentőségű munkájáról, jövőbeli programmjáró1 és "feljárói nagy érdeklődés mellett tartott tájékoztató és isméretterjesztó^előadásával. A nelyettes államtitkár kiemelte, hogy az intézmény munkájának súly­pontját a prevencióra: a megelőzésre fekteti. Az anyáknak e, csecse­mők: helyes táplálására és gondozásira való kitanitása, orvosi ta­nácsban és vizsgálatokban részesítésük, nemkülönben a rendszeres^védő­női látogatások'jelentos eredményekkel jártak. Ott, ahol yédőintézet működik, az anyáknak átlag 83 százaléka keresi fel az intézményt cse­csemőikkel. Ez a körülmény az intézmény teljes népszerűségét és a közön­ségnek ahhoz való feltótlen bizalmát tanusitja, viszont a statisztika adatai igazolják, hogy a védointézetek területén a csecsemők országos • halálozásának arányszáma Ifi..8 százalékról 7.7 százalékra esett• le.^Az országnak anya és csecsemővédő intézetekkel egészében való behálózésa véget fog vetni a nagy csecsemőhalandóságnak, amely nemzetünk életfa-^ ját pusztitja. Nagy elismeréssel emlékezett meg a helyettes á]1amtitkár az Országos Stefánia Suövetség debreceni fiókjának nagyeaabásu müködésé­ről~és a város megértő közönségének nagyarányú áldozatkészségéről,^mely több védőintézet létesitésén kívül szülő s anyaotthonnak, ^bölcsödének, napközi otthonnak és t éj konyhának felállítása­1 tette lehetővé. mam — § A budapesti . 32-es volt háziezred bajtársai vasár­nap délelőtt megalakították a 32-es Hadiárvákat és özvegyeket Gyámo­lité Egyesületet. Weixlgtrtner Tivadar ezredes ismertette az egyesü­let célját, majd az. alapszabályokat fogadta el a közgyűlés kisebb mó­dosításokkal . Ezután a tisztikar megválasztása következett. Védnökké Lovag Metz Rudolf altábornagyot, diszelnökké dr. Petri Pál államtit­kárt, Vészi Józsefet, a Pester Lloyd fqszerkesztőjét•és Rainprecht Sándor tábornokot választották, elnökké Wéixlgf rtner Tivadar ezredest ( társelnökké báró Brandenstein Béla ezredest és dr. Bernhardt Károlyt. _ Választottak még husz választmányi és öt póttagot. Az alakuló köz­gyűlést bajtársi vacsora követte. — § Az Újságírók Kórház és Szanatórium Egyesület Gizella-telepi Rákosi Jenő Üdülőháza keltő számú jelentkező esetén már május 1-én megnyílik. Jelentkezni az egész évadra az Egyesület irodájában /Rákóczi­ut 10./ kell, ahol a szükséges felvilágosítást is megadják. pro d o m o . Szives közlését kéri az Egyesület. §^A felsőház háznagyi hivatala értesíti a felsőházi tagokat, hogy Prohászka püspök rekviemére korlátolt számban belépő jegyek álla­nak a felsőházi tagok rendelkezésére, amely jegyek április 5-én délelőtt fél 9 órától fogva a felsőház háznagyi hivatalában átvehetők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom