Napi Hírek, 1927. február

1927-02-01 [0148]

§Kolozsvár, február 1. Az udvarhelymegyei Homo­rédalmés.község lakossága döntő többségben unitárius vallású székelyek­ből áll. Mindössze 200 görögkatholikus lakik a faluban, akik azonban szintén esak magyarul beszélnek. A faluhak állani elemi iskolája van, melyben a kétszáz magyar anyanyelvű, görög-katholikus vallású lakos szá­frozatot let esit ettek, E tanév elején az illetékes tanügyi hatóságok tizenhét szín­tiszta székely család gyermekét arra akartak^kényszeríteni, hogy az ál­lami iskola magyar tagozatát otthagyva a román/tagozatba iratkozzanak be. A szülők a kényszernek mereven ellenszegültek és testületileg kimondott ták, hogy gyermekeibe^ inkább otthon, magántanítókkal taníttatják, sem­hogy a román tagozatba írassák be, ahol a román nyelv ismeretének tel­'j es hiánya miatt az alapismereteket sem sajátíthatnák el. Erre az illetékes tanfelügyelőség kimondotta, hogyanom engedi a magyar gyermekeket a magyar tagozatba beiratni, sőt a szülőket többe­zör lei pénzbüntetésben elmarasztalták. A szülők először az egyházi főhatóságok utján kérték a közok­tatásügyi minisztert, hogy gyermekeik álmagyar tagozatba legyenek fölve­hető!:. Miután azonban az'intervenció hiábavalónak bizonyult, most a Ma­gyar Párthoz fordultak, hogy az ügyben járjon közbe. /MTI/ § A Szarvasi Öregdiákok Szövetségének szokásos havi összejöve­tele az influenzajárványra való tekintettel februárban elmarad es a leg­közelebbi baráti találkozás márciusban lesz. fflmlrflt /„„ / /E sorok szives közlését kéri Végváry Perenc, a M.T.I„munkatársa./ r London, február 1. /Wrlff/ A Morning,* Post diplomáciai munkatársa irja: Miután Wellington Koo miniszter a pekingi kormány ne­vében tiltakozást jelentett be amiatt, hogy Sanghaiban brit csapatokat szállítottak partra, a különböző sanghaii kinai hatóságok, társasa­gok és szervezetek maguk is hasonlő tiltakozást emeltek, Ezek a tilta­kozások a külföldi diplomáciai testületet . meglehetősen saját­szerű helyzetbe hozták. Japán egyáltalán nem ért egyet sem a brit em­lékirattal, sem pedig általában a brit politikávaL. i többi éraekeit ha­talom elfogadja ugyan'a brit emlékiratban foglalt alapelveket, de nem hajlandó- arra, hogy a brit politikát minden részleteben_helyeselj e- , Valamennyi hatalom ugy tekintette képviselőjét, mint a tiltakozó Kor mánynál akiceditált diplomatái*. További bonyodalmat jelent az a körül­mény, hogy Sanghaiban az idegent*/ \ nemzetközi és igy a telepért ralamennyi hatalom egyforma módon felelős. i sanghaii kínaiak tiltako­zása következtében a külföldi konzulátusok valószínűleg technikailag szükségesnek fogják találni, hogy gondosan megfogalmazott nyilatkozatot tegyenek, amelyben kijelentik, hogy Nagybritannia akciójahoz nincs kő­ik zük. 7f&á/» .•' -. '•• Daiíy Telegraph jelenti: Az egyik amerikai hírszolgálati írccü azt jelentette, hogy Sanghaiban a konzuli testület nem engedte meg a csapatok partraszállitását a nemzetközi negyéében. Ezt a hirt egyelőre nem''erősitik meg vaás oldalról ./mTl/ .tttift -WftO*'-©'} 0-

Next

/
Oldalképek
Tartalom