Napi Hírek, 1927. január

1927-01-02 [0146]

§ A Magyar^Távirpti Iroda jelenti: A Kormányzó • előtt a% aj esztendő alkalmától január 1.-én déli 12 órakor megjelent a diplomáciai kar,:Lhogy szerenosekivánatait kifejezésre juttassa. A külsőségekben is fényes tisztelgés a diplomáciai testület doyenjének, Cesáre Orsenigo pápai nuncius* ' ••' .. . j 'V |beszédével vette kezdetét: X &ov*^>vzo~~­Főméltóságu Kormányzó Ur ! ' 4 ilagyar Királyságban akkreditált diplomáciai kar szerencsésnek érzi magát, hogy az uj esztendő kezdetén Főméitóságcd előtt legmelegebb jókívánságainak adhat kifejezést. Főméltóságod kormányának fáradhatatlan munkája révén és az ország hivatásába vetett megingathatatlan hittel sikerült az elmúlt esztendő folyamán sok magasztos törekvést megvalósítania. A magyar nemzet" igen jelentékeny haladását, Főméltoságu Uram, nagy rokonszenvvel és mélységes csodálattal figyeljük,Reméljük és kívánjuk, hogyha magyar királyi kormány munkáját, 'amelynek folytatá­sához a_nemzet széles rétegei részéről megnyilvánult bizalom uj erőt adhat, isten áldása kisérje és az ország belső konszolidáció;]^, valta* mint a nemzetközi kapcsolatok kiépítése terén igazi siL.or koronázza. Kérem Főméitoságodot, fogadja legőszintébb jókívánságainkat. A kormányzó a következő beszéddel válaszolt : Excellenciás Ur ! Az őszinte hála érzetével töltenek el azok az ékes szavak, amelyekkel Excellenciád újévi jókivánságait/a diplomáciai kar nevében kifejezni szives volt. , , * Az elmúlt esztendő a magyar történelemben mintegy szakadatlanul törekvő munkában eltöltött- időszak frg szerepelni. ííegingathatatianul ragaszkodva a haza ujjáópitésének grndolatához, a magyar nép minden aka­dályon keresztül folytatta azt a faradhatatlan munkát, amelynek néhány év előtt szentelte magát és amely, nagy örömére ,lehetővé tette számá­ra, hogy jövő fejlődésének politikai és gazdasági alapjait megvesse. A súlyos áldozatok árán elért biztató eredményekben a nemzet örömmel véli felfedezni az előjelét egy jobb kornak , amelynek képe megerősiti ama;/elhatározásában , hogy minden akaraterejét a jövőben üe a konszolidáció müvének érdekében fejtse ki, amelytől békés és . viruló elet áldásait várja. Jól esik remélnem ,hogy e. nemes cél megvalósításánál Magyarország továbbra is hathatós támogatásra fog"), mindazok részéről,• akik a kéke és az emberi összetartás ügyének ezol­g á 1 at át a s z egő d t ek. "7 ízdlext*"' t Amidőn a jókívánságokért, amelyeket Excellenciád tolmácsolni szives volt, meleg köszönetemet fejezem ki, kérem Önöket, ü raim, fogad­ják az újév alkalmából legőszintébb szerencsekivánataimat. Ezután a KormanyzóWalko Lajos külügyminiszter kíséretében '• a félkörben felállított diplomatákhoz lépett és a megjelenteket egyen­ként megszólította. f i frffij^ kffiy A közel egy óra hosszat tartó cerele befc jez "téteTs . a kiséretében volt dr. Bartha Richárd kabinetirodái főnöktől , Hochen­burger Antal őrnagy katonai irodai főnökhelyettestől és a szolgálat­tevő szárnysegédtől követve, visszavonult lakosztályába. A tisztelgők sorában voltak: Caesaré u rsonigc apostoli nuneius v ^.t Frederic Fioretti uditore, Viccmte de Grácia Real spanyol követ, r • . ' , Jesus de üiaeio követségi titkár, Stircea, Traján* román követ,Constantin Valimarescc, Michel Stanesci kövotsógi titkárok, Poliphron loargaritesco ezredes,katonai attasé,_ Ercole Durini di iíonza gróf olaszi . . köret , lovag Antonic Alio~i Folyt köv. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom