Napi Hírek, 1926. december

1926-12-27 [0144]

MA magyar külpolitikában végcélunk az, hogy Magyarország tel­jes egyenjogúságát ós függetlenségét Visszaszerezze, hogy senki be Úc avatkozhassak Magyarország belső ügyeibe. Megszabadítani az országot min­den ellenőrzéstől és elérni azt, hogy a külföld is elismerje, nogy az idegen járom alatt nyögő három és fél milliónyi magyarnak joga van saját magának határoznia sors'a fölött, végül pedig keresztülvinni a békeszerző­dések rovizióját. A legközelebb eső feladat pedig .az, hogy a magyar kül­politikában r az országot érdeklő határozat no történjék Magyarország be­leegyezése nélkül". Prág-oi vélemények szerint Magyarország sokat kivan, sot a cikk­íré is merészeknek találná ezeket az óhajokat, h a Bethlen miniszterelnök nem örvendene minden téren olyan tekintélynek, aminőnek örvend./MTI/ § A spanyolországi munkásviszonyokról illetékes helyről a követ­kezőket közlik: Spanyolországba, különösön Madridba és Barcelonába napon­kint érkeznek magyar munkások, akik elhelyezkedést keresnek, de az etta­ni nehéz gazdasági viszonyok folytán munkát nem találnak. A magyar munka ­sok legnagyobb része Franciaországból megy Spanyolországba. A Spanyolor* szagban élő ós már elhelyezkedett magyarság mindent elkövet, hogy honfi­társait munkához juttassa. Ez „ azonban csak a legritkább esetben jár eredménnyel, egyrészt, mert a munkakeresők „ legtöbbje í egyáltalán nem birja a spanyol nyelvet. Enélkül Spanyolországban munka­alkalomhoz jutni nagyon nehéz, de még a nyelv tudása mellett is csak nar gyon csekély százaléknak sikerül az elhelyezkedés^ennallo. munkahmany Yxu miatt. Mindezekhez hozzájárulnak meg az eros nacionalizalasi törekvések, melyeknek az a célja, hogy a spanyol termekeket spanyol munkaerők dolgoz­zák fol. Ezek a törekvések természetszerűleg előbb-utóbb' a meg Spanyolor­szágban alkalmazásban levő kisszámú idegen munkás végleges elbocsátásét fogják maguk után vonni. A Spanyolországban élő kisszámú magyarság társa­dalmilag.megszervezve nincsen, honfitársainak még csak hazautazásra,Sem adhat segélyt, a magyar külképviseleti hatóságok -pedig ..az állam nohez pénzügyi helyzete miatt semmiféle anyagi támogatásban nem részesíthetik honfitársainkat, Igy a Spanyolországba került magyar munkások a legnagyobb nyo­morral kénytelenek megküzdeni s legn gyobbreszfgyalog kóborolnak az or­szágban egyik helyről a másikba, hogy munkához jussanak, vagy pedig hogy valamely tengeri kikötőt elérve hajóra csempészve magukat igy jussanak haza. A Spanyolországban munkát korosok között nagyon elenyésző csekély a száma azoknál:, akik valóban szükségből és 'becsületes munkaalkalomra . számitva korültek oda, logtöhbjc tisztán kalandvágyból utazik és miután megélneté-sük biztositva nincs, nyomorognak és koldulnak. Illetékes helyről azért figyelmeztétnek,mindenkit, hogy Spa­nyolországban munkaalkalom egyáltalán nincs, munkát még a követség köz­bonjárására sem lehet találni. Spanyolországba csak olyan munkások utaz­zanak, akikre előzetes megállapodás, szerződés, vagy garancia folytán biztos munkaalkalom -vár. Spanyolország nem türi,meg a munkanélküli ide­geneket, s miután semmiféle segélyezésre nem számithatnak, kitoloncolás­nak teszik ki magukat. /MTI/ § P r o do m o . Ehhez a kiadásunkhoz mellékeljük a pénzügy­miniszter V, jelentését az ország pénzügyi helyzetéről. ± G c&

Next

/
Oldalképek
Tartalom