Napi Hírek, 1926. augusztus

1926-08-31 [0136]

***C B er 1 i n, augusztus 31. A Germania cikkében szembeszáll azzal a> ' '. , hogy a nagyköveti értekezlet három legutóbbi lesze­relési jegyzékeben hallatlan követeléseket emeltek. Németország olyan gyökeresen szerelt le, hogy hallatlan uj:;kö ve telesek számara mar nem is nyilik tér. Ami meg hatra van, .amiről na még tár-' gyalnak, és amire ma meg szót pazarolnak, azok csak bagatellek ahhoz a munkához képest, amelycTmarl . * A katonai ellenőrző bizottsg végleges megszüntetése Németország számára kimagasló fontosságú és ille­tékes he^jan el vannak szánva, hogy - levonják a szükséges következ­tetéseket és a Jáaetöség^ legmesszebb határáig megtegyék az engedményeket bagatel kérdésekben. A német nep elvárja.hogy a aagyuatalmák, ha az él­lenérző bizottságok m^r teljesen elvégezték meg fennálló tevékenységük mar adékát is, el fogják magukat végre szánni en.iet a bizottságnak a visz­ik / á | t*<M. ^ . Sz Vci * A német diplomácia •. ^ . joggal ^elutasította"/azt, hogy az ellenőrző biaottság visszahivatasát tegyej ferfcételévéf* ' belépé­sének a* népszövetségbeí Másreszt a német kormánynak meg lehet az a bizonyos­# ság a r kogy az egész német nép mögötte ^ áll , ha a belépés megtörtén­je után a háborús korszak eme relikviájának végérvényes megszüntetését fog­ja követelni ./MTI/ f-vjb' § A n g o r a, augusztus 31. /Török Távirati Iroda/ Musztafa Kemal pasa döntő küzdelmének évfordulóját országszerte kitörő lelkese^ dóssel ünnepelték, A Gázi előtt rajongó tisztelettel hódolt az ország. A miniszterek, a polgári és katonai hatóságok, a diplomáciai testület és a katonai attasé^ keresték fel a * vezérkar* főnököt hadsereg­parancsiminőségében" és az egész ore-ág nevébjtx kifejezték szerencsekivána­taikat/nc^T/MTI/ §Pestszen-tlörinc, augusztus 31. Szeptember 5.-én, vasárnap szenteli fel Hanaur István váci megyéspüspök a pestszentlőrinci uj p3^>hániumtemplomot. A felszentelési ünnepség programja a követ­; kező: Reggel « órakor fogadják a megyéspüspököt a templom előtt, majd körmenettel vonulnak a templomszent éléshez és megkezdik a szertartáso­kat. JPél 11 órakor fogadják Augusztiia fohercegasszonyt, üdvözlik a minisz­tériumok kiküldötteit, ezután következik a templom rendezése a miséhez és a hivők:bevonulása. Az ünnepi misét 11 órakor mondja Wlmmerth Béla dr, prépost-plébános^ Mise alatt evangéliumkor Hanauer István megyespüpsök szentbeszedet mond, mise után pedig ünnepélyes áldást oszt es kihirdeti^ a bucsut, A szertartások befejezése után a küldöttségek fogadása a plebá­ni-ág, 1/22 órakor-pedig diszebéd a Baunmeister-f éle vendéglőben. /MTI/ § A Magyar Gyorsiró Társaság vasárnap tartotta meg évi rendes közgyűlését a nemzetgyűlési.gprsiroda nagytermében, A társaság 25 eves fennállása &lkalw?bóí különoSen meleg ovációban részesítettékor. Gyomlay Gyula elnököt, a pécsi egyetem ez evi rektorát „ aki az alakulástól kezd­ve 25^éven keresztül tagja az elnökségnek. Elnökké újtól dr. Gyomlay Gyu­lát választotta meg a közgyűlés, alelnökökké dr. Baransky Gyulát, dr, Penyvessy József/és dr, Rajic Dusánt, főjegyzővé dr. Tauber Rezsőt, el-/et lenorró dr, Bozöky Ádámot, mig az igazgatóság uj tagjává dr, Nyulászy Jánost választotta meg, - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom