Napi Hírek, 1926. május/2

1926-05-26 [0131]

'i^ ~ M § A Magyarországi Újságírók egyesülete vasárnap, májua 30.-án, délután 4 órakor az Otthon körben tartja folytatólagos rendkivüli közgyű­lését. A közgyűlés napirendje a tisztikar é3 a választmány megválasztása. § Szabadszállás közönsége Prielle Oornélia, nagy művésznő emlékezetére, születése 100-ik évfordulója alkalmából június 6.-án,dél­előttől! ^órakor sirjánál emlékünnepet tart. A megjelenőét vagy képvisele­tet Kalman*Lajos szabadSEállási főjegyzőnek Június 1.-ig kell bejelente­ni. Vonatmdulas a Keleti-pélyaudvarről reggel 6.20,érkezés 9.05: vissza 4.06, érkezés 6.0C órakor. 66 • ' ' §Miskolcz , május 26. Az itteni Kossuth-utcai reformá­tus templomban ma iktatták be bensőséges ünnepségek között báró Bottlik Istvánt, az al3óborsodi református egyházmegye egyhangúlag megválasztott uj gondnokát. Az ünnepségen résztvett valamennyi borsodi református köz­ség, valamint az egyházi, polgári és katonai hatóságok. Az eskütétel után bankett volt. Délután az egyház belmissziőt rendezett, csütörtökön reggel pedig alsóborsodi egyházmegyei közgyűlés lesz, melyen már az uj gondnok elnököl. /MTI./ • Genf, május 26. /Sfrájci Távirati Iroda./ A VIII.Nemzetkö­zi lüunkaisonferencián ma délelőtt 11 órakor nyitották itt meg. A legtöbb ország teljes delegációt küldött, amely két kormánykiküldöttből, egy mun­kaadóból és egy munkásból állt. A VlII.ülésszak fő' ' [Albert Thomasnak, a Nemzetközi Munkahivatal elnökének, az a jelentése,"amely 'a kivándorlók hajón-való ellenőrzésének egyszerűsítéséről szól. A jelentést átveszik ás megvitatják. Számitanak arra, hogy az ülésszak június 5,-ére,szombatra veget ér. Június 7.-én,hétfőn megkezdődik a munkakonferencia IX.ülésszaka, amely kizárólag tengeri kérdésekkel foglalkozik. ÁíTI,/, j* _ . ' ' J uJtA-y^L . ' G e n f , május 26, /Svájci Távirati Iroda./ A VIII.Nemzetközi Munkakonferencia elnökévé Nolens monsignore hollandi kormánykiküldöttet, a hollandi katolikusok vezérét választották meg. /MTI./ | S Z. 6 fi a , május 26. A Magyar Távirati Iroda tudósítója a görög-bolgár határon történt ineidensről illetékes helyen a következő ki­egészítő értesüléseket kapta: A határincidens Nevrokop városától keletre, a negyedik határszektoron,, egy elhagyott görög őrhely közelében történt. Görög verzió szerint bolgár területről • . rablóbanda lépte át a határt, „ -^lövöldözés kezdődött. A ga ">gök állitása szerint egy rablót megöl­tek, megöltek továbbá egy bolgár katonát, aki két másik bolgár katona-tár­sával együtt átlépte a határt. Bolgár részről ezzel szemben kijelentik, hogy őrhelyét agyatlan bolgár katona sem hagyta el, minthogy pedig vala­mennyien állomáshelyükön voltak, egyetlen bolgár katona sem lép ,<át a határt, A tények földerítése céljából egy svéd tiszt elutazott az' inci­dens színhelyére. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom