Napi Hírek, 1926. április/2

1926-04-16 [0129]

/Nagy Ernő pör folytatása./ /éixiiA Ezután a vádlott szólalt fel, Tagadja, hogy hármit is eltulajdo­nított volna. A hivatalába zsákokban vitt anyagot részben az anygrg érté­kének megbecsülése céljából, részbon azért vittek oda, hogy a betörő ellen­ség elől megmentsék. Hogy ezek az anyagok hová kerültek hivatalából^ azt nem tudja a vádlott, mert midőn a csehe-ít kiutasították, mindenét vissza­hagyta. Lehetséges, hogy ezek az anyagok bútoraival együtt tűntek el. Utólag szerzett tudomást arról, hogy bútorait a csehek széthordták és az anyag igy ezekkel veszhetett el. Ezekkel veszhetett el a vád tárgyát alko­tó katonai felszerelés is, A ^orköpenyegekrel • azt állitja a vádlott, hogy két koldus részére vette fej). Liebprmann Félixnek azért adta át az anyagokat, hogy az anyag égy részére igényt tartó ü^ocsa" vármegyéének azt átadja. Liebermann Félix, aki egyébként a Hadianyag ^rttkesitfo Rész­vénytársaság beregszászi kirendeltségének vezetője volt, tulajdonképen fő­nöke volt neki és joga volt az anyagokat felvenni. Az anyagot azonban azért vette át a vádlott, hogy az anyag fölött való rendelkezésben bizonyos rendszer legyen az áruraktár kezelese.- 3 j\ ' _;. A szociáldemokrata pártnak azért adott anyagot, mert nézete szerint mint szervezetteknek, ne­kik is járt ebből az anyagból teljes joggal. A* vádlott általában hangoz­tatja, liogy Őt antiszemitának tartották azért, mert a zsidókat a betörés alkalmával összeszedette és hadiznurrkáxia rendelte ki, továbbá amikor a bil­kei rabtj. az anyakönyveket megsemmisítette, hogy a zsidó ifjakat a katonai szolgálat alól kivonja, ő kinyomoztatta a katonaköteleseket és bosoroztat­ta. %tt ^V+yfetcfetl A gróf Schönborn-féle földfelosztással kapcsolatosan azt állit­ja, hogy ezt nem ő indítványozta, hanem a gróf, A gróf őt kérte arra, hogy a földfelosztást küldöttségileg kérjék tőle, nehogy a többi mágnás megnehez­teljen rá azért, mert földfelosztást kezdeúiőnyezett. Amikor 1916-ban Schönborn gróf kivánságára képviselőnek jelölték, azzal a feltétellel fo­gadta el, hogy a §róf a népnek saját birtokából bizonyos mennyiségű földet adjon, /A tárgyalás még folyik./ /MTI/ — - —' :: Berlin , április 16. /'íolff/ Hindenburg birodalmi el-^ nök ma déli 12 órakor fogadta a mexikói tanulmányi bizottság egy küldöttsé­gét, amelyet Hornandoz Feruandez a mexikói kereskedelmi kamara elnöke veze­tett és amelynek kiséretében megjelent De la Regata mexikói követ is./MTI/ § B a j a ,^április 16. Bácsbodrog vármegye közigazgatási bizott­sága elé terjesztett márciusi jelentésében az államépitészeti hivatal főnö­ke beszámolt arról, hogyha csonka vármegyében t lajviz folytan Melykuton 38, Jánoshalmán 23, Tompán 11, Tataházán 5 és Bácsbokodon 6 ház dult Ötz­szt teljesen, vagy annyira megrongálódott, hogy lakhatatlan. A földár kö­vetkeztében összedőlt 83 ház felépitésére állami támogatást kérnek a bécs­bodrog vármegyei árvízkárosultak. /MTI/ r á g_ a , április 16. /Cseh Távirati Iroda,/ A legfelsőbb közigazgatási bíróság ma délelőtt hozta meg döntését abban a pörben, ame­lyet a teplici alapitvány kezelósége az állami földhivatal ellen a marienbadi kolostori birtokok és fürdoberendozések lefoglalása miatt in­dított. A legfelsőbb közigazgatási biróság az állami földhivatal döntéseit néhány esetben mint törvényelleneseket és az eljárás hiányossága miatt meg­szüntette, néhány más esetben az alapitvány panaszának -elutasitása mellett döntött. A legfelsőbb közigazgatási biróság döntesév 1 lényegében csak né- % hány alárendelt jelentőségű tárgyban rendezték a vitás^kérdést. A nagyobb fürdőbe rendezések sorsáfiTt a pör jelenlegi állásában a törvényszék nem tudott végleges döntést hozni./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom