Napi Hírek, 1926. április/1

1926-04-09 [0128]

, L o n d o n,április 9. /wolff./ A Morning Post diplomáciai tudósitoja a következőket irja: Londonban azt remélik, ho b y a francia pénzügyminiszter ;.>;... ­ut x .. - ?JP> . Angliában rövid látogatást •'• •; -/során ChurchillneK előzetes biztosítékokat fog adni,mi­előtt Churchill megtartja költségvetési beszédét,/A költségvetés parla­menti benyújtását április 26-ára tűzték ki./A brit felfogás az, hogy a Caillaux által annak idején jtett 12 millió font sterling7 ajánlat továbbra is mindekét félre nézve kötelező, Franciaországban azonban oly sok vita tárgya volt ez a probléma, hogy a brit" pénzügyminiszter nehéz nelyzetben volna, ha nem biztosithatná a parlamentet arról, hogy az uj francia kormány a Caillaux-féle megállapodást ratifikálni óhajt­ja. /MTI./ ( /tesz és ennek ~f-G& f :: W as h i n.g t o n,április 9. /Wolff./ Az alkoholkérdés meg­vizsgálására kiküldött szenátusi bizottság tegnap folytatta tanácskozá­sait. A bizottság meghallgatta Brennan chicagtíi demokrata pártvezér fejte­getéseit, aki azt mondotta, iiogy a szesztilalmi törvény nemzeti botrány és hogy ez a törvén^ • y erkölcstelensé­get, megvesztegetést, elmebetegséget és a rossz minőségű szesz élvezete következteben számos esetben megvakulást vont maga után és az általános bűnözés . / növekedésére vezetett./MTI.7 / fokozott iszakossagot, ' - 1 § Törökofszagban nincs munkaalkalom. Konstantinápolyból jelen­tik: A Konstantinápolyi Magyar Egyesület aggódva látja, hogy Magyarország­ról, egyre tömegesebb számban érkeznek munkakeresők Törökországba, a leg­többjük minden anyagi 'erőforrás nélkül vár az esetleges munkára. Ha egyalta Ián korlátolt számban akad is munka, az kizárólag a belső és déli Anató­liában található, az odavaló eljutás azonban mégegyszer annyiba kerül, mint az ut Konstantinápolyig, Ezidőszerint mindenünnen teljes munkanélkü­liséget jelentenek az Egyesületnek és a már régebben Törökországban tartóz­kodó magyarok nagyrésze is munka nélkül sinylodik. Az adódó munkaalkalmak­nál viszont mindenütt szivesebben látják a törökül beszélő régi munká­sokat, mint az ujakatv óva inti az Egyesület a magyar munkásságot attól, hogy Törökországban munkát keressen, mert jelenleg még egyáltalában nincs. Aki anyagi függetlenség nélkül, az itt beszélt nyelvek tudása ós az it­teni viszonyok ismerete nélkül mégis lejön, igen nagy veszedelmeknek és nélkülözéseknek néz elébe, Sagitseget sehonnan sem tud várni, mert sem a konstantinápolyi magyar követség segélyalapjára nem számithat, sem pedig a Konstantinápolyi Magyar Egyesületre, amely működését csak nemrég kezd­te meg és még eddig nem rendelkezik oly anyagi^eszközökkel, hogy bajba­jutott kivámdorolt honfitársainkat számbajöheto mértékben segélyez­hetne, /Pro domo!A Konstantinápolyi Magyar Egyesület elnök­sége tisztelettel kéri az esti és a reggeli lapok szerkesztőségét, hogy e hirt feltűnő formában kegyeskedjenek közölni./ § Békéscsaba .ánriiis ?„ Békésmegyében nost folyik a rokkantak végkielégítése, Az eg ik totkomlosi rokkantnak,aki teljesen ke­resetképtelen, 107 millió koronát juttattak végkielégítés cimen.A kiutalt összegek egyébként 35-50 millió korona között mozognak./MTI,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom