Napi Hírek, 1926. április/1

1926-04-01 [0128]

I P á r i s, március 31. A szikratelefon gyors ^erjedése fontos problémákat vet fel, amelyek nemzetközi természetűek. Altalános szempont­ból kívánatos, hogy valamennyi oszág különböző főbb szellemi csoportosu­lásainak képviselői együttesen megvizsgálják ezeket a kérdéseket. Ez a meg­fontolás adott ösztönzést arra,,hogy Parisban legutóbb a szerzők és dráma­irők .-ju-^irw* társasába Julien Luchaire-nek, a. szellemi együttműködés nemzetközi intézete igazgatójának elnöklésével ülést tartott, amelyen el­határozták, hogy tanulmányi bizottságot küldenek ki. A bizottságnak az a rendeltetése, hogy előkészitse a szerzők és irők nemzetközi szikratelefon­bizottságának megalakítását; erre a bizottságra hárulna az a feladat,hogy gondoskodjék az egész világon a művészi és irodalmi tulajdonjog érdekeinek védelméről. A tanulmányi bizottság most felhivást bocsátott ki valamennyi' ország, szellemi csoportc.sulásaihoz; a felhivásban kérte, hogy csatlakozzanak elv­ben a mozgalomhoz és nevezzék meg képviselőiket, akiknek bevonásával a lé­tesítendő jogvédelmi bizottság szabályzatát kidolgoznák. A tanulmányi bi­zottság cime a következő: Comité d'Etude de la Commission Radiophonique Internationale des Auteurs et Comfísiteurs, á la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, 12,Rue Henner á Paris / 9-éme/. /MTI/ § A Magyar Jelefon Hírmondó és Rádió Rt. rádiómüsorajjvasárnap, április 4-én: 9 órakor ref.istentisztelet a Kálvin-téri templomból. Dr. Ravasz László püspök prédikál. 10 Órakor:' Zenésmise a Belvárosi plébániatemplomból. Dr.Tóth Tihamér, pápai kamarás egy.nyilv.rendes tanár prédikál. 11 óra 45 perckor: A m.kir.l.honvéd-gyalogezred zenekarának hangversenye Fricsay Rihárd főzeneigazgató vezénylése mellett^ 3 órakor: Bergengóc bácsi (jmesél .//Z somból "ZolTárf ir 6/' 4 órakor: Gyermekszinhás. 1. Láng Pista; kuplék; a.A suszter­inas, b.A futballista. 2.Szécsi Hédy: Sanzonok, a.A.Sorcellánbaba, b.A selyemruha, c.A banda jön... 3 T Kédyke színésznő lesz". Operett 1 felvonás­ban. Személyek: Szabó Hédyke... Szécsi Hédy, Jankó... Láng Pista. A báró... Hofbauer Ica. A műsor szövegét és zenéjét irta és zongorán kiséri Lajtai Lajos zeneszerző. * • 5 óra 30 perckor: Cigányzene. • 6 óra 45 perckot; Sporteredmények. Kabaréelőadás. l.Ilosvay Rózsi:Sanzonok...a,; gi ;J Ernőd-Nádor: Agalika. b.Ernőd-Nádor: Az irát , meg a truc. c.Békeffy-Nádor:A Rozi mega^ózi. 2.Vaszary Piroska: Szinész­karikaturák. 3.Fekete Pál: Dalok- a. Ernőd-Nádor: A'bclond románca.' b.Somlyó-Nador: Vigyázz, vigyázz! c.Somlyó-Nádor:Szalagok. 4.Török Rezső 1 felvonasosa: "Forog vagy nem forog? Előadják: Dajbukát Ilona, Bársony István, Vaszary Piroska, Fekete Pál. 8 óra 30 perckor: Szórakoztató zene.' 10 órakor: Sporteredmények. Jazz-band. f Hétfő, április 5. 9 óra 30 perckor: Újsághírek, kozmetika. , ix ÍO órakor: Zenés mise 'a Belvárosi plébániatemplomból. Prédikál dr. Häuser Ignác segédlelkész. 11 óra 45-perckor; A m.kir,1.honvéd-gyalogezred zenekarának hangversenye. Vezényel: Fricsay Rihárd főzeneigazgató. • 3 óra 30 perckor: H-angverseny. I.Händel: a.Air, b.^harconne con Variazioni. c.Fuga. Előadja " Estey Orgar-on Weigerth Aladár zeneszer­# Zo. 2.a.Aria a "Bibliás ember" cimü operából, b.Gounod: Ave Maria.Előadja: líarvajszkyne Szőnyi Margit hangversenvénekesnő. 3 : 0hollandi népdalok. Elő­adja "Estey Organgon Weigerth Aladár zeneszerző, 4 ; ^Schubert: Ave'Maria. D.Aria a "Medúza" c.operából. Kürtön előadja Száder István tanár. 5.Wei­szerző' 8aZabad preludiumoIí > előadja: "Estey Organ-ori Weigerth Aladár zene-

Next

/
Oldalképek
Tartalom