Napi Hírek, 1926. március/2

1926-03-16 [0127]

'U kiaaás, % 1926.március 16. Q óra-^Sp, ' -|| :: L o n d o n,március 15.A munkaidő szabályozásáról szóló konferencián dr. Braunt/birodalmi munkaügyi miniszter a németországi mun­kaidőkérdés fejlődéséről kifejtette, hogy közvetlenül a háború utan az tízembehelyezés ^és a gazdasági élet fentartása csak nagy áldozatok utján volt lehetséges, amely^áldozatok részben a munkások és alkalmazottai felemelt munkáidéjeben^fejeződtek ki. Miután a szociálpolitikának ki kdl­iett vennie részét az áldozatokból, kibocsátották a még ma is érvényben --•lévő munkaidőrendeletet. A német kormány azonban ebben a rendeletben csak.szükségtörvényt látott,^amelyet^mih lyt leheti me-szüntetni szándé­kozik, A Németországban fennálló munkaidőre nézve a küliöldon hamis fel­tevések uralkodnak. Egy statisztikai kimutatás szerint, amely a munkaszerző­dések 90 százalékát öleli fel, a munkaidő ezekben az esetekben heti négy vennyolcfcránál kevesebb volt. Csak tiz százaiéiig;: •.... -.- volt a mun­kaidő -nagyöbű, ebből a legtöbb eset mezőgazdasági ..munkaszerződésekre esik. Ezeket a munkaidőket most a többiekhez szándékoznak alkaluazni­A birodalmi kormány ennélíogva uj birodalmi munkaidötórvényt k-szit elő, amely olyan volna, hogy annak alapján Németország részéről a washingtoni egyezmény ^ratifikálása megtörténhetnék, k törvényt azon­ban akkor is kibocsátanán: ^ ha valamelyes okból a washingtoni egyezmény ratií iLálása nem történnék meg, amit nem óhaj ".unk./MTI./ , ... F* - rruo^*U& o„ 0 mAJVlCl^HT-. _ § A n. kir. földcaivuíésügyi miniszter az. ország hegy és dombvidékein elterülő kopár és vízmosásos területeken az,1924. és^ években sikerrel végzett közérdekű fásítások jutalmazására pályázatot hirdetett és öt dijat bocsátott versenyre. Az ide vonatkoző pályázati hirdetmény a Budapesti Közlönyben, az Erdészeti Lapokban os a Földmive­lésügyi Értesítőben jelent meg, ' '' Q ISIS Ugyancsak pályázatot cs' jutalmakat hirdetett azok számára, akik az Alföld szikes és futőhomokos területein, valamint árterein végeztek az 1924. ós 1925, évek folyamán sikeres és közérdekű " ' \i .' erdő­sítéseket. Ennek pályá'zati hirdetménye szintén az Erdészeti Lapokban, a Köztelekben .s a Földmivelésügyi Értesitáben jelent ue§, Mindkot pályá­zatra vonatkozdan az erdősítés helyére illetékes m. kir. erdőigazgatá,sig nyújt b. vobb felvilágosítást,az érdeklődőknek. /MTI/ § B^u k a r e s t, március 16* /Orient íiadio/A kormány gaz­dasági delegációja ezen a hétun ülést tart, amelyen megvitatják az ipari és kereskedelemügyi miniszternek egyes kiviteli vámtételek csökkentesé­re irányuld javaslatát. /MTI/ • § B u k a r e s t, m'rcius 16. /Orient Hadio/ Vasárnap,.március 21.-én os a rákövetkező hétfőn a bőrkereskedők Temesváfott országos'nagy­Syülost tartanak. /1ITI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom