Napi Hírek, 1926. február/2

1926-02-16 [0125]

jp "/kiadás 1926 február 16. 0 óra 4í p. § p ájc i s ; február 16. A petit Párisién jelenti, hogy Weiss, a berlini büntetőrendőrsé/­1, igazgatója, tegnap fel ereste a belügyminisztere­it rium ben Benoist bitzost. akivel hosszabb megbeszélést foly­tatott. A beszélgetés során megerősítette, hogy Schultze csakugyan szere­pelt a magyarországi frankhamisításban. /tíTI/ § i uagy8r királyi vallás és közoktatásügyi,miniszter jóváhagyó­lag tudomásul vette, hogy dr. Tury Sándor Hornéi igazságügyi titkárnak:, a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem magántanárának a kereskedelmi jog cioii tárgykörből szerzett magántanári képssitése az egyetemi közgazdaság­tudományi karra kiterjesztetett és őt ezen minőségében megerősítette./LITl/ SS- • ~ r~ J § P á r i s, február 16. /Havas/ Briand miniszterelnök felvetet­te a bizalom kérdését, amire a kamar8 az uj bevételi forrásokra vonatkozó javaslatokat 258 szavazattal 145 szavazat ellenében elfogadta. /LíTl/ ::.fidelaide, február 16. /Woiff/ llount Pleasant kerüle­tében - husz mértföldnyire .Adel8idetól - hatalmas pusztai cserjes-tüz ütött ki. Husz négyzetmurtföldn>yi területen dühöngött a iftüzvész. Az egyik bir­tokosnak^. 500 juha veszttt oda. Az egész kár 140.000 font sterlinget tesz : : i: e 1 b 0 u r n o, február 16, /Wolff/ A pusztai oserjés-tüz­nek eddig 27 halottja van. Az erdők borzasztó állapotba kerültek. Ctven v év is beletelik, amig az erdőkből ujr8 hasznot láthatnak. /ÍÍTI/ • :: Berlin, február 16. /t'íoiff/ A berlini mikrobiológiai tár­saságban Schuhmecher József dr. tegnap.előadást tartott a rák kórokozóiról. Kijelentette, hogy a közelebbi vizsgálat rácáfol azokra az eddigi kísérle­tekre, amelyekkel állítólag, sikerült a rák kórokosóit láthatóvá tenni. A rákszevedék sajátságos anyagcseréjének szem előtt tartásával sikerült az előadónak az egyik kórokozót láthatóvá tennie^ ez olyan nagy mennyiségben Volt^jelen, hogy mintegy kilenc tizedet tette ki az egész ráktömegnek. * B e r 1 x tt, február 16. /Wolff/Hint a lapok jelentik, Oloti­rury 30 evos volt osztrák-magyar repülőhadnagyot, aki dec^uber 9,-en 50C darab hamisított ezerfrankos bankjeggyel Jenkovich msgysr ezredes meg­bízásiból Kopenh'ágábfl utazott, . icmajd onnan Hamburgba ment, ahol le­tartóztatták, tegnap a hamburgi esküdtszék hamis pénz forgalomba hozatala matt ne.,y havi fogházra, utlevólügyi kihágás Óimén pedig 300 m.rka pénz­büntetésre ítélte. /ITI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom