Napi Hírek, 1926. február/1

1926-02-01 [0124]

• § A Nemzeti^Kaszinó vasárnap déli 12 órakor tartotta meg £9.-Jk rendes évi közgyűlését a tagokéléhfc részvétele mellett, Jekelfalussy Zol­tán ügyvezető igazgató ajánlatára a közgyűlés elnökévé gróf R**ay Gadeort választotta meg. Ilk Mihály titkár felolvasta az igazgatóság évi. jelenté­sét, amely előadja, hogy az elmu.lt évben a Kaszinóbak £3C tágja vvltj el­hunyt 18 tag, felvétetett 7 rendes és 10 veLdég tag. Könyvtára gyarapitá­sára 31,650*000 koronát, hirlapok és folyóiratok beszerzésére^33,027,000 koronát forditett a Kaszinó, Könyvtárába legutóbbi év beszerzéseivel ?± 31*344 kötetre emelkedett. A^köztetszéssel fogadott . * % i T az­gatói jelentés felolvasása után a közgyűlés meg-megujuló éljenzés között bizalmat és köszönetét fejezte ki az igazgatóságnak céltudatos működéséért. ] A számvizsgáló" bizottság jelentése alapján ^az 1925 ..évi számadásokra nézve • a felmentvenyt a közgyűlés megadta és megválasztotta a szavazatszedő- és számvizsgáló,bizottságot. Az alapszabályok egyes pontjainak^kiegészitése utáu elhatározta a közgyűlés, hogy a Széchenyi-lakomát február 7.-én este 7 1/2 érakor tartja még, amely alkalommal Borzeviczy Albert mondja az emlékbeszédet Ezután elrendelte az elnök a választási eljárás meginditását, A megjelent tagok a bárí Kadvánszky Albert elácklete mellett megválasztott szavazatszedó bizottság kezébe adták le szavazataikat a három igazgató, 2? renaes és 6 póttag megválasztása végett. A szavazás eredménye szerint megválasztattak igazgatókká: Jekülfalussy Zoltán, gróf Széchenyi Emil és^ gróf Wenckheim Dénes; választmányi tagokká három évi hatállyal: gróf András­3y Géza, gróf Andrássy Sándor, Biró Lajos, gróf Csáky Gusztáv, gróf Csekc­ni's Sándor, gróf flziráky Anta gtót Besewffy Emil, herceg Festc;tics Ta­sziló, gróf Hadik János, táró ' ^ u József, báró Prónay Gábor, báró Rad- f \ váv.szky Albert, gróf Sor . *;".*'.-zló ft ^xT^ Tró^xWgtnkrk gróf Welckheim László, grof Esterházy Las::ló, gróf Szé^onyi Bertalan, Putnoky Mcric, gróf Szir— may Sándor, és idősebb gróf Teleki József.; két évi hatállyal: Baró Jeszenszky Sándor, nemeskéri Kiss Pál, gróf Vilczek Frigyes, Kovács Seb.Endre, gróf Bánffy Miklós; egy évi hatállyal: báró Foilitzsch Berthold, herceg Mcntenuova Nándor, ' „' ^ gróf Esterházy Pál, ifjú Jaross SaLdcr, £ Dőry László; végűi három évi hatállyal póttagokká választattak: gróf Pejacsevich­Mikó Endre, gróf Zichy János-Géza, László Elemér, gróf Széchenyi György, [báré Piret Jenő és Kendeffy Lajos. ATI/ § Jászber jPfe y január 31, Fényes külsőségek között n-így erkölcsi és anyagi sikerrel zajlott le mintegy hétszáz főnyi közönség je­lenlétében szombaton este Jászberényben a tradicionális jjmiákmii emlékű^ ti jász-bál", A báloxjöí hangverseny' vezette be, amely a Himnusz^eléneklése— vei kezdődött, majd bemutattak egy élőképet Is. amely az uto-so nádori fo­gadtatást ábrázolta 1^45-ből. A műsor kimagasló pcnt^a volt Tarnay Alajos zongorajátéka, amelyben saját dalait énekelte es kiserte zongora;*. A balon megjelent József főherceg is. Végignézte a palotást, amely a szokásos fran­cia négyes helyett a tál uralkodó tánca volt. Azután diszes lakoma volt, a­melyen a főherceg is részt vett, akit Almásy Sándor, a vármegye főispánja köszöntött fel és Alexander Imre, a vármegye^alispánja^is^üdvözölt, A lakoma után ismét tánc volt, amelyen megint a palotás es a csárdás dominált, Jó­zsef főherceg,a Budapestről és vidékről lerándult urak, mind a varos vendege: voltak. A főherceg a kora reggeli órákban miset hallgatott, majd vontra ült és visszatért a fővárosba. A «jász-bálcm- a Jaszfold minden icozsege képviselve volt. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom