Napi Hírek, 1926. január/1

1926-01-05 [0122]

§ Szeged, január 5. Dr. Aigner Károly főispán az árviz szerencsétlenséggel kapcsolatban átiratot intézett dr.Somogyi Szilvesz terhez, Szeged varos polgármesteréhez. Az átiratban neleg részvéttel teszi szóvá az árvízkárosultak inséges helyzetét, Szeged város közönsé gének - mondja az átirat - élénk emlékezetében él méja(1879.évi nagy ár­viz; de a szegediek non feledték el azt sem,hogy c&z) annak idején az egész ország lakossága, sőt a külföld is a legnagyobb áldozatkészség­gel sietett segitségére. Most, amikor másokat sujt az elemi csapás,' , Szeged városának példát kell adnia a segitó akció kezdeményezéseben. Lpen ezért kéri a polgármestert, hogy a 'város tanácsával egyotórtőleg dol­gozzon ki javaslatot a segélynyújtás módozatairól. A javaslatot azután sürgősen egybehívandó rendkivüli közgyűlés venné megvitatás alá. /MTI/ § A dunai hajózásnál érdekelt nagyobb hajózási vállalatok ez évi értekezletüket január ' 4-én és 5-én Budapesten tartották meg^amejy alkalommal több a dunai hajózásre fontos kérdést tárgyaltak le. A'tár­gyalások valamennyi kérdésben egyetértő megállapodásokra vezettek. Az uj hajózási dijszabások, amelyekkel a szállitási di&akót általában nem emelik, előreláthatóan március 1-őn fognak megjelenni'. § Reineok S.Waltertaz Egyesült Államok budapesti konzulját, a washingtoni kormány hasonló minőségben Nyugat-Indiába ' Mart inique-be helyezte át, ahová családjával a napokban el is u taz ottj Reineok kon­zullal/minden becsülésre érdemes jóakarója távozott él J;öbb mint négy eves itteni működése alatt megszerette a magyarokat s meg is tanult f magy^ul, ami éles megfigyelő képességével együttnagyban segitségére volt a helyzetek megítélésében es kormánya helyes tájékoztatásában. Ré­gebben a bécsit amerikai nagykövetségen működött, s ott az azóta elhunyt Penfiold volt bécsi amerikai nagykövet mellett fejtett ki érdemes műkö­dést. A monorchia utolsó amerikai nagykövete annyira megszerette őt 4 hogy végren deletőben is megemlékezett róla. Reineck konzulnak]' való vonzalma őszinte volt, amit az is bizonyit, hogy igen sok jóbarát­ja volt. Fia szintén megtanult magyarul mint a gimnázium növendéke.Tá­vozásakof*ismerőseinek és barátainak hosszú sora hálával gondol reá. /MTI/ j* a inoj^f^í^y^ _ _ _ 7* 'MWfff^^&Y&t?. § A budapesti kir.Ítélőtábla alenöke Zsindely László,Mihály Ferenc József, Haitsch Gyula,Forintos György. Benkő Ákos, Csajthay Fe­renc, Gálffy Kálmán, Szép G^za, K 0 mlósy István, jogtudor budapesti la­kosokat ; Nagy Lóránt, Hersicht Sándor,. *' . , jog-és áll3mtudor, budapesti lakosokatDömötör Géza jogtudor, móri;. Gal István jog­tudor, váci kir.orsz.fegyintézeti dijnok váci; Kohányi Imre jogtudor, budapesti kir.bűntetőtörvényszéki dijnok, budapesti; Materes Gábor jogtudor,mezőberényi; Török János jogtudor, ügyvédjelölt,budapesti; Auer Endre jog-és államtudor, ügyvédjelölt budapesti; Papp László jog­tudor ^miskolci; Nagy Miklós jogtudor, a m.kir.igazságügyminiszteriumba szolgálattételre berendelt budapesti kir.törvényszéki dijnok,budapesti; Zemlónyi Imre államtudor,budapesti; Merész Károly áll8mtudor,m.kir.adó ügyi útmutató és ellenőrzőhivatali szakdijnok,budapesti;. ; viski Hánka Tibor jogszigorló,budapesti; P.Nagy János államtudor,székesfehérvári; Motyasóci Mattyasovszky Pál államtudor, budafoki; Lopus'sny István Livio jogszigor ló,Dudapesti; igg.Héczey Lajos jogszigorló,budapesti; Noszlopy Mihály Géza jogszigorió,budapesti és Perneczky Béla óllamtudor, m.kir. földmivelésügyi miniszterériumi szaknapidijas ' budapesti lokoso' hat - o kilenc utóbb nevezettet ideiglenes minőségben - a budapesti kir. itélőtáblo kerületében joggyakornokokká kinevezte. — — _ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom