Napi Hírek, 1926. január/1

1926-01-01 [0122]

Bukarest, december 31./Cr ient-Rádio. / A parlamentet január 4 .-^re, hétfőre összehívták,hogy a trónöröklés kérdésében beállott változást tudomásul vegye./MTI. / § /Ingyenes Munkaközvetítés./A Budapesti Hatósági Llu nk a közt e­titő december hd 30--iki kimutatása szerint foglalkozást kaphat : 85 ipari szakmunkás,8 betanult /gép/ és gyári segédmunkás,16 gyári és egyéb napszámos,22 szolga, kifutó, kocsis, 14 kereskedelmi a 1 kőihez ott ; 33 állandó" háztartási alkalmazott ,13 tanonc; foglalkozást keres : 2293 ipari szakmunkás,462 betanult /gép/ és gyári segédmunkás,254 gyári és egyéb napszámos,337 szolga,kifutó,kocsis,129 magántisztviselő,154 keres­kedelmi alkalmazott,22 állandó,218.kisegítő háztartási alkalmazott, 7 tanonc.Közelebbi tájékozást, adnak : VIII.József utca 33.szám alatt. /MTI./ 6 ^z^o^oi^,<rh § A Magyar Távirati I r odo jelenti : Nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója ma déli 12 órakor a diplomáciai testület tag­jait fogadta,akik az újesztendő alkalmából szerencsekviánataikot fejezte ki az államfőnek .J\ fogadás a ' JjDcülsőségek és keretek^között^ történt.A királyi várpalota udvarán o*Krisztina-városi lakosztály bejá­ratává i. seemben gyalog-disaszázad állott,a lépcsőházban s a folyosókon pedig a^díszbe öltözött testőrség állott sorfalat.A diplomáciai kar a lakosztály sarokszolonjábon gyülekezett s félkör ólokban állva várto a­kormányzót,oki Wolkó Lajos,a külügyminisztérium vezetésével megbízott kereskedelemügyi miniszter,Bartha Richárd a kabinetiroda főnöke,Denk Gusztáv ezredes,n katonai iroda főnöke és Vetter Antal százados szolgá­lattevő szárnysegéd kíséretében jelent meg. A diplomáciai testület nevében Orsenigo Cézár pápai nuncius a következő/beszéddel üdvözölte a 'ormányzót : /francia nyelven mWflfí Tőrnél tó ságu Kormányzó Ur ! Az uj ev^kezdete összegyűjti Főméltóságod körül o diplomáciai kar# tag­jait,attól az óhajtástól vezetve,hogy jó kívánságaik kifejezésének kellé mos kötelességét teljesítsek, Líár magában az,hogy a hatalmaknak olyan tekintélyes száma kül dctte/;i személyünkben képviselőit Főméltóságod mellé,olyan tény,amely­hez Fóméltoságodnok méltán kivánhotunk szerencsét. A legőszintébben kívánjuk,hogy Magyarország diplomáciai kap cs latai mindjobban megerősödjenek és kiszélesedj eneic,hogy igy bizto­sítsák ennek a nemes nemzetnek a szellemi és anyagi haladást,amit neki valamennyi^noaét kivan. Árassza a Mindenható áldását az uj évben Foméltóságodnak hazáj boldogsága érdekében kifejtett működésére s törekvéseire és a magyar nem zet jó-lismert erényei könnyj|s|t^k meg Főméltóságod kivan ágainak és a mi jókívánságainknak beteljesülését. Fogadja kérem,Főméltoságu K 0 rmányzó Ur egyszersmind személyéne szelj jókívánságaink kifejezését. u*)Mcur.c$<t R iSflV ^ K W^fcjt^ur" ) A Kormányba az üdvözlésre w "' francia nyeTv^r"beszéddel válaszolt : £ Kegyelmes Ur ! Fogadja legszívélyesebb köszönetemet azokért a jókívánságokért,amelyeket Kr•gyméltóságod a személyem mellett akkreditált diplomáciai kar nevében szíves volt kifejezni. Magyarország azzal a megnyugtató meggyőződéssel^lép az uj évbe hogy országunk gazdasági helyzetének talpraállitása érdekében kifejteti ' bc,&go törekvéseink figyelemreméltó eredményre vezettek,ami remélni enged hogy a Mindenható segitsagével az utolsó évek nehézségűit is rövidesen teljóson leküzdjük és hogy nemzetünk jobb jövő felé halod. Felkérem Önöket,tolmácsolják uralkodóiknak ős államfőiknek sze mélyes boldogságukra és nemzetük jólétére irányuló jókivánotaimat és Oicknek Uraim,szintén minden jót kivonok az uj esztendőre./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom