Napi Hírek, 1925. december/1

1925-12-01 [0120]

§ B. fcr ü s s z e 1 , nove,ber 30. Az Information Finan­' r>iere hosszabb cikkben foglalkozik Belgium njagyarországj. érdekeivel. Magyarország gazdasági és pénzügyi talpraúilása - mondja a cikk - már jó­ideje ráterelte különböze hatalmas belga pénzcsoportok figyelmet erre^az országra, amely kétségkívül súlyosan megcsonkítva került ki a háborúból, de ennek ellenére ma is még óriási, kiaknázatlan ^kincsekkel rendelkezi;:. Magyarország pénzügyi helyreállítása bámulatraméltó gyorsasával ment vég­be. Az ország eleven erőinek megizmosodására legjellemzubb tünet, hogy a takarékbetétek 1924. június 30-án, vagyis a szanálási munka megindulá­sakor mindössze 76 millió aranykoronát tettek ki, mig 1924 december 31­/ n , tehát hat hónappal utóbb, a oetétek összege megháromszorozódott es Isi millióra emelkedett, ez év szeptember 30-án pedig mar 377.3 milliót | képviselt. Ez még mindig messze marad a háború előtti színvonaltól, miután 1913. vágen Lugyarországon a betétek összege 1604 millió volt, nem szabad azonban elfeledni, hegy Magyarország területe egyharmadára csökkent, továb­bá, hogy az ország elvesztette 1910. évi lakosságának 64 százalékát, vé­gül, hogy a.háború és a két forradalom az országnak* számos gazdasági for­ráséi., megsemmisítette. A cikk ezután rámutat arra, l'ogy a mezőgazdasági iparok Magyarországon nagy fejlődésnek indultak és a többi iparag tekin­* s « ic -• ,-i ^vvir.c. ípnHiiiPt mutatkozik Ennek ellenére még mindig sok a MtŰft Magyarorszlg 1 ^^ kénytelen a maga független letét biatositani és szükségszerűen olyan gazdasági programmot kell megva­lósítani, amely nagy ipari tevékenységgel jár. Ezzel a tevékenységgel széfig :.ben a külföldi tőke nem maradhat érdektelen. A belga tökének hafcoru. előt­ti magyar érdekeltségéről megemlékezve a lap méltatja a brüsszeli, antver­peni és lüttichi nagyobb pénzügyi csoportok közreműködésével megalakult belga-magyar pénzügyi és ipari' társulat jel ntoségét. A társaság pénz­Egy-i/ bányászati, gyáripari és mezőgazdasági téren óhajt működni Magyar­forsz ágon. /MTI/ / ' / $ § T e m e s v á r, nc-vember 30. A magyar párt temesvári tagozata panaszmamerahduntaal f orüulr Tatarescuf 3 , oki e ko»­pányelnök megnyitásából Temesvárra jött. A memorandum leszögezi, hogy a párisi kisebbségi egyezmény és az uj román alkotmány törvény rendelkezéséi elleneié a Bánság magyar nemzeti kisebbségét iskoláitól és anyanyelvé­nek szabad használatától megfosztotta!;. A temesvári piarista főgimnázium­ban és a Miasszonyunk zárda felsőleányiskolájában az alsóbb osztályokban már csakis románul folynak az előadások. Iiyformán Temesvár és a Bánság 100.C00 magyar lakosának gyermekei részére csak a négy osztályú temesvári római katolikus polgári iskola magyar tagozata áll.rendclkeééére. A Bánság 1? is zta^ma gyára jku köz sége iban i taáff qagvoj elemi iskola/ sincsen-?- Megszűntek a Bánságban a magyar óvodák is, -pedig 53 ilyen működött s magában Temesvá­ron 11 magyar óvodát szüntetett meg* a kormány. Szóvá teszi a memorandum a továbbiakban a telepesek ügyet. Majd 3z elbocsátott magyar tisztviselők helyezfetet, végül megemlíti a temesvári rendőrpr ef ektur'ának azt a sérelmes intézkedését, hogy hivatalos beadványok és hirdetmények publikálásánál ; a román nyelv mellett csak a németet szabad használni, de a magyart nem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom