Napi Hírek, 1925. szeptember/2

1925-09-16 [0116]

:: Berlin, szeptember 16. /W»lff/ A Vossische Zeitung Derlini diplomáciai körökből nyert tájékoztatás alapján a biztonsági szerző— ősről tárgyaié értekezlet összeülősének valőszinü napját jktóber 6,-ában elöli meg és kijelenti, hogy a tárgyalás szinhelyéül a svájci városok ké­ül elsősorban Luzern jön tekintetbe. A Taegliche Rundschau trangoztat ja, hegy a küszöbön állő minisz­eri értekezlet nen a külügyminiszterek összejövetele, hanem a meghatalmazott miniszterek/értekezlete lesz. A tárgyalási prograum tekintetébon a lap utal rra,'hogy Londonban a jogászok pusztán a rajnai szerződéssel foglalkoztak. Ezért egészen természes. , hogy a miniszteri értekezlet is hasonló mődrn kor­látozza a maga munkáját.. : A küszöbön állő miniszteri értekezlet tehát tár­gyalásaibői ki fogja rekeszteni elsősorban a keleti kérdés •/ minden vo­natkozását. Ez magában foglalja a választ arra a kérdésre is, vájjon Len­gyelország és Csehország képviseltetni fogja-e magát ezen az értekezleten. A lap nem tartja kerésztülvihetőnek - már csak technikai okckből sem - a francia sajgónak azt az ötletét, hogy egyidejűleg két értekezletet -tartsanak, amelyek közül az egyik a rajnai szerződés ügyét, a másik pedig a keleti kér­dést tárgyalná. Számolni kell azonban avval, hogy a rajnai szerződésről tár­gyaló értekezlettel kapcsolatban egy későbbi értekezleten ejtit^sorát a ke­leti kérdés szabályozásának. Ezt az értekezletet nemcsak más időben, hanem . valószínűleg más helyen is fogják tartani. ,/HTl/ /-/ . P r aga , szeptember 16. /liagyar Távirati Iroda/ Tudva­levően a parlament két házát csütörtökre és péntekre hivták egybe. A legutób­bi elemi csapástői sújtott vidékek segélyének javaslata, valamint a pénzügy­miniszter iatn részéről már kidolgozott • 1926.évi költségvetési előirányzat csütörtökön minisztertanács ele kerül, miután a két törvényjavaslatot már a • kamara pénteki ülésén benyújtják. Eddig még nem döntöttek arről, vajjen a költségvetést, amely a .r.seh lapok jelentése szerint a kiadások oldalán 10 milliárdot tartalmaz, a maga egészében intézzék-e el, vagy pedig^félévi, il­letve negyedévi provizóriummal helyettesítsék. A költségvetés/ előirányzat idejében'valő parlamenti elintézésének egyrészt politikai nehézségei vannak, miután ilyen módon a feloszlatás előtt állő parlament a megválasztandó par­lamenttől elvenne egyik legfontosabb törvényhozási jógát, másrészt formális teruészetü^akadályok is útját állják, mert a szenátus a költségvetés tárgya­lását csupán akkor kezdheti meg, ha a kamara már elintézte a javaslatot. Meg­történhetik, hogy a kamara maga még novemberben is tárgyalja a javaslatot, minthogy .pedig az uj választásokat már november 8.-án megtartják, a szenátu­si tárgyalás^számára már nem maradna idő. A kormánynak eltökélt szándéka, -z/>J 3 kamarával egyidejűleg a szenátust is feloszlatja és a szenátus kebe­lében, egy látszik, nem akarnak evvel ellenkezni. % . § V a r s ó , szeptember 16* /Lengyel Távirati Iroda/ A len-"-' gyei-német kereskedelmi tárgyalásokra kiküldött lengyel bizottság Berlinbe érkezett. A két delegáció ma, szerdán, tartja első ülését. /áTl/ r . Berlin, szeptember 16. /-jolff/ le lionzie francia köz­li tatusügyi. miniszter tegnap ismét elutazott Berlinből. /ÍITl/ x ; P á r i s , szeptember 16. /volff/ . A külföldi kom­umstuk' ügyében me ö inditntt rendőri vizsgálat alapján a rendőrfőnök tegnap**: lrendelte tiz kommunista kiutasítását. Ezek között hét kommunista olasz, egy . kommunista spanyol és egy kommunista kinai. AíTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom