Napi Hírek, 1925. július/2

1925-07-16 [0112]

:: L- o ii d o n, július 16. /TTolff/ Chamberlain a Tan-or-kérdés. r-'iiat- 1 !:osva az alsőh^zbfttk/öog a következőket mondotta: Feltéve, &ogy Spanyolország katonai műveletei nem fognak a .tqafíöri sáxuáíD kiterjedni, a brit kom'nyhoz érkezett közlések alap-- | jon r_ir.es • komoly Oh aira az aggodalomra, hogy a rifí-törzs cl: megtámadnák"*' a varost, Ani azt a javaslatot illeti, hogy a spanyol zóna behnszülöttóit! szolgáltassák I:i a spanyol ha tussolnia!:, valnnint azt a javaslatot, amely a lefegyverzésre vonat!:ozil:, a brit korm'ny azon a nézeten van, hogy czel: céltalan eszközök leiménél: a felkelés elnyomás ara, sőt valószínűleg •. :$ ujabü zavargásokto ós nehézségekre, vezetnének. A brit kormány helyesli, hogy a trngeri zóna ncn lehet fel­költi üzelmek fesz ke. Eii.-ck megakadályozása a tengeri egyezmény -értelmében az igazgatást illeti ús a tangeri brit Eőkonzul támo-atni/^or-ja társait, .1 ha megfelelő lépések megtételének szüksége, mutatkoznék $$V ;< Arra a kö"rdi_ro, vájjon az a.ierikri kormány küldött-c mo f-h ivást •a brit kormánynak a kinai ügyöket turgyalió. nemzetközi urtokczlctre, 'Chan-4| bcrlai:. ezekét választolta: A többi érdekelt kormánnyal folytatott ta­nácskozások során javaslatot •tétettek a követendő politika tekinteteben , az Jágyosült Államok, valamint más kormár.yok részéről. Ezek a javaslótól, most megfontolás alatt állanak. /UTI/ jjyvvdi Fez, július 16.) vidéken-ágyúink és repülőgépeink erélyesen és sikeresen tüzeltek az ellenséges állásokra. A középen tovább tartanak az ellenség betörései. Az ellenség sikertelenül támad egyes francia osztagodat. Taza^vidékén a felkelő*riff-lxbilok erő­feszítései, ugy látszik, crősb" cdi.ek. /L'T.l/ B é c s, július 16. /H'-g ár. jelentés;/ Bartha udvari taná­csos, a , ' Dop'ositcnbank elnöke, a Neues Uiőncr Journnl jelentése szerint állásáról leköszönt. /líTl/ , ' ,§ S z 6 f i a, július 16. /Bolgár Távirati Iroda/ A ^ouánidbair.'•: olo bolgár kisebbség a magániskolákról szóló törvényjavaslattal kapcsolatai boa emlékiratot intézett a román kormányhoz. Az emlékirat különösen azt a kikötést mondja súlyosnak, ho-y az is!:olá!:at köteleznék olyan alapok vagy bevételek kimutat.-'sara, amelyek legalább két évre biztosítják az intézet fenntartását. Ez a feltétel jóformán egészen lehetetlenné te­szi, hogy a kisebbsége!: bárminő iskolát létcsitsenek és megakadályozza annak az alapelvnek keresztülvitelét, amelynél; értelmében a kisebbségek ' gyermekei anyanyelvükön tanitrndók. Szökne': . az iskoláknak számára ál­lami támogatást kell nyújtani, ani a békeszerződések értelmében kötelessége is az agamnak. Az emlékirat rámutat arra is, hogy a javaslat megtiltja kisebbségi tonitóképző intézetek fa állit ás át ' . A javaslat 62. szaka­sza, szerint csupán az állami tanrendet követő iskolák fognak nyilvánossági M jogot élvezni. Ennek a rendelkezésnek élé nyilván a kisebbségi iskolák ellen irányul. , amelyek az állami tanító dbon nem omlitctt tárgyakat is ,i| .tani tanát. Az emlékirat kéri továbbá, hogy a husz évet . .cgholadó gyo- ' korlattal rendelkező tanitókat mentsék fel a román vizsga letétele alól. Ezek az idősebb emberek már bajosan fogják a román nyelvet, még ink;..bb . M a kikötött tantárgyakat megtanulni és inkább ott hagyják az 'iskolákat, v .ami-arra vezet • azután, hogy a kisebbségi iskolák elvesztik legjobb tanerői­!»_ C "t » f Az emlékirat végül felsorolja a kisebbségek kivánságait, amelyek között első helyen szerepel, ho<^y va...-mennyi kisebbségi iskolát egyenjogúsítsanak az állami iskolá!:!:al. '/IITI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom