Napi Hírek, 1925. június/2

1925-06-16 [0110]

§ S z 6 f i a,június 16. /Bolgár'Távirati Iroda,/ A szófiai • haditörvényszék megkezdte az úgynevezett kommunista ifjúmunkások el­leni . ;á bünper^ ^ „, A vádlottak között három no van. A védők felvetették a haditörvényszék,illetékességének a kér­dését, a biróság tanácskozásra vonult vissza, majd kihirdette végzését, amely megállapítja a haditörvényszék illetékességét, Ezután áttért»a mintegy harminc vádlott kihallgatására.- A kerületi büntetőtörvényszé­kek előtt^mintegy harminc bünper folyik a kommunista párt volt központi bizottságának tagjai ellen, ezek . ^< A- közül a többi között Kabakcsiev, Peney, Ivanov és Kirkov, valamint Kirkova asszony ülnek a vádlottak padján. Valamennyiük ellen az a vád, hogy ők okozták az 1923. évi szep­temberi kommunista forrongást. A beidézett tanuk száma meghaladja a hat­vanat, /MTI./ / f /, ITá'tyfuMtü , § S z ó -f i a,június 16. /Bolgár Távirati Iroda./ Plovdivben megkezdődött . ama kommunista titkos szervezetek tagjai ellen in­ditott bünperek tárgyalása, amelyek összeköttetésben állottak a szóiiai központi bizottsággal. A vádlottali között néhány no is van,/MTI./ § V a r s ó,június 16. /Lengyel Távirati Iroda./ A szovjetkor­mány hivatalos stacisztikai adatai szerint Szovjetoroszország ipari ter­melése a háboruelőtti termelésnek 45 százalékára tenetw, A nemhivatalos és ennélfogva megbízhatóbb források, ezt az er^é^elest túlságosan ma­gasnak tartják. Az áruhiány által előidézett súlyos irelyzetet még nehe­zebbé teszi a kivitel csökkenése,*amely a tőkehiányra vezethető vissza. Az orosz munkás jelenleg 62 százalékát kapja háboruelőtti munkabérének, viszont teljesítménye alig éri el a békebelinek 35-40 százalékát.Itt meg kell említeni, iiogjfaz orosz munkás teljesítménye már a háboruelött is sokkal alacsonyabbrendü volt az idegen munkásénál.Ami a jelenlegi helyzetet illeti, elegecdo rámutatni arra, hogy az amerikai munkás ki­lencszer annyit termel,mint az orosz. Az orosz gazdasági élet fokozato­san romlik le. A helyzetre nézve jellemző, hogy a . .: bolseviki forradalom óta, egyetlen uj üzemet sem állitottak fel, inig ezzel szemben a nagyszámú vállalatok egész sorát likvidálták. Az üzemben lévő bányák még 1925. október elsejétől 1924. július elsejéig is egyhatodrész­szel csökkentek. Az ipar, amely 191o-ban 2.598.C00 munkást foglalkoz­tatott, jelenleg csupán 1.600.000 munkást foglalkoztat, , ..... : akiknek munkatelj esi tméne a háború után észreve­hetően csőiként. Az orosz kivitel 1924-ben 306 millió rubel volt, a-be­hozatal 256.5 millió.Az orosz polgár jelenleg 1915-hoz képest 1/2 annyi sót, 1/6 cukrot, 1/4 papirost, 1/5 textilárut, 1/5 petróleumot es 1/10 vasat és acélt íogyaszt. Az elsőrendű szükségleti cikkek ara 191o-hoz^ képest 100-ról 200 százalékra emelkedett. A szovjetkormanynak arra irá­nyuló kisérletei, nogy külföldi tőkét vonjon be az országba,.., ke ve se kielégitő eredménnyel jártak, aminek az az oka, hogy a külföldi vállala­tok oroszországi fiókjai bizonytalan helyzetben várinak. A szovjettor­vények értelmében, az orosz kormánynak meg kell sermaisiteni.^minden olyan szerződést, amely sérti az állam érdekeit. A szoyjethatosagok_alaposan visszaéltek ezzel az előjoggal. Idevonatkozóan elég megjegyezni annyit hogy a magánvállalkozó az egész vonalon másodrangú helyzetet foglal el az állami vállalatok mögött ugy a hitel, mint a nyersanyagok elnyere­,se tekintetében, azonkivül különböző büntetésük, f .1 ^gesz^n a naial- 1 büntetések várakoznak rá, ' amennyiben nem toljesi ti a szerzetesben kikoto kötelezettségeit./MTI./ § S z i n,jumus 16. Szín es Szogli^et^ községek hatarában óriási jégverés dühöngöti;, amüly a szögligeti ha tárt teljusen, a szini határt áodig felerészben pusztította végig. A jégvihar nyomán a már lekaszált, 'takarmányneműek tökéletesen mogsemmi sültek. %yes helyeken a jég araszos magasságban alít. A kárt Szögligeten 10 milliár.i, Szinb,n pedig kétmilliárd koronara be­csülik./MTI./ — — _ — — . • th *

Next

/
Oldalképek
Tartalom