Napi Hírek, 1925. május/1

1925-05-01 [0107]

Berlin, május 1. Doktor Schiele birodalmi bel­ügyminiszter , aki tegnap érkezett Hannoverbe, a délután folyamán Hindoa- ;: fcurggál több órán keresztül tárgyalt a birodalmi elnök hivatalba iktatási­nak részleteiről. A Lokalanze iger szerint Hindenburg rendkívül nagy súlyt . .helyez arra, hogy a hivatalba-iktatás külsőségei a lehető legegyszerűbbek legyenek. A vezertábornagy az egyes pontok részletezésénél többször külön is kijelentette, hegy semmiféle, ünnepléstnem kivan s mindenekelőtt hiva­talba-iktatásának teljesen pártatlan jellegét kibánja biztosítani..^ Meissner dr. államtitkárnak Eindenburgnál tett tegnapi látogatá­sával kapcsolatban a Lckalanzeiger arról értesül, hcfgy Hindenburg Meiss­ner dr.-t továbbra is meg akarja tartani állásában. /L'TI/ :; L o n d'o ri , május-1. /Wolff/ k költségvetés tárgyalásá­nál elhangzott*' beszédekre válaszolva' Churchill az alsóház mai ülésén a biztosítási törvényjavaslattal kapcsolatban azt a kijelentést tette, hogy ugy a szakszervezeteknek, mint a munkaadóknak elsőrangú érdeke .gondoskod­ni arról, hogy a munkanélküliek támogatásának biztosítása ne váljék állan­dó szóbeszéd tárgyává. A miniszter ezen kijelentése a munkáspárt soraiban nagyfokú iz­galmat váltott ki;"Visszavonni!""Visszavonni^" kiáltások hangzottak cl, Churchill azonban erre nem. volt hajlandó. A munkáspárt állandó ellenkezései folytán az ülés egy teljes negyed óra hosszat szünetelt. Churchill végül is helyet foglalt^s midőn a kormánypárti többség csatlakozott hozzá, valamennyien elhagyták a ter­Böviddel ezután a miniszterelnök a vita befejezésére vonatkozó indítványt tett/ amire általánosságban elhatározták a költségvetésnek a költségvetési bizottsághoz való átutalását. /MTl/ Schneidemühl, május 1. /Wolff/ A D.4. számú D-vonat Eydtkuhnen felöl Berlin felé való útjában ma hajnali 1 órakor a lengyel korridor területén Swaroschin és'Freussisch-Stargard állomások között nyilt pályán kisiklott. A mozdony és több waggon a meglehetősen meredek lejtön a mélybe zuhant. Utasok elbeszélése szerint csupán a háló­kocsi és egy elsöosztályu kocsi maradt a pályán* Ugyanezen forrásból szár­mazó hireX szerint a halottak száma 30-40-re, a sebesülteké pedig egyelőre negyvenre becsülhető. A kisiklás helyén a pélya erös kanyarulatot ír o.q. \ vonatot a korridoron keresztül lengyel tisztviselők vezettek. Lengyel-. | országgal egyelőre minden összeköttetés megszakadt,minthogy v a telefon­vezetekék a szerencsétlenség helyén elszakadtak. A Wolff-Iroda megjegyzése szerint berlini nivatalos körökbe, a szerencsétlenségről egyelőre még hivatalos jelentés nem érkezett be, /Mii/^ :: Washington, május 1. /Wolff/ A magyar-amerikai kereskedelmi szerződés aláírása a legközelebbi . i'6vőben küszöbön all. & szerzödés£ormaülag a német-amerikai kereskedelmi szerződésen alapul 3 a­láirás ufan a szenatvas elé kerül ratifikálás végett.• /WÍl/ London, május 1. /Wclff/ Az alsóház < ' iilcsen az aranyvaluta-törvény második olvasásánál a munkáspárti 5nowden_képvisel.-, az ellenzék részéről formai módosító javaslatot fog beterjeszteni, amelybet felszólitja az alsóházat annak ;. '%'•%. kijelentésere, hogy egy ily tör­vényjavaslat második olvasásába nem egyezhet bele, minthogy Ö- tárgyalás érdemleges -voltát az elsietett második olvasás kedvezőtlenül vefojjrasolja, valamint a munkanélküliség problémáját cs a. kereskedelem nyomasztó helyze­tét még jobban kiélezné.- /MTI/- ' * • , • § A m.kir.Operaház büszkeségének, Környey Bélának váratlan el­hunyta alkalmából Klebelsberg Func gróf kultuszminiszter meleghangú.levél­ben fejezte ki részvétét a nagy művész özvegyének, és az Operaház tagjai­'nak. . /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom