Napi Hírek, 1925. április/1

1925-04-01 [0105]

§ t u k 3 r e 3 t , április 1. /'Orient Radio/ Az crvosck je­lentése szerint a király egészségi állapotában a javulás tovább tart./ITTI, § 'London, április 1. £ -/y ..'-•.*'.' Lane r-'^ • Fo~; ezredes, bányaiig:;i aláliamtitkár, tegnap délután jelentést tett az f angol alsó'házban arról a szerencsétlenségről, amelyet hirtelen vízbetörés okozott Kevcastle egyik bányájában. A bányába hatolt viz f szintjei mint mondotta, lassanként tovább is eaelkeú.ik. A viz "38 embert zárt el a • külvilágtól. A többi bányász mind megkerült és az az egy-két etíber is megmenekült, aki eddig hiányzott. A mentőcsapat vezetője tegnap reggél kijelentette, hogy a bennszorult bányász ok helyzete reményt elen ^ Semmi--, kép sem lehet hozzájuk férni, sőt még jeladást sem hallanál; az ő részük­ről. AíTI / | § London, április 1. Tegnap kiadott orvosi jelentés szerint Lord Prench az éjszakát jobban töltötte és általános állapota javult. /LíTl/ § L on d o n , xáprilis 1. György herceg tudvalevően neu kel­hetett útra szüleivel egy időben, mert manduíagyulladás miatt műtétet hajtottak végre rajta. Betegségéből most már teljesen felépült és tegnap elutazott Londonból, heg;; csatlakozzék a királyhoz és a királynék'-: . A .TI/ március Z4. ' § Temesvár, _ ~ Á magyar part temesvári tago­zata legutóbb tartott értekezletén indítványt i: 0 fogadott el, amely szerint a tagozat helyesli a központ állásfoglalását a kalotaszegi hatá­rozat ügyében. 'A magyarság érdekeinek megóvása szempontjából azonban szükségesnek látja, hogy a mindenkori kormányhatalommal tárgyalások foly­janak. Tekintettel azonban arra, hogy a tavaly ebben az ügyben kiküldött ötös bizottság Tatarescu miniszterrel konkrét megállapodásra- nem tudott jutni, véleményt? az, hogy ezeknek a tárgyalásoknak a következő alaptól kell kiindulni ojt A kormány abszolút egyenrangú tárgyaló félnek ismerje-el a ma-* ;-yarságot s vele igy tárgyaljon. Első és kardinális feltetel: A Magyar Párt szabad.szervezkedé­si és gyülekezési joga;aválasztói névjegyzékek megfelelő helyesbítése. Az állami alaptörvények és békoszerzőuések' szerint bizotsitottyí jogoknak gyakorlati és ¿iaranta.lt keresztülvi bele. Csakis ezen az alapon indulhatnak meg a további tárgyalások. A bánsági tagozat vezetősége ezenkívül foglalkozott az uj é_. -. rcttsegi törvénynvel is, azt javasolva a központnak, hetgy. ebben az i­ranyban ujabb akciót inditson e kormány és a trón előtt. Ha ez nem vezeti ne eredményre,^ a népszövetséghez ferdüljön sürgős orvoslásért. A párt temesvári vezetJŐségc egyúttal elhatározta, u kogy ugy Temesvár ott, mint a vidéken a párt szervezését és kiépítését £ : ö*lf kozottabt mértékben folytatja, Ezért városrészenként és községenként Iziim Ion elnökséget és végrehajtó bizottságot választ, mely a párt kiépítéséi . így közvetlenül eredményesebben végzi. A párt titkári hivatala lemosva--^ rctt a Bunsag magyarságának mindenkor rendelkezésérc áll, ahol a tagfel­vétel mellett díjtalanul intézik el a párt tagjainak ügyeit, /ÍJTI/ , ö- , 5 # L o n d o n , EL április 1, Eonry herdeg tegnap töltette ce ¿,.0. életévet. A király, a királyné, a walesi herceg, valamint a kirá­lyi család többi tagja táviratban üdvözölte, /líTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom