Napi Hírek, 1925. február/1

1925-02-02 [0101]

§.A Nemzeti Kaszinó február elsején este• 1/2 .8 órakor • tartóttá, meg • szokásos Széchényi lakomáját .Az cmlékbos'zódot. a Széchenyi-serleggelke­zében gráf Somssich László, a Magyar gazdatársadalom vezére mondotta. A kaszinó tagjai már este $ óra után kezdtek' gyülekezni az ünnepélyre. 1/2 8 órakor érkezett meg ^orthy Mii klós kormányzó Hardy Kálmáná sorhajó­hadnagy, szárnysegéd kisérctében. Pár -perccel korában jött mag Albrecht és József Ferenc főherceg, akiket az igazgatóság tagjai, JckcjWPalussy Zoltán, gróf Széchényi -Ümil és gróf ncinckhein Dénes az olpósarnokban fogadtak. A lakomán négy asztal mellett a kaszinónak ' mintegy 200 tagja tfett részt.A főhelyet az'ünnepély szónoka gróf Somssich László foglalta el.előt­te állt avirágokból készült kis cnolteényon a tqkalyi borral' töltött ünnepi serleg.A^szónoktól jobbra foglalt helyet Horthy lliklós kormányzó, József I .renc főherceg, gróf Wointalíhcin Dénes, gróf WcljiÁQCk János német birodalmi követ, gróf Hadik János v.b.t.t. és gróf Ráday Gedeon, a szónoktól balra Albrecht főherceg, gróf Széchényi Emil volt igazgató, tyicdhto dc Graeia .Heal spanyol követ, gr.f Zichy János v.b.t.t., Sir Colvillc Barclay angol követ, báró Hazai Samu v.b.t.t. vezérezredes, gróf Karácsonyi Jenő, Báró Foxstcr Gyula és báró Porényi Zsigmond v.b.t.t.; a szónokkal szemben a ka­szinó ügyvezető igazgatója Jckclxfaiussy Zoltán v.b.t.t., tőle jobbra gróf , Klébclsborg / Kunó kultuszminiszter, Brcntano Tivadar, az amerikai Egyesült /1 T lamok követe, báró \71asjic$ Gyula v.b.t.t., a közigazgatási bíróság olnökc. Ridvanbcg Oglon Husrcw bég török követ, gróf Mailáth d ózscf, báró-Szurmay Sándor, gróf Széchényi Bertalan v . b. t. t ,"'~és Horthy István lovassági tábor­nok ültek.Az ügyvezető igazgatótól balra Falkó Lajosjkoroskedele ügyi mi- • niszter, gróf Galicc Ferenc osztrák követ, Bcrzcviczy Albert v.b.t.t., az akadémia elnöke, Hihalovski Zsigmond lengyel követ, Kánya Kálmán, gróf . Forgaqh János v.b.t.t;, és báró Pirct Lajos foglaltak helyet. Ott voltak még: Dáni Balázs, báró Kende Zsigmond, 'gróf Thoroczkai mi::lős íf j . Gróf Erdődy Rudolf; gróf Midrássv Géza, báró ÍJcnkcij Józsc , Ivavay Tamác, Radicsics István és György, gróf Zclcnsky Róbert, Nádossy Imre, Herceg Ferenc, gróf Bánffy Miklós, báró Papp Géza gróf Tclckj>-Tibor, Lyka Döme, gróf Somssjch Gyula, Hoúossy Sándor, ^oi Széchényi Géza, Dará­nyi Kalman, Kozma Miklós, gróf Bolza Rudolf, Cséry Miklós, Már ff y-Uan*urmo Rczso, ifj. báró WlassicJ Gyula, gróf Dcssc&ffy Emil, Bárczy István, Bárczy . Klek, Szilassy László, id.gróf Esterházy László, báró Radyánjzky Béla, l<ffit<p bero Vay László, gróf Jankovich. -Bés'n József, Dokus Ernő, fierczeg tfindisW 5 ) 5 L "ŰOS, báró Rubidó-Zichy Iván,Putnoky Mór, gróf Zichy Mcskó Jakab, : '­}f Kucnljodcrváry Sándor és Károly, Mészáros Ervin, Gcncsy Béla, báró Fronay ü-ergy, baró Vojnits Miklós, gróf Serényi István, br. Prónay Dezső,Ivánka. • .:­;r ¥ ax í. grf.Koyos Miksa, Tarányi Ferenc , bx a Liptay Béla, grf. károlyi Györg/ S .gy Pal, Hcrczog Montcnuovo Nándor, Barezn Károly, Korniss Ferenc, Luczcn­ibaclior'Raul és sokan mások. ' ' <• \ A harmadik fogás után felemelkedett helyéről gróf Somssich László a "Ovctkcző nagyhatású beszédet mondottatffWiToiú^it KmXantó (h. . Királyi Fenségek ! Tisztelt Uraim ! _ Midőn 18^4-bcn a Nemzeti Casino közgyűlése elhatározta, hogy nagy- . nevű alapítójának emlékét minden évben méltó keretek között mcgünncpli, jotto ezt nemcsak azért, hogy megfeleljen alapitója-ytnötelkczésén^k; liánom lelóg azurt^ hogy Széchényi István nagy szellemének felidézése ácgalabb egyszer az évben buzditólag, lclkcsitőlcg hasson. Sohasem volt talán oly íuoszcru ezen legnagyobb magyarunk emlékének felidézése, mint ma, ezen rca­lxsítiífus us matcrialisjtikus korszakban, midőn az eszményiért való lelkcse­dus 4 a^kotclcség teljesités iránti buzgalom oly csekély fokát látjuk s a pcmolycskcdus, gyanusitás s önzés vad tobzódása, túlharsogja minden nemes érzőnek megnyilvánulását. Tekintsünk fel Széchényire,, ki mint hegyóriás e,.ol;:cei;; ki a sikságból, uralva az c ész vidéket, sziklaszilárdan ailva íigyeli_ nemzetet, mi pedig alatta, mint kis porszemek, ,!:iL:ct a legkisebb JZuilo is kúpos szerte szot fújni. Kisértsük meg az ő eszményi magaslatara •ui.iuii.edni es tölc a mai viszonyokra néhány " intő szózatot kikérni. o.a..i jobban nem ismerte nemzetét, mint éppen Széchenyi. Ismerte jó tulaj­donait s barnulta azokat, tudta hibáit; m.Iyck fclc.'tti bánata szinte a pus.:omoi-saggal volt határos. L . . .. A magyar szellem fentartását és kiművelését tartotta főfeladatának, •:^ l r ™ x: , , t ta legnagyobb erőnket. Kom féltette a nemzetet az clpuöS- r B; L^Í 0 Í^ ulcion ezen nemzet annyi 'század vihar-t. közepette képes volt magot .'k'kVr-­ni >' I ' C1:- üs ^-beli csökkenésünktől fúlt, -de .a nemzeti szellem «*ufc*-cu±: sat ,1, rv iy r.lapja minden önálló • nemzeti életnek. tf>K)T. KöV)

Next

/
Oldalképek
Tartalom