Napi Hírek, 1925. január/1

1925-01-01 [0099]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: Nagybányai-Vdtéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója,, újév napján délelőtt -fél 12 órakor fogad­ta a diplomáciai testület tagjait, akik szerencsekivánataikat fejezték ki az államfőnek. A fogadás a hagyományos külsőségek és keretek között tör­tént, ugy mint egy nagykövet ünnepélyes bemutató kihallgatása. A királyig várpalota udvarán a lakosztály bejáratával 3zeniben gyalog-diszszázad ál­lott, az előcsarnokban, a lépcsőházban és a folyosókon pedig a diszbe öl­tözött tnstőrségek és a koronaőrség állott] sorfalat. J.a.fc A diplomáciai kar a krisztinavárosi lakosztály sarokszalónjá­ban gyülekezett. Ott voltak Schioppa Lőric pápai nuncius és az uditore, Viccmte de Grácia Real spanyol követ és Francesco Muns y Andreu követsé­gi titkár,, Stircea Traján román követ, ^ Paraschivesco György követsé­gi titkárö Márgaritesco Poliphron vezérkari ezredes, katonai attasé, . gróf Hardegg Miklós, a máltai rend követe, Brentano Tivadar amerikai kö­vet, Curtis B. Charles követs-égi tanácsos, Matthews Freeman R. követségi , titkár^ Bglin W.T. Henry vezérkari alezredes,, katonai attasé, Vavrecka Eugo csehszlovák követ, Vlenál Károly követségi titkár^ Casek Barthelemy alezre­; des , katonai- attasé, Calice Ferenc osztrák követ', Kornbostel Tivadar kö­vetségi tanácsos, Lurz Ede követségi titkérBlumenkranz-Hérman/jkormány­tanácsos, sajtó-attasé, gróf We&czek János német követg^dr. Boltze Erik követségi titkér, popovitch Tihomir S .11 ,S . követ£s Stanisslavliéyitch jy Jivko vezérkari ezredes, katonai attasé, gróf Durini di Monza Srcole olasz követ, marxis Diana Pasquale követségi titkár^ dr. Astis Giovanni követségi attasé 1 , Ridvanbeg Oglou Husrow bej töröl: kövot, Sir Colvills Barclay angol követés Oowan Dávid John követségi titkár, Michalovski Zsig­mond lengyel követ, Pavloff Tivadar bolgár ügyvivő^ Kouzoupoff Loubomir követségi titkár, Jósé de Moraes Carvalho Suimaraes követségi tanácsos, portugál ügyvivő, gróf Robién Lajos nagykövetségi titkár, francia ideig­lenes ügyvivő és Van Iseghem Loo követsági titkár, belga ideiglenes ügy­v ivő. A diplomáciai kar félkör alakban állfa fogadta a kormányzót, aki sötétkék tengernagyi diszruhájabanJa magyar érdemkereszt nagykeresztjének szalagjával jelent meg. A fogadásnál jelen voltak gróf Klebelí,­berg Kuno, aki a külügyminisztert helyette3itette, gróf Ambrózy L&jos rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter a külügyminisztérium részé­ről, Bartha^Richárd, a kabinetiroda főnöke, Lenek Gusztáv ezrodos, a kato- g nai iroda főnöke és Magasházy László őrnagy, első szárnysegéd. A diploma- g­ták diszrahában, a ^skEEKGdfc&a fogadásnál jelenvoltak pedig részint diszrna-R gyárban, részint pedig katonai diszben voltak. ^A. SfA diplomáciai kar nevében Schioppa Lőrinc pápai nuncius üdvözöl­te francia nyelven a kormányzót. _ , -Már két izben ért az a szerencse - mondóttaj hogy Fcméltóságod. előtt tolmácsolhattam uralkodóink és államfőink legjobb kívánságait, ;.. 3Etnnal nagyobo örömnél ±&s&é± ismétlem meg ezeket a szerenc sekivánat okat, mert azoknak X megvalósulását látom abban, hogy az a nemes nemzet, amely­hez Fcmél.tóságod személyében szólhatok, mind nagyobb előrehaladást mutat a gazdasági talpraállitás ama munkájában, amelynek erőteljes fejlődését csodálattal nézzük. ; , Az ország gazdasági talpr aállás a J/amely a békének, melyen a nem­zetmunkálkodik, és »z ország csodálatos szellemi képességeinek és akarat­erejének eredménye ^értékes záloga annál:, hogy az uj évben Magyarország és mindazok a nemzetek, amelyek az emberiség nagy családját alkotják, kétség­kívül ujabb olőhaladást fognál: tenni nemcsupán az anyagi javai:, hanem min­denek felett az erkölcsi javai: megszerzésében, mely utóbbiak a népeknek eret, nagyságot és biztonságot adnak. „ , -Fogadja kérem Főméltóságu Kormányzó ur tí^dolatunk mellett jókí­vánságaink kifejezését. Engedje az isteni Gondviselés, az emberi sorsnak ez a teljhatalmú ^irányi tó ja, hogy kívánságaink beteljesüljenek. A kormányzó ugyancsal: francia nyelven köszönte meg az üdvözlést. - Szivbol köszönöm - válaszolta - azokat a jókívánságokat, ame­lyeket Nagyméltóságod a diplomáciai kar, valamint azoknak az uralkodóknak és államfőknek nevében juttatott kifejezésre, al:ik Önöket személyem mel­lett képviseletükkel megbízták. -Magyarország az isteni Gondviselésbe vetett bizalommal és azzal a szilárd elhatározással, hogy ezer éves kultúrájának eredményeit megőrzi, továbbra iis folytatja békés munkáját és abbeli törekvéseit, hogy az ország pénzügyi talpraállitásét megvalósítsa. Az ország örül, foogy élihez a • mun­/Folytatása következik./

Next

/
Oldalképek
Tartalom