Napi Hírek, 1924. november/2

1924-11-19 [0096]

Paris , novembor 19. George Louis volt követ fölftegyzé­yeinek nyilvánosságra hozásával kapcsolatosan az Oeuvre azt állitja, hogy mindamellett fennáll, hogy a nemzeti iíémetország akarta ás ki­törésre hozta a háborút és hogy a német nép 1914-ben követte a harcraj vágyé katonai, pártot. Ami pedig a leglényegesebb, ezeknek az Írások­nak nyilváno. ságrahozatala nem menti föl Németországot annak kötele­zettsége alól, hogy helyreállítsa, amit elpusztított. % Az Ere Noüvelle ezeket irja: A német választások elóesté^J^V, amelyek dönteni fognak a Herriot kezdeményezte békemű, sorsa fölött, nem szabad a Rajnán túli nációnálistákhak érvekot kezükbe adni azzal az ürüggyel, feogy egy államférfiunak ártani akarnak. A krónikát.nem szabad a történelemmel összetéveszteni. A Journal de G-eneye azon - nézeten van, hogy a följegyzések nyilvánosságrahozatalára a volt követ özvegye tette meg a kezdeménye­ző lépést. /MTl/ Paris, november 19. /Havas/ A Petit Párisién jelenti: . Herriot miniszterelnök a kamara ícülügyi bizottságában fejtegetései során kijelentette, hogy Lengyelország és Románia, , ily irányú• kérde­zősködésre, nem kifogásolták, hogy Franciaország ±smBrA-8 elismeri a szovjetkormányt. A továbbiakban a miniszterelnök azt mondotta,'hogy a szovjetkormány elismerése által egy pillanatig sem akar befolyást gyakorolni az angol választásokra. Tisztára a véletlen müve volt, . hogy & szovjetkormány válaszc az angol választások előestéjén érkezett meg a Quai d,Orsoyra./MTI/ Paris, november 19, Mint a Matin jelentiMalvy haladék­talanul kérni fogja pőrének rovizióját. /MTI/ Paris, november 19, /Havas/ Az OeuVre szerint Herriot miniszterelnök elhatározta, hogy legközelebb a Quai d,Orsayra francia személyeket értekezletre hiv Össze, hogy a kajna-tartomány polgári és katonai igazgatásának kérdését megtárgyalják. /MTI/ Madrid-, november 19. A lapok jelentése szerint 3ama de Langreoban,.Oviedo mellett a bányamunkások abbahagyták a munkát. /MTI/ , ik;; ./k': , ' Bécs , november 19. /Ma.gyar Távirati Iroda,/ A i<J ue Freie Presse irja: Dr. Ramek dezignált szövetségi kancellár ma délelőtt dr. Mataja képviselő kiséretébon megjelent a nemzeti tanács elnökénél^ Miklósnál, akinél ugyanakkor a keresztényszocialista párt vezetősége is megjelent. Mindenek előtt a nemzeti tanács holnapi ülésének kül­sőségeit beszélték meg. Ha a kabinetalakitás a megállapított tervek szerint a nagynémetek közreműködésével ma megtörténik, akkor a nolnap délelőtti ülésen kerül sor a kabinet tcgja inak választására, Az^ülést' ezután félbeszaküönák, hogy a xxcaxakaágkabinet tagjaiba szövetségi el~g| nök kezébe letehessék az esküt. A nemzeti tanács ülését délután foly-­tatnak, hogy a szövetségi kancellárnak alkalma legyen pro^ramrnbeszed­jenek elmondására, pgRZfi § Kyiregyháza város Krúdy Gyulának meghálálja szolgálatait, • -Nyiregyházi jelentés szerint a város legközelebbi képviselőtestületi ülésén Furmann Lajos dr. ügyvéd az összes bizottsági tagok nevében előterjesztést tesz, hogy a város irószülötte jubiláris ünnepéről maradandó emléket alkossanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom