Napi Hírek, 1924. október/2

1924-10-25 [0094]

§ A Petőfi-ház ideiglenes bezárása. A főváros legutóbb * szerződést kötött a Petőfi-Társasággal, amely szerint átveszi a Petőfi­házatmint épületet s annak fejében nyomban hozzálát az épület restau­rálásához, A munkálatok a legközelebbi napokban megkezdődnek s ezért a Petcfi-ereklyemuzeum egyelőre zárva marad. § Az Ujságirók Korház-és Szanatórium-Egyesülete hétfőn, e hónap 27-ón délután fél 4 órakor, a Magyarországi Hirlapirők Nyug­díjintézete pedig kedden, e hónap 28-án ugyancsak délután fél 4 óra­kor az Otthpn kör helyiségében igazgatósági ülést tart, 1 '•* % j*; • . §Belgrád , október 25. /Magyar Távirati Irodai / A kihallgatásokat az udv-.mál folyamatban vannak. Délelőtt Marinkovics külügyminisztert, az esti órákban xedig Davidovics miniszterelnököt és Jovanovicsot, a szkupstina elnökét foga&ta együttes kihallgatáson a király. íolitikai körökben az a felfogas, hogy a korona a jelenlegi időt nem tartja alkalmasnak a választásokra,.Aoból a tényből, éh egy a lemondásban &evc kormány tagjai jelentek meg a király előtt,' j arra következtetnek, hogy hsvidovics megbízatásának terve ismét elő* térbe került. §Selgréd, október 25./Magyar Távirati Iroda,/ • üadics tegnapi nyilatkozata politikai körökben jó hatást keltett. j A zt gondoljak, hogy a szélesebb és a szűkebb blokk köz t; fhelyzet rö­videsen kielégítő módon rendeződik, Pribicsevicset ma várták Belgrád­ba, de nem érkezett meg. ' /"l § B e 1 g r á d, október 24. /MagyarTávirati Iroda./ Jovanovics, a szkupstina elnöke, ma délelőtt meglátogatta Pa3icsot. Lapjelentések szerint Fasics egészségi állapota -jelentékenyen javult, de orvosa tanácsára néhány napig nem hagyhatja el a szobát, §Belgrá d,október 25./)lagyar Távirati Iro..a. / < ^ " * A cukorgyárak között hosszabb ideig tartó tárgyalások után karteliegyezmény jött létre. Az egyezmény értelmé­ben Belgrádban közös eladási irodát tárténak fenn. Jugoszláviában ez­időszerint nyolc cukorgyár működik. § B e 1 g r á d,október 25. /Magyar Távirati Iroda./ A szabad­kai gyárosok egyesülete a jövő év elejére gazdasági kiállítást tervez. Az előmunkálatokat folytatják. * s B e r 1 i n,október 25. A porosz belügyminiszter köz­hírre tette, hogy bar a birodalmi - elnök a maga rendeletét felfüggestette, az a porosz belügyminiszteri rendelet^ amely a szabad­ég alatt tartandó feÍvonulásokat és gyűléseket megtiltja, továbbra is érvényben marad. /MTI./ 7 I o n d o n,október 25. /havas./ Zinovjévnek az angol kommunistaknoz intézett levele állandó élénk megbeszélés térgya.Kor­manykörökben nem kételkednek a levél hitelességében, kormánykörökben azt állítják, hogy a londoni -j . • • * orosz) (utasítottak a levél hitelességének tagadására ./MTI./ { 1 ék { Vx ^<jkz<^Mfi^) I á. r i s október 25. /Havas./ A szövetségesek pénzügy­miniszterei október 27-én előkészítő konferenciára gyűlnek össze,/MTI,/ l

Next

/
Oldalképek
Tartalom