Napi Hírek, 1924. augusztus/2

1924-08-16 [0090]

§ Békés g y u 1 a ^ augusztus 16. A kommunizmus óta az üföld egyik nagyobb városában évrol-evre katolikus napra hívják essze a 'vidék katolikus híveit és velük a katolicizmus aktuális kérdéseit megvi­tatják. Az első ilyen katolikus nap a csanádi egyházmegyében Szegeden, a ssáxxk második a váczi egyházmegyéhez tartozó Kecskemé'ten, míg a harmadik most a tiszántúli nagyváradi egyházmegyéhez tartozó Gyulán volt. Az ün­nepség Nagyboldogasszony napján magas egyházi méltóságek és a környékről zászlók alatt felvonult hivek nagy érdeklődése mellett kezdődött. Reggel 1/2 9 órakor az anyatemplomban nagymise és Veni tíancte volt, melyet G-latt­felder Gyula csanádi püspök celebrált fényes papi segédlettel* Ugyanekkor a józsefvárosi templomban dr.Lmdenberger János prelátus, apostoli kor­mányzói elnök mondott nagymisét< azután Gömbös Benedek volt pusztaszeri a­pát gyulai plébáhos születésének századik évfordulóját ünnepelték meg ab­a ban a kertpavillonban, melyet még maga Gömbös Benedek építtetett. Az emlék­* ünnepet ftémeti József pápai kamarás> gimnáziumi igazgató nyitotta me^, maja dr .Karácsony í János püspök, a. Magyar Tudományos Akadémia, tagja es dr. Linaenberger János prelátus, valamint Laudai János diósgyőri állami is­kolai igazgató méltatta Gömbös Benedek tudoraányos, társadalmi és lelki­pásztori jelentőségét. Végül Gaál Jenő a magyar királyi méhészegyesület nevében emlékezett meg Gömbös Benedekről, mint a magyar méhészet első me­cénásáról. Délután az egybegyűlt hivők a gyulai anyatempiom száz éves felszentelósi jubileumát ünnepelték meg. A templomi szentbeszédet Ruszka A.Zoltán dobozi plébános mondta, visszapillantást vetvén a gyulai plébá­nia történetére. Az 1775-ben megkezdett és 17794ben befejezett^templomot 1801-ben a tűz 'teljesen megsemmisítette. Grjff x«Kk Wenckheim József és Fe­renc, valamint a hivek hozzájárulásával a templomot újból helyreállították és 1824-ben^ünnepélyesen felszentelték, -i beszéd után következő vecser­nyés. Brém lőricz prelátus kanonok celebrálta. Délután 5 órakor a &ziv gárda tartott ünnepélyt. A megnyitó be­s széuet dr.Lugossy Gyula az urak kongregációjának tagja mondta, az ünnepi szónok Királymezei Tibor hírlapíró volt. Hét órakor megkezdődött Vargha Mihály apát vezetésével a szentségimádás, éjféli 12 órakor pedig a Jézus szive ájtatosság, melyet öchvvarz Gusztáv rákospalotai plébános celebrált. A szentbeszédet az orosaázi plébános mondta. A katolikus nap még a mai és holnapi napon át is t^rt. / II/ § A debreczeni egyetem Tisza,István mternátusába lakás, fűtés, világítás, reggeli, ebéd ós vacsora ii*a 24 aranykorona, a féldi&as hely­re felvételt nyerteké 17 prany korona. /MTI/ § a Budapesti hatósági Munkaközvetítő /FIII,József utca 33. Te­lefon József 20-86/ augusztus ló-i i kimutatása szerint foglalkozást kap­hat:^ 140 ipari szakmunk-s, 3 betanult /gép/ és gyári segédmunkás, 55 gyá­ri és egyéb napszámos, 3 szolga, kifutó, kocsis, 1 magántisztviselő, 32 kereskedelmi alkalmazott, 21 állandó és 3 kise.jitő háztartási alkalmazott, 543 tanonc; foglalkozást keres: 1210 ipari szakmunkás, 380 betanult /gép/ és gyára segédmunkás, 161 gyári és egyéb napszámos, 207 szolga, kifutó, kocsis, 126 magántisztviselő, lol kereskedelmi alkalmazott, 14 állandó és 333 kisegítő háztartási alkalmazott, 200 tanonc. Közelebbi tájékozást aunak: VIII.József utca 33 szám alatt./MTI/ § ^Bukarest , augusztus 16. /Orient Radio/ A miniszter­tanács elhatározta, hog.y a. konkordátumra vonatkozó megbeszéléseket fel­függeszti mindaddig, amíg az egyházak szervezetére vonatkozó törvényt meg nem szavazzák, A törvényt ősszel fogják tárgyalni. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom