Napi Hírek, 1924. augusztus/1

1924-08-01 [0089]

§ P á r i f. , augusztus 1. ' /Havas/ A lapok azt irják, hogy a döntő bi róságra vonatkozó, francia javallatot a londoni értekezlet haladék­talanul el fogja fogadni.. i Journal s zerint a tegnapi nap nagy sikert hozott Herriotnak. Herriot a ©amit sem áldozott fel. Németország ellen - ir ja a lap - szabadon" . járhatunk el, Meggyőztüli jóhiszeműségünkről azokat, akik abban kételkedtek. A petit párisién szerint a Ruhr-vidék kiürítésére vonatkozó francia-belga tervezet kitűnő benyomást tett. Valószínű, hogy az angol csa­patok meg fognak maradni Kölnnél. Az oeuvre ezt irja: Ha Németország akarja, akkor a Ruhr-vide'-;;;| ket december végére, vagy a jövő évi január elejére ki fogják üriteni. Az Excelüior a következőket ir ja: Herriot feltétlen lojalitása z av a rba hozta a brit ellenállást. /i.:iI/ ' Genf, július 31, A Nemzetek .szövetsége Tanácsának jogi bizottság a elkészítette szakvél anény öt abban a kérdésben, hogy a népszövet­ségi xlna^oeqgí wztnÉ hji egyezségokmány 4* cikke alr.p ján részt vehetnek-e üraxiéarabas jasaiíx»éipasröKi^i3i^igimkm®ok a Nemzetek Szövetségének érdác elt tagjai x ó Nem­zetek szövetsége tanácsának azokon a tanácskozásain, amelyeken a katonai el­lenőrzés jogának kérdését tárgyalják. A bizottság ezután ülését befejezett­nek jelentette ki. A szakvéleményt, melyet most a Tanácsnak küldenek át, nem hozzák nyilvánosságra s tartalmáról aem adnak ki jelentést. Jól értesült kö­rökben azonban megerősítik, hogy a szakvélemény az érdekelt államok részvéte­le ellen foglal állást. /iiTl/ % Genf, július 31. A Nemzetek szövetségének a szellemi e­gyüttmüködés kérdésében kiküldött bizottsága-, miután különböze j avaslat okát fogadott el a bibliográfiáról, az egyetemek egymás, közötti v is z onyá ró 1, a szellemi tulajdonról , a nyilvános és fián nyilvános közlemények kicserélésé­ről , a kéziratok és könyvek nemzetközi kikül cs önaé sér öl stb., és magáévá tet­te Lugonesnak, a bizottság argentínai tagjánál': azt az indítványát, melyet az oktatás ügyének a Nemretek Szövetsége szellőméhez való alkalmazásáról tett, befejezte munkálatait. Bergson., a bizottság elnöke, záróbeszédében megelége­dését fejezte ki a szívélyes megértét szelleme fölött, mely az üléseken ur xl­kodett. /MTI/ § paris, július 31.. A Chicago Tribüné római értesülése szerint a legközelebbi konzisztóriumon a pápa a berlini és a párisi nunciust bi borossá nevezi ki. /iíTl/ § Bori i n , július 31. A külügyminisztériumhoz közel­álló körökben hire jár, hogy a K&adkx német hajóknak iaaét megengedték a fran­cia kikötőkben való tartózkodást. /ívITl/ § A Budape&ti Hatósági nunkkközvetit c /\ ? III, józs ef utca 33. Telefon József 20-86/ július 30-iki kimutatása szerint f cg l&lkozist kaphat: 255 ipari szakmunkát,, 27 betanult /gép/ és gyári segédmunkás, 138 gyári és egyéb napszámos, 11 szolga, kifutó, kocsis, 30 kereskedelmi alkalmazott, lo állandó és 8 kisegítő háztartási alkalmazott, 515 tanonc; foglalkozást keres: 1361 ipari szakmunkás , 416 betanult /gép/ és gyári segédmunkáé, 185 gyári és egyéb napszamos, 228 szolga, kifutó, kocsis, lo& magántisztviselő, 158 keres­kedelmi- áL kalmaz ot t, 16 állandó x és 368 kisegitó háztartási al kai ma z ot t , 249 tanonc. Közel :bbi táijékozást adnak: VIII. Jó z£ etf utca 33 szám alatt./MI

Next

/
Oldalképek
Tartalom