Napi Hírek, 1924. július/2

1924-07-16 [0088]

: : L 0 n a o n , július 16, /",/oiff/ A konferencia megnyitása előtt mar egy órával nagy néptömeg gyűlt östze a Do\.ning-st - eet en. iz új­ságírók és fotográfusok érdeklődésének középnont jaban a ij 1 on;i ci ne' Office épü­lete állt. Az épületbe csak a külügyi hivatal tisztviselői léphettek be. H Legelőször Hayashi és Ishii japán delegátusok érkeztek meg. Utánuk tünt fel a görög, portugál, román és jugoszláv megbízott, majd meg­jelent Theunis és Hymans, valamint Herriot vezérkarával. Herriot-t különö­sen szívélyesen üdvözölték. Legutolsónak érkeztek az olasz dele gátusok. /MTl/ :: L o n d o n , július 16. /„'olff/ A sz öv et sóg esközi jóvátéte­li konferencia megnyitó ülésén U^cdonald üdvözölte a delegátusokat E áttekin té'st nyújtott arról a helyzetről, amely a Dawes-je lent és folytan állt elő. A konferenciának - fejtetce ki - az a feladata, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amelyek -révén a Da^es-tcvezetet meg lehet valósítani. /áTl/ :: p .. r i £ ,, július 16. Aj'olff/ A jovt.t üt cli bizottság tájékoztató közleményt adott ki_ tegnapi t árgyalásáról, amellyel szemben a líatin és a pci.it p-risicn ma délelőtti közleményei helyreigazításra szorul­nak, A jóvátételi bizottság Barthou elnöklésével tudomásul vette a francia és az angol kormány hozzá intézett felszólítását s egyhangúan el­határozta, hegy a szakértői) véleménynek Németország által való életbelépte­tété a következőket kívánja meg: 1. A birodalmi gyűlésnek el kell fogadnia és ki kell hirdet­nie a jóvátételi bizottság ált al olf ogadott • formában azokat a törvé­nyeket, amelyek a tervezet végrehajtásához szükségesek. 2. Fel kelx alii*ani valamennyi végrehajtó és ellenőrző szer­vet, amelyeket a tervezet a'mü npxmalis menete érdekében előirt, 3. A szakértői tervezet határozatainak megfelelő törvény utján végérvényesen fel kelr állítani a bank- és a birodalmi vasúti társaságot. 4. A t kell adni a kezeseknek a vasúti kötelezvényekről szóló bizonylatokat, valamint a szervező bizottság jelentésében jelzete ipari kö­telezvényekről szclo bizonylatokat. 5. ozerzőüéseket kell kötni, amelyek a szakértői terv valameny­nyi fletételének teljesítése és a terv életbeléptetése után biztosítják a 800 millió aranymarka kölcsön elhelyezését. /Lili/ p± I " y J 'JT § A Magyar Vasutasok Gazdasági központja május 25-én tartott közgyűlésén elhatározta, hogy az 1924/25. iskolai évre tíz magyar vasutas­gyermeknek egyenként 200.000-J00.000 koronás főiskolái ösztöndijat ad. A pályázat feltételei a következők: Oly szegénysorsu vasúti alkalmazottak gyermekei pályázhatnak, akiknek szülői Budapesten, Alsodabason, Balassagyarmaton, Dunakeszi-Alagcn, L&zterg ómban , Gödöllőn, Isaszegen, Lajosmizsén, Monoron, pes tsz entlőri nt ál­lami lakótelepen, ^ákospalota-Ujpest en, vagy vd-csen állandóan laknak és a éz;övet kezet vevői sorába tartoznak, A pályázónak az illetékes szolgálati főnökséggel igazolnia kell, hogy tényleges, vagy nyugdíjas vasutasnak vagy özvegyének gyermeke & szülői, a felsorolt varosok vagy községek egyikének ál­landó lakosai; igazolnia kell, hogy szülői a Magyar Vasutasok G zdasági Köz­pontjának az illető varosban vagy községben levő áruda jábol szerzik be s zük­ségletüket ;végül igazolnia kell, hogy valamelyik főiskola /tudományegyetem, műegyetem, közgazdasági egyetem, állatorvosi főiskola, erdészeti é& bányásza­ti főiskola, gazdasági akadémia/ utolsó évfolyamát az 1923/24. iskolai év­ben sikerrel elvégezte, vagy az érettségi vizsgát sikerrel letette és vala­mely ik fent megjelölt főiskolába az 1924/2... iskolai évre beiratkozott rendes hallgatónak. * A p^ly^zat okat november 1-éig a központi irodában /Biu ;i-'oes t, v. Vilnos osászár-ut 22. félemelet/ Hétköznaponként délelőtt 9­c ura között . kell benyújtani. Az igazolásra szolgalu eredeti okmányokat azok áttekintése után a pályázok nyomban visszakapjak. / ORSZÁGOS TEVFÍTÁ

Next

/
Oldalképek
Tartalom