Napi Hírek, 1924. június/1

1924-06-11 [0085]

melyet párt szellem sugalmazott néhány kolomposnak, iei borit ja azt az alkotmányos kezességet, amely szerint az elnökeit /kivé/e aaazaáruláa esetét/ hét esztendei hivatali tevékenysége alatt senki nem vonhat­ja felelősségre, A kolomposak nyomása alatt a parlamenten kívülálló gyü­lekezetek kijelentették, hogy az elnöknek, aki á többségnek ra nincs Ínyére, azonnal le kell mondania^ veszedelmes precedens ez,, aaely a köztársaság elnökségét a választási harcban tétnek tekintik, kerülő utón a népszavazást viszi be a politikai morálba, & az alkotmányból kiszakítja az állandóság és. a folytonosság egyetlen eleméi. Azt hittem, hűtlenséget követek el, ha ilyen veszedelmeket rejtő u jit ásban, ha osak passzivitással is, bűn részességet vállaltam, volna* 'KI lent állást fejtettem ki ás csak akkor engedtem, amikor a ha­talmamban álló minden törvényes eszközt kimeritettem. Holnap azoknak a jó polgároknak oldalán, akik az .ország minden' részéből értékes rokon­érzésük bátorító megnyilvánulását küldték, ujrá megkezdem a harcot a köz tőrsas ág és Franciaország szabadságiért ./MTI. / §Veszpró in, június 11,/lIagyar Távirati írod a,/ A város állami támogatással felépített impozáns kislakást el epéi. ünnepélyes ke­retek között szerdán avatta fel Petrichevi&h-,Horváth Emil báró népjólé­ti államtitkár, az országos lakásépítési akoic legfőbb vezetője.Az ál­lamtitkárt, akinek kis é x-et ében Vas váry Géza és ^berling 3éla miniszte­ri tanácsosok,valamint Ozakó István dr. , a LÁl.főtitkára, érkeztek ide, népes küldöttség fogadta, amelynek élén Komjáthy László őr. polgár­mester mondott üdvözlő beszédet* Délben diszebéő volt, s utána meg­történt a több,mint harminc lakást magában foglaló állami lakótelep ... felavatása* Az üdvözlő beszédek után petriohevioh-Horbáth Emil báró örömének adott kifejezést, hogy ebben az ősrégi magyar vá­rosban is a körérdeknek megfelelően vitték keresztül tervét, 8 ezzel újból csökkentették a vidéki lakáshiányt, : As ünnepség után a püspöki rezidenciában tettek látogatást a vendégek, akik éjszaka visszautaztak Budapestre. ILonáoa , juniua 1D„/Uagyar Távirati iroda*/ Az angol lapok— S . jelentést fe*€nx^ aaá aűők réven elért TMMN^Mm* bevételekről* 0 A Manohester Quardian azt irja»hogy a folyó év első négy hónapjára vonatkozó eredmények rendkívül biztatóak és arra en­gednek kö v etkeztetni,hogy Magyarország rekóns-fcrukclója éppenoiyan nem várt gyorsasággal fog bekö v et*ezni, mint annak idején Ausztriáé* A Westminster Gazette rámutat arra, hogy nagy ha* Indás mutatkoaik Magyarországon a konszolidáció felé,amelyet legjobb ban bizonyítanak a folfő é T kesa ötétől mostanig bafolvt * *, ad őjöved elmek t ams-^ek a magelőző év ugy&n&Zon lő Oszakával öaazeha­eonlitgra nagymartakéi szaporulatot mutatnak, A Fianencial Times megállapítja, hogy az állami be­vételek felülmúlták a Népszövetség delegációjának becslését és a köl­csön biztosítására lekötött jd" ad elmek nagyobb bevételt mutatnak,mint amilyenre számitottak*A helyzet ennek folytán nagymértékben kielégitóV A Financial Hew^' hasonlóan közli a Bevételi ada­tokat és kiemeli* hogy as eredmény rendkivül kielégítő, L R 6 maa , június 11,A C Chicago Tribüné római levelezője aki A kstholikns szentté^ előkészületei ninden irány­ban nagy körültekintésael folynak«Eer4klvül érdekes az a javaslat, fissaly kimondja* hogy az összes katakombákban be kell v ezet»i as elek­tromos vtiágillst^A d£Lam^rikai állanak felajánlották, hogy ennek költn. ségeit nsellk 4 Minthogy a ks^koabák tarjeöelme sok oértfölő,* költ­ség ** raojkivül nagy ^less»^,/MWt # /

Next

/
Oldalképek
Tartalom