Napi Hírek, 1924. január/2

1924-01-16 [0076]

B e r 1 i n , januác: 15.. Tekintettel Reohbexg párisi tár­gyalusaira, amelyek alapján attól lehet tartanig hegy mái ok, akik szin­tén nea hivatottak a német nép külföldi képviseletére ás e sors döntő urak­ban, hasonló útra térnek, a német néppárt birodaiomgyülési csoportúja azt a kérdést intézte a birodalmi kormányhoz , na jlandó*.e megfontolni t hogy tör­vényhozás*, uton vagy valaaply más hatályos módon.megakadályozzák vagy meg­nehezítsék azt a versenyt, amelyet nem hivatott magánszemélyek támasztaná­nak a kormány tárgyalásainak, /MTI/ M a g d e b u r g , január 15... Az itteni fémipar munkásainak nagy része ma minöen szavazás nélkül sztrájkba lépett. /MTI/ Paris , január 15* A költségvetési bevételek a múlt év deoeraberének folyamán 2*272 milliót tettek ki, vagyis 227 millióval töb­bet, mint az előző óv deoemberében*. A forgalmi aéó 3.015 milliót eredménye zett, vagyis 735 millióval többet; a jövedelemi adó 4,270 milliót eredmó­nyezett s vagyis- 1.175 millióval töboet, mint amennyit előirányoztak,/MTI/ Pá rl s , január 15, /Wolf f/ Az első szakértő-bizottság ma délelőtt elhatározta, hogy a jegyzőkönyveket és általában tárgyalásait titokban tartja és a bizottság valamennyi tagját kötelezi, hogy a sajtónak ne tegyen semmiféle nyilatkozatot ós közlést, a sajtónak jraí&ömkáízajéJSHiartii kizárólag a főtitkár tehet csak közlések et 0 aki kijelentéseit előbb be íogja mutatni a bizottságnak, /MTI/ £ p á r i s , jacuárlö* A Havas-iroda jelentii A miniszter­tanács által elrendelt intézkedésekben a kormányt az a törekvés vezette, hogy a külföldi valuták árfolyamának túlzott drágulását megfékezze ós szi­lárd alapokon biztoeitaa az ország pénzügyi egyensúlyát, amely mos tanáig csupán azért szenvedett, mert nómetország nem felelt meg legelemibb köte­lezettségeinek* A kormány tagjai egyhangúlag elfogadták azokat a javaslato kat, íjpalyeket a pónzügyaiűi&zter osüt öatikön fog a kamara elé terjeszteni, A minrszt erek a zoliiarisak lesznek abban a kérésben, hogy ezeket a javas­latokat a palrament sürgősem szavazza meg» A fontolóra vett pénzügyi rend­szabályok elsősorban a költségvetés tényleges egy ena ni yának helyreállítá­sát célozzák. A bók* bekövetkeztéé óta a rendes költségvetésben felvették a Hómét ország részéről visszatérítendő kiadásokat, különösen azokat, ame­lyeket az elpusztított területek újjáépítése teáz szükségessé. Miután író­mét ország nem teljesítette kötelezettségeit, a francia kormány eddig ként ­telén volt e kiadás ok fedezésére kölcsönöket felvenni. Ilyen módon a fran­cia adósság több mint szájmilliárd frankkal fog megnövekedni, ami termé­szetszerűen ránehezedik az egész pénzügyi helyzetre, A kormány ennek kö­vetkeztében azon a németen van, hogy az ilyen eljárási móddal szaki tani kell. Továbbra is hangoztat ja ugyan azt az akaratát, ahogy ifómetorezíigo t az elpuftztitott területek helyreállitására szolgáló költségek megfizetésére kötelezze - amire a Ruhr-vidék megszállásában biztos eszköz áll rendelk®­zésére - de ezen tul a franoia koimány minden további várakozás nélkül egyenlő értékű bevételekkel fogja fedezni mindazokat a kiadásokat, amelyek a visszatérítési költségvetésből vagy a rendes költségvetésből származnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom