Napi Hírek, 1923. szeptember/1

1923-09-12 [0067]

§ A Llagyar Távirati iroda jelenti: A brüsszeli magyar ügyvivő a belga külügyminiazteriumban hivatalosan bejelentette Magyar­óra a % csatlakozását a hivatalos okmányok, tudományos irodalmi kiadvá­nyok, továbbá a hivataloa lap, a parlamenti évkönyvek ós — ok­mányok nemzetközi kicserélése ügyében Brüsszelben 1885, március la-ón kötött nemzetközi egyezményekhez., A belga külügyminiszter e nótifikáoié tudomásulvételét aliaaerte és közölte, hogy Magyarország csatlakozásait valamennyi többi aláiró államnak: la tudomására hozza, § Avflagyar Távirati Iroda jelenti: Töbíjpldalról megnyilvánult'az az óhaj, hogy az egyetemi hallgatóknak a nehéz gazdasági viszonyokra való te­kin te tfceia tandíj lefizetésére halasztást engedélyezzenek, A Magyar Távirati Iroda illetékes helyről arról értesül, hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter a mai nap folyamán ebben az ügyben ren— doletet bocsajtott ki, A rendelet szerint a főiskolák hallgatéi a beiratko­zásnál a tandíjnak legalább 30 Jí-át kötelesek megfizetni 4 mig a folyd fél-* évre szolé tandíj hátralévő részének megfizetésére indokolt esetekben az illetékes kari dékánok a félév lezárásáig halasztást engedélyezhetnek*" § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzé a vallás és közoktatás­ügyi miniszter előtér jesztéser e Pogány Béla dr, magyar királyi .Ferenc Jó­zsef tudományegyetemi nyilvános rendes tanárt a magyar királyi József mü— egyetem kisérleti fizikai tanszékére i^J^m^sJtó.Mihály dr, budapesti «, ­Pázmány Péter tudományegyetemi hittudományi kari nyilvános rendes tanéra ugyanennek a tudományegyetemnek bölcsészettudományi karán megüresedett sémi filológiai tanszékre. Yárl-B ezső dr, Erzsébet tudományegyetemi nyilvá­nos rendes tanárt a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem bölosészettudo mányi karán megüresedett harmadik claseica filológiai tanszékre, fgzentpátarj Imre dr, debreceni Tisza István tudományegyetemi nyilvános rendes tanárt a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi karán megürese— dett okievél- és cimertani tanszékre nyilvános rendes tanárrá az Ötödik fi-* zetési osztályba kinevezte^ § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kományzó a vallás és közoktatás ügyi miniszter előtér jesztéaóre Ralos Lajos királyi közalapítványi igazga­tót miniszteri tanácsossá; Bolgár Béla, Lachnit Károly és Jászay Jenő kirá­lyi közalapítványi főfelügyelőket, királyi közalapítványi igazgatókká ne­vezte ki, továbbá Péohy Lajos és Uher Kár oly királyi közalapítványi főfe­lügyelőknek a királyi közalapítványi igazgatói elmet és jelleget,, Bozöky Kálmán dr, közalapítványi királyi jogügyi főtanácsosnak a miniszteri tané> ososi cimet és jelleget, végül Conlegner József dr, közalapítványi királyi jogügyi főtanácsosnak a miniszteri tanácsosi cimet adományozta* § A Magyar Távirati iroda jelenti: A kormányzó a vallás és közoktatás­ügyi miniszter előterjesztésére Torday Perenc dr* budapesti Pázmány Péter tudományegyetemi magántanár, sagyar királyi egészségügyi főtanácsosnak, a budapesti állami gyermekmenhely főorvosának az orvosképzés és a tudományos irodaj-om terén kifejtett munkássága elismeréséül* if j. Toldy László dr, buda P?. st f Pázmány Péter tuuományegyetemi magántanárnak pedig a zene tudományos művelése éa a művészi oktatás és nevelés terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári cimet adományozta* § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a vallás és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Kováts Gyula dr, miniszteri titkárt a Perenc József nevelőintézet főigazgatójává az ötödik fizetési osztályba kinevezte és ot ezzel az intézettex kapcsolatos--* II, kerületi királyi katolikus főgimnázium felett a tankerületi főigazgatói teendők ellátásával megbízta* *

Next

/
Oldalképek
Tartalom