Napi Hírek, 1923. június/1

1923-06-04 [0061]

§Brű8szel* június 3* Poincare, raint Jó forrásból hire jár, már megállapította azokat az irányelveket, amiket franciaország a brüsszeli találkozáson képviselni fog. Ezek a következők: Amennyiben Hámét ország- 30 mi Illára aranymázkát ajánl fel jóváté­telre* Praneiaorazág az ajánlatot visszaútaaitja, mert szerinte Francia­országnak^/ egymagában ennél nagyobb követelése van, Franciaorazág körül­belül 40 milliárdban fogja a jóvátételi összeg megállapítását követelni*' ü'ranoiaorazág legfeljebb azt a kompiomisszamot hajlandó elfogadni, hogy a hiányzó 10 milliárd arany márkára a belga javaslat értelmében biztosítsák a bevezetendő ujabb német monopóliumok /dohány, oukor/ath/ jövedelmét.Jfhogy Franciaország ezen kivul kívánni fogja2a megszálló hatóságok által eddig kivetatt jövedelmek/vám, kiviteli illeték stb./ beszedését tovább is foly­tassák*Az ebből származó összeget közös szövetségközi bankban^ illetve le­tóthelyen helyezzék el Uémetoraság nevére^; de osak abban az arányban adják ki fíemetorsz ág nek, cm ilyen arányban az a jóvátételi kötelezettségnek meg­felelj /tei/. § A Képzőművészeti Társulat vasárnap délelőtt 11 órakor tar­totta 62* évi közgyűlését gróf Andrássy Gyula elnökeleta alatt a város­ligeti. Műcsarnokban. Az elaöki" megnyitó Beöthy Zsolt érdemeivel foglal­kozott és javasolta a közgyűlésnek, hogy az elhunyt nagy esztótikusf ér­dé neit es emléket a közgyűlés jegyzőkönyvében örökítse meg. Ezután üd­vözölte a komáhy képy is elviében jelaalevő Kertész K .Róbert helyettes áks* államtitkárt előléptetése alkalmából, jóindulatába ajánlván a lép­sóauvísaeti Társulat müvósz/ti céljait és törekvéseit* A tárgysorozat > során egyhangúlag tudomásul vették a választmány évi jelent éeéVaa 1922* évről éa jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak Balogh Elemér, Wolffher Gyu­la* Wertheimer löolf, dr.báró Kohner Adolf ős Lederer Sándor választmá­nyi tagaknak, akik a társulat ez évi deficitjét 660.000 kormának fede­zését vállalták. Egyhangi lelkesedéssel tisztelat 1 tagokká választó tta a közgyűlés dr.Berzevioay Albertet és Beák-Ebner Lajost. Elfogadta a vá­lasztmány azon javaslatát, amelynek értelében a jury tagjainak felét a niüvészegyesulet tagjai es másik felét a íépzőmüv|szeti Társulat vér* laeztmáhya küldi ki. Jóváhagyta a tagsági alapítási, és pártfogói tagdíja­kat, TOlaaint azon javaslatot is, hogy a térsulatkés művészi nyugdijalap tulajdonát képező festmények és saobrok egy alkalmas időpontban árverés utján értékesíttessenek, titkos sLaiazás utján megválasztattak a választ­mány kiegészítésére Petri Pál államtitkár, Cholnoky Jeaf, Milotay Ist­ván dr, , Herbert Viktor, Csillár y András dr., Csáhyi Kásnly, Rusat józsaf Soltész Adolf dr„, Walder Gyula, Zilahy Kiss Jenő* valamintvSiihalovles Miklós, Tury Gyula, Yastagh György, Romák Árpád, Várady Gyula, Bory Jenő, flobai Székely Andor, Moldovány Béla, Sádler Róbert, Gregersen Hu­gó* Wlegand Ede, póttag gyanánt Ballő Ede. A közgyűlés egyhangú felki­áltással Haussaann Alajost választotta meg iseét alelnökké, aki a negyed­ízben megnyilatkozó megtiszteltetést megköszönve, az alelnöke éget'elíb­®* ^ a * ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ^.

Next

/
Oldalképek
Tartalom