Napi Hírek, 1922. november/2

1922-11-16 [0048]

§ Paris, november 16. (Havas.) Amennyire az angol választások eredményét eddig át leh t Te­kinteni, a független liberálisok és a munkáspártiak ujabb mandátumokat nyertek, a konzervatívok meg­őrizték erejüket, a nemzeti liberálisok pedig' visz­szaszorultak. Sir Róbert Hornét, Valamint Clynes'mun­káspárti vezért megválasztották. (MTI.) § London, november 16. Lord Curzon kül­Ogyminiszternek a Közel Kelet kérdésere vonatkozó memorandumát lord Hardinge párisi brit nagykövet nyújtotta át Poincaré miniszterelnöknek. Az emlék­irat azokat a fő pontokul tartalmazza ame'yek te­kintetében Curzon véleménye szerint a szövetsége­seiknek össze keli egyeztetniök politikáikat, mielőtt a lausiinnei értekezletre mennek. Francia politikai körökben általában ugy vélekednek, hogy Poincaré nem támaszt semmiféle nehézséget és aláira a brit kormány felfogását. Ha ez csakugyan bekövetkezik, akkor lord Curzon abba a helyzetbe jut, hogy a hói végjén Lausanneba utazhatik. Utja Parison keresztút fog vezetni, ahoi találkozik a francia miniszterei nőkkel. \ Times azt irja, hogy London ós Paris leg­utóbbi eszmecseréje kitűnő eredménnyé! járt. A lap értesülése szerint a francia kormány ki fejezetien megígérte, hogy abban az esetben, ha a törökök bár­mely módon meg akarnák sérteni a mudániai egyiz­ményt, ő is erőszakol fog az erőszakkal szem! e­helyezni. Olaszország — irja a lap — ezen a ponton hasonló felfogást vall. (MTI.) g London, november 16. A választás Ifg­nap naphosszat serényen, de nyugodtan folyt ország­szerte. A Vastag! köd, amely az utóbbi napokban iegész Angliában uralkodott, legtöbb helyütt felengedett A választás legszembetűnőbb vonása az volt, hogy a nők, akik most első iZben járultak az urnák elé, nagy lelkesedéssel siettek választójogukat gyakorolni. (MTI.) § London, november 16. Az amerikai vá­lasztások eredményeként tárgyalások folynak abban az irányban, hogy nemzeti pártonkívüli csoportot alkossanak. EZ a csoport valószínűleg a harmadik 'be­folyásos pártként fog szerepelni az 1924. évi elnök­Választás során. (MTI.) § Romanelli ezredes ma délben fél 2 órakór érkezik Budapestre a bécsi gyorsvonattal. (MTI.) § London, november 16. A brit kormány megbízta santiagói képviselőjét, hogy a földrengés al­kalmából tolmácsolja őszinte részvétét a chilei kor­mánynál. (MTI.) Zürich, november 16. (Cosmographique). (Devizamegnyitás). Berlin O.OöVs, Mewvork 544V2, London 2431. Paris 3605, Mítaao 2460. Préga 1750. Budapest 0.22V«. Záaréb 222VÍ. Varsó 0.03 1 /*. Bécs 0.0072. Osztrák bélyegzett banKjegy 0.0075. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom