Napi Hírek, 1922. október/2

1922-10-27 [0046]

§ A vallás- és közoktatásügyi miniszter űr., Hekler Antal budapesti Pázmány-egyetemi tanárié dr. Schwőder Ervin vallás- és közoktatásügyi h. államtit-< kárt. Medgyaszay István műépítészt Sváb Gyula mi­niszteri tanácsos, müépitészt, Kabdebó Gyula székes­tő\ árosi műszaki tanácsos, műépítészt, dr. Lux Kálmán müépitészt és dr. Ybl Ervin míniszlerí tilkár, mütörténeti írót a Műemlékek Országos Bizottsága rendes tagjává, dr. Kühár Flóris benedekrendi tanárt. Steíner Miklós premontrei kanonok, szombathelyi fő-* gimnáziumi igazgatót, Mihályi Ernő benedekrendi ta­nárt. Laczkó (Dezső yeszprémi múzeumi ós kegyesrendi főgimnáziumi igazgatót, végül Kovács Mihály jász­feisőszentgyörgyi esperes-plébánost ugyané bizottság levelező tagjaivá az 1927. március 15-ig terjedő ciklusra kinevezte. (MTI.) • § A vallás- és közoktatásügyi miniszter a bu­dapesti Pázmány Péter tudományegyetem orvostudo­mányi karán a stömatológiai klinikai fogtechnikai osz­tályvezetői állásra dr. Máthé Dénes egyetemi magán­tanárt kinevezte. (MTI.) § A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kor­mányzó dr. Doby Géza egyetemi magántanárt, ki­sérletügyi királyi igazgatót, a budapesti királyi ma­gyar egyetemi közgazdaság-tudományi kar előadóját a debreceni magyar királyi Tisza István tudomány­egyetem orvostudományi karán szervezett orvosi vegy­tani tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá az V. fizetési osztályba, továbbá a jog- és államtudo­mányi karon a statisztikai és gyakorlati közgazda­ságtani tanszékre dr. Bozóky Ferenc nagyváradi "ki­rályi katholikus jogakadémiai nyilvános rendes ta­nárt, egyetemi magántanárt, egyetemi nyilvános rend­kívüli tanárrá a VI. fizetési osztályba kinevezte. § Jász-Nagykun-Szolnok megye, amely Horthy Miklós kormányzó szülővármegyéje, a nyomorenyhitő akcióra készpénzben és terményekben 160 millió ko­ronát meghaladó összeget gyűjtött. A gyönyörű ered­mény főként Almássy Sándor főispán érdeme. (MTI.) § Az igazságügyminiszter a bajai királyi já­rásbiróság területére Baja székhellyel második királyi közjegyzői állást rendszeresített, amely a pécsi közt­jegyzői kamarához fog tartozni. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom