Napi Hírek, 1922. május/2

1922-05-27 [0036]

Késirat. Első kiadás. Budapest, 1922 májua 28. Szegődj május' 28. Kősző István dr„,. belügy <ÍlfímT.Jtkár>^ Szegőd III. választókerülete » ' i • • egyhangúlag megválása- ' totfc képviselőrének a kerület ma délelőtt fél 9 órakor adta öt megbisö lovolét, A megbizólövál átadása után Kósző István dr a következeké mondotta" . •• Nem tagadhatom, hogy mélyen~meghatott Szeged T.TT,. kerülnének, bizalma és szeretete f mellyel most már harmadízben választ meg képv- solő­lőnek, A jelenlegi kormány ellen, melynek belügyi államtitkán vagyak és" melynek elvetne: és programmjéhez ragaszkodtam éa hü meradofc, meri -elvo LE­mol és ólr.tfelfogásommal minden tekintetben megegyeznek", a túloldalról crőe ruhamokat in&élfek éa Önök mégis egyhangúlag engem tlsztet'tek meg bizalmnkkal. Magyarázhatő-e ez máskép, mint ugy, hogv Önök ís ragaszkod­nak azokhoz az eszmékhez^ gondolatokhoz ós elvekhez, melyeknek Bethlen István gróf és társai, a képviselői... Én erkölcsileg megtiszteli, arlxVe % et t, területében helyreállít ott Magyarországot akarok, a régi Ma gyerfirszágot, Éa ópp itt ebben a kerületben az egymást meg nem értésnek • há tőrbe:szorítását látom, itt egység van /viharos, lelkes éljenzés/, t'tt oly egység van, amilyDnnek' a: egész megmaradt t szegény Csonka-MSgyar­országon lenni kellene * Ha igy volna, rohamlepésben kgjzaledhotnénk az inteW»* Magyarország eléréséhez. B cél megvalósítására pillérekre van szükség, oly pillérekre, amelyekre felépíthetjük az u:\ líagyjr0rn3 ; fgot. Önök építő munkára küldenek ezzrel a mandátummal ós én legfőbb feladatom­nak tartom, hogy továbbra ia ebben az építésben monkálkcd ianu- Mikor Önök ezzel a mandátummal megtisztelnek, hitvallást tesznek -,rr51 : hogv ugy gondolkodnak, mint én, mint hazánk legjobbjai. A vélasatfast köszönettel elfogadom /MOT/ ^ - .... . Í6l$é hó 28-án. délelőtt 10 órakor, Pestvármegye területén a választások állása a következő" Abony: Lévay Mihály,, egys.p. 708, képpel Gyula egységesp,. 361, Fábián István egységesp* 536*, . Alberti? •Szapéry Lajos egys.p, 479, Kralovanseky Lászl- egy­se gcsn. 1P9. Als^dabasíZllnszky látván 474, Rsskay Ferenc függ.48-aa 861, Öfciráky Pál Herceg-féle kisg*236, Asz£&: Patay Tibor egységes?, —- 1639, dr„SaIy Árpad Andrássy­pprti 203. . * Bía": Szabó Géza egységesp* 340, Frankhauoer József egységesp. 19, Fp.-rkasí-Faul János keresztényszocialista 312, Adamsky Géza egységes­p.4rt.1 219 . . ' •• • • Dunavecse: B Horváth István egységespárti 38Q-,PLatthy György ^egjrsógosp.EBS^ Ludwig-Ernő ker,földm, 170. ~ GÖdöllő» Pák Albert égységéspárti 658, Kray Istiön Andrássy • párti i08, • \ •Gyomro" gr*f Teleki Tibor egységesp, 859, Vasa János Bassay­párti 381, Kalorsa- Szabóky Jenő egysegepp,181, dr.Nyáry ker.földm,192. Kiskőröst Meskő Zoltán egységesp* 61 Karácsony András egysegos­aért1 28, Lucza Pál Rassay-párti 358. . Kiskrnmajsn: Endre Zsigmond egységesp. 987, Higő József egysé­gesp* 62^ Wasek Ernő kerr.szoc* 266,. Lajosmízse; Kállay TTbul egységesp. 445, Halasz Móricz egysé­gesp* 404, Bozóky Géza Andrásay-párti 83. Monor: Rubinok István egységesp. 280, pökoca Jézsef egyaegaap* H82T'237 „ Hagykáta: Viezián István egységesp. 593, BÍr$ Imre Boldissár Rassayp. 398i Juhász József Herczeg-f^Le kisgo 114*. Pilisvöröavár: Sohieasol Honrik Huszórpártl ÍQ,<-űytaay Sándor egységesp„ 122, Dajkovios egységespárti 17, Baross János pártorkiv. 33, Vr&T Sándor ssoc.deau 93, Pomáz; Almássy László egységesp. 470. Vesék Ernő ker.szoc.135, Gondé Bt\la szoc.dem; 3X3. ... . Ráozkeve:S2abó Q-y.Jáöcs egységesp. 238, Desíta József egyse-? geep. 54$ J)irirs..ödön Andrássypárti. m*f 173* Hiniy Zoltán pártonkívü­li 18j Koszom. Imre kér .föld. m 53. •* Soroksár: Frühwirth Mátyás Ernst Hnszárpárt.t 1093, Knaller Győ­ző ezoc .dem.1661. jC3U r :- :•,.«, '•• Törökbálint: Gschwindt Ernő egységesp. 449.--ÉÍes.Xőaaef szocdem •:c-o, Ihira: Kálmán István ogy3Ógesp. 453, Ballá Aladi fdgg.48-ás 563, Borsodi Gyula ker.földm. 165. Váoz: Kracker Kálmán ogyaégosp. ^06, Hornyánssky Zoltán And­rássy párti •**» 335, Bárdos Fereno ssoedem., 445. Czegléd: Gömbös Lajos egységesp* 1405. Haller István Andrássy­párti 110O. Kiskunfélegyháza: Porszt Kálmán egységesp. 255, Hoiváth Zoltán függ.48-as 243,' Pallavicini György Andrásey-partí 24. Kiskunhalasa Prőnay György egységesp. 423. Dinien Vidor And­rásay-párti 141. Fodor -Tőzsef Rassay-pórti 657. Nagykőröse grőf Ráday Gedeon egységes 597, Bakó József agy3Ógo3 '.^4, Pólya Antak honvédelmip. ' 423. /MOT/ v * P * é x 8 ' má-lW 28 * 2^1 10 óra. Mohácsi válaaztáai helyzet* VTÍISV^ÍÍLT^K 99 •P 8-P-^ 8-' br i Antal, pártonkívüli. Isi Villányi kerületben Bagynyérád község: Wild József egrs.p. 92. dr Frisa Feren.., Huszár^Emst p.l^). /MOT / egys.p. ar > Makó május 28. 10 óra. Választási helyzet: Petrovich György, egys.p. 721,,Byéky József, 48-as függetlenségi Kossuth-p- 223. /MOT/ -Battonya, május 28. 10 óra., Választási helyzet: UTbán Péter báró egys.p, 1083, Csernyua Mihály, Haller-p, 823.^/MOT/. Törökkanizsa, május 28.. 10 óra* Választási helyzet Bodo Janoe, egys.p. 223, Gajda Béla dr.^ Honvédelmi p, 32, /MOT/ Ki s ± "0 m b 0 r , május 28., 10 őra* Vól-.rztási helyzet: , P«pp Géza bárő,egys a p. 124, Kis3 Menyhért dr.. 48-as Figgetlenséei KoaanthD.. 160 /fSfC/V/

Next

/
Oldalképek
Tartalom