Napi Hírek, 1922. március/2

1922-03-27 [0032]

} é r i 8 , márólua 27„ /Havaa/ A népszövetség tudomásul vetts azokat a munkálatokat, amelyeket a fegyverkezés, korlátozására kikül­dött ideiglenes vegyes bizottság a legutóbbi ülésezés aorán végzett és hozzájárult a bizottság részéről elfogadott határozat okhoz * flLxlf Paris , március 27 „ /.Volff/ A népszövetség tanácsa tagnap délelőtt és délután foglalkozott a .konstantinápolyi orosz menekültek ügyével, elhatározta, hogy a szövetüógea-kormányokat felhívja* bocsássa­nak Nansen fömegbizott rendelkezésére mozdonyokat, vasúti kocsikat és élelmiszereket, hogy ilyen módon az orosz menekülteket elszájithassák a szláv országokba., Az átköltözés költségeire az angol kormány 10*000 font sterlinget szavazott meg.. Az angol kormány késznek nyilatkozott arra is : . hogy az orosz menekülteket elszállítja Egyiptomba-, továbbá Ciprus ós Málta szigetére, -A népszövetség tanácsa mai ülésén fogja kijelölni a génuai értekezletre kiküld endő képviselőit., fi:21 / Pária, március 27.. A Temps tegnap vezércikkben foglal­kozik Lloyd George 191«) március 27.-i memorandumával és Clémenceaunak ma nyilvánosaágra hozott válaszával. A lap szerint'.az a nyilatkozat, amelyet a Daily Chroniclo a memorandumhoz ftiz, arról tanúskodik, hogy a boulognei megállapodást elfelejtették, éa hogy Lloyd George a ve Ga­lileai szerződés revízióját kívánja. Ha ennek a programmnak megvita­tására sor kerülne - irja a lap - okkor nem lesz hiány nyomós ellenérvek­ben, A Daily Chroniclenak és sugallmazóinak emlékezetébe lehet Idézni azokat a gondolatokat, amelyek 1916-ban előtérben állottak és amelyek távolról sem hasonlítanak azokhoz, amelyekkel ma Franciaországot fenye­getik. Tudvalevően 19TJB-ban Lloyd George a választásokba evvel a jel­szóval ment belei * Akasszátok fel a császárt és, fizettessétek meg a németekkel a habon költségeit!" Ezt már elfelejtette Lleyd George? Az angol miniszterelnök 1919.-i memörandumában az uralkodó gondolat a félelem. Akkoriban Lloyd George attól tartott, hogy Hómét ország bolsevista leáa éa szövetkezik Oroszországgal, A memorandumban ez az aggodalom a vezető motívum szerepei játsza* Egy évvel azután, hogy meg­jelent az a prófétai megnyilatkozás ~ mint ahogy a Daily Chronicle a me­raudumot nevezi - Kémet országot nem & bolsevizmus, hanem Kapp monar­ehista államcslnjzje fenyegette. Ez arra mutat, hogy az ember a saját ha­záján kívül sem lehet próféta. Lloyd George azt szeretné, ha a nimetsk megbocsátanák neki, hogy ő a győző* Génuában a külpolitika területén akar választói programmot adni. Reméljük - irja végezetül a Temps ­hogy ezt a kombinációt nem fogja sem Európa, sem oedig angol szövetsége­sük dráprán megfizetni. AíTl/ amim London, maróivá 25,A Times jelenti, hogy az Angol­Osztrák Bank szervezete immár befejezést nyert. Az uj angol társaság sz ^ Anglo-Auatrian Bank nevet fogja viselni. \ ós a jövó' hét folyamán jegyzik be két millió font névértékű alaptőkével, A társaság átveszi a bécsi Ahgol-Csztrák Bank üz léteit 9 As. 00» trák vállalat részvényesei cserébe megkapják részvényeikért az uj bank részvényeit , még pedig 240 korona után 15 shilling arányban* /MTI/tf «««* • Paris, március 26. A szövetséges Külügyminiszterei ma ujabb ülést tartottak e keleti kérdésben éa a tárgyalásokat délután folytatták. Sohaaa0r 0 ^ sz Miiüayminiszter ejazs*a elhagyja SSérist, hogy Londonba menjen, ahol holnap Lloyd George miniszterelnökKel fog tárgyalni* Pária, március 26. Raiberti tengerészeti minisztert líizzában 430 leadott szavazat közül 400 szavazattal szenátorra választot­ták* /ÜTI/ Paris, március 26*Pedina éa Marty szélsőséges szo- . eia listákat me újból beválasztotta* a jtözseg tanácsba. /MTI/ m mm Pária, máreius 36. /Havas/ A kommunisták Paris barmzdik Kerületében flLgot Mérte tanitónői; Jelölték • »wégtenaosi va­l-aztésozra. Blaot Márt© azopban nem váiesztnató, mert ez i919-es sor­osztat^Jőeitísz aSeamáWl tiltakozása miatt elfüggesztettek poli­tikai jogait éa % reifusgeaztési időtartama még nem Járt ^ * üloaben " caaí 3o2 S ?zavtzatot ka P Qtt s mig a többi nárom jelölt enneei jóvai nagyobb szavazatszámot ért el, a köztarsssstgi antant jelöltje például 785 szava­latot* /MTI/ mmm 1 ORSZÁGOS LEVÉLTAR Kszekció Belföldi hl rek. ' § A ^j^^hí^^ 4 *^?.*?^ 1 ^ Az V-kerületi állami Bólyai-f őreál­latoUas idén tölti be fennállásénak ötvenedeik évét. Közéletünk sok kiváló embere került ki ebből a jÓa ? yü istézetbSl, melynek jeles készültzéafi tmnu­loit a külföldi egyetemeken is mindenkor szívesen látták! 2 iXola g t\inS^ régi és mostani tanulói május hó végén topíKt ríadeaSk^ fSlílLÍSíf ' évfordulón. Az intézet igazgatós %a g ezuton IlS fel a Xi Lnitváívckaf ^d«* w *->>4 n ia hSmlsodikín, déUldtt 11 órakor az intézlt íaná^í nek össze! P * ^ szleteinek ^gállapitása.végett értekezletre jöjje~ § Tanárok gyűlése. Aj Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatósága és választmány vasárnap délelőtt dr* Lévay Ede királyi főigazgató elnöklété .Utt népes pulest tartott az egyesület gsteraázy-utcaí helyiseiében, A gyűlése ' o>. Madai Gyula főtitkár Jelentése után egyrészt a tisztújítást készítették eio másrészt beható tárgyalást folytattak a tanárság tűrhetetlen anyagi hely­jetérol. A gyűlés Aczay István, Kalmár Elek, Madzsar Gusztáv, Sajó Sándor i«igaz|atoz, Bozoky Endre. Korpás Ferenc, Harcainké Ferenc, Székely István igazgatok ielszolalasa után elhatározta, hogy sürgős felterjesztéssel fordul a yallás- és közoktatásügyi miniszterhez, kérve az elmaradt előléptetések foganatosítását, és a tanari státusrendezésnek olyan megoldását, melynek alSpián a tanárság a tisztviselői hierarchiában egyetemi végzettségének meg­felelő elhelyezést nyer. üérik * helyettes tanárok ügyének végleges rende­zését, ya.lo.mint az igazgatóhelyetteseit, osztályfőnökök stö« dijainak megi ele ló emelését. Szeged, március 27. A miniszterelnök ma reggel részfvett a szegedi tUdcmányegvetem Bocskay--intet rná tusának megnyitásán* A min is z ­terelnökjr—i-kíséretével —. reggel nyolc órakor érkezett meg a Szent György 'téren láva internátusba, hol a budapesti vendégeket Sebes?. Dáftes nyugalmazott államtitkár, Szándtner Pál ár* egyetemi, tanár, az intézet igazgatója üdvözölték,. Icze Gábor., a székely egyetemi és főis­kolai hallgatók egyesületének elnöke az egyetemi ifjúság nevében.. Menvhárt GáfiTiár i\r. Tí»K"fcr>r> oiwata^ +n n A -í v.m/ii»if .vL*

Next

/
Oldalképek
Tartalom