Napi Hírek, 1921. december/1

1921-12-01 [0025]

Aj-ailleai l^^e^^A^^^^^^^ KtSitl^^^^í* kö * épl8k0l<li °* tatáe »»SÍ*SSöl! a Boatt^. Íá»lff ­J • 8 £ v *^ Dó^aa«r»ődé» ós a dunai statútum rat ifi MA len^korsza^aí ftlSK^SS!^ ratf «Jtt8*S! Wboá f állam^fköfotí ^nveScidk SMVS^íf Vógül a ********** merték Beszarábia ii^SáSÍ A £Ía?í ÍS£rfí é J Ö1 * ******* aátua Coanda táborn^v^z^ * a "" í^.v^m-f TI *> e fJLÍ n • november 30, Brémai tndósitás szerint az AS 5fff? ?t —° yd ^^arozta, hogy 250 millió márkás alaptőkéjét emeii fQl . ^gpedig olymódon, hogy 225 millió márka ^;Í bGn­U í Jörzsrészvényeket, 125 márka összegbenbedig elsőbbségi M £ %ff/ <Srtl, * 3tJa * M * a torvbe vet * ba»óépitéseket alarágaalí eági miniszter bJaí.!*' a*^tt^rÍáító SSfr Etoité^W^Jffi^ a maSléVŐ ^Sfláí;*^ 52SE ülepen. tL-ÍS * * a f 3 ? lűbén a vaaipar kohói közül igen sok beszün­tette az üzemet. A cement ós mész éget ő-iparbazn, amelynek elé­ll^t , r £ e7 \ BaV ' :m f 7 OL * & > szénhiány & érezhető, mírt aSetírSíag tuKaiy mennyiségű szenet kénytelen az antantnak átadni. $ német ve^-SS? 7 SSt riii^í^ 1 versenytől, Szzel szembeí a mezőgaffisl^eg­Í?I2 >.í t^í^^it^l^P a már * ri éTtéke csökkenti A marka e !£ Se /S a í aSZ­trofalis ^a* 48 * A buza például, amely a haboruelfitt 240 márkába került,most 14,000 márkába kerül. Ml? * 00r " ttW . _ , Münohen, november 30, /délnémet Eávirati Iroda/ ^orresportdenz Hoffmann Jelenti: A nemzetközi duna-bLotS£ no vmber lh7ÍVártott magflyitó ülésén Lerchenfeld gróf bajor miniszfer^ínSk beszédet mondott, amelyben ^rámutatott arra, hogy a bizottság ötödik rí? 0 ?? 6 ? 13 ? Va ^ me S^rtására vonatlLö elhatárSáíatlínál nagyobb elégtétellel fogadta, mert a bizottság hivatása az, hogy tár­ÁÍ^JA^ ^ Jor terv ezetet, amelynek nemcsak a német dunai heJozáa fejlődése, hanem az egész dunai kereskedelem szempontjából ip-en Mtv a Jelentősége, A nemzetközi dana-bizottságnak az a főoólla fSSr ML SftSFa?* te P ö a S"*« 02ze] : előmozlitaa mindS parti uíMi­lodósét és icereskedelmét és meggyógyítsa azokat a sebeket, amelyeket a nixoOitteJtett a világgazdaságon. Beszédét azzal végezte, hopy a bajor -•coimany mindent elkövet a bizottság munkájának megkönnyité3ére. amely­hez sikert kivan. v * _ , , lto Betti, a bizottság elnöke, köszönetet mondott a minisz­terelnök üdvözletéért és kérte,hogy tekintse azt a határozatot, hogy a mostani ülésszakot Münohenbaitartják meg, annak bizon-dtékául, hofcfr a bizottság különös gonddal akarja megvizsgálni a bajor dunai hajózás renaezesérül azolo nagyszabású terveket. A bizottság, amelyben 11 állam képviselteti magát örömmel érzi-azt, hogy as érdekelt államok kölcsönös Jóvisaonyánok helyreállitásába fontos szerep vár rá, Fem könnyű dolog ez£ mert fáradozásait a politikai jnoatss szenvedélyek ellensúlyozzák, de azt megelégedéssel kell megállapítania, hogy a ta­nácskozásokon egyértelmű volt az a szándék, hogy felülemelkedjenek a szenvedélyeken. A bizottság ezután megállapította a nax^irendet, amelyre olsfS pontképen tűzte ki a bajor kormány tervének vizsgálatát a Duna bajor szakaszának Regensburgtól Jochensteinig való szabályozásáról, A 29,--ón tartandó ülésen megkezdték a bajor Duna-szakasz hajóz&3ására vonatkozó terv tárgyalását, A bizottság egyes fenntartásokkal hozzájárult a tervezetekhez, A legközelebbi ülés december 1,-ón lc3z, y$ELT/ L 0 a d o a , &ovisab:r 3C» A a«ater-iro3& waöbiagt rai Jelentése jzeri'at Hardin&nsx az az álláspontja, hogy s JeA<ale^i Kérdések aaa­bályozáaa átáá njbóx "er, kvxx *iaereXni. hogy az aAJaaágO* vn^ben aegej jsséare jnssanan* ü»vei a -ervövti egy javallat aerewben reg t fldftJlaai, fitoelyban *i t^^.iu fej t^n^aa ?.;eoz vixag díszes rűg&ö iénsi^yl iérdéseit, EÜIOJJÖ^CQ a hadikölcsönt** és a toiKreraeal orsza­20k helyrealütáüáiiak problémáit, ^11 a iában azt tídzw, ho.^ha az llnöz: tervét eJfogadnák, ajaror a iegirözel/obi aanzetközi őrter.^iet fogialaozaéit * Tiláfpériztigyác kérdéseivel* /^l'I/ I i iti» l "ifrTf*l«í 30, /Wolff/ A ropa^t? *«iöa tn^.ji­tája aki & ;93fl atinRáa.véaeáaiI értekezlet Jtífcültottjet a aémet szaksáé áfeervezetek megütvájiára lémetorsaági atjábaa e&laérte, kczlr íar^a-^ t Te'J arfaftbői « bizottságnak a megáiispitáaait, smeiyeket a >t«A^paa V r' lt\/tritt'73irrnA. -n-"ir*r a gf Körébea tett. ?Mac' irgyTormán D^lat­Aioatáfc. b-rMelv párthoz-tjÉrt'óztak la. Ili ad agyaaeaiaair az aKarattwiat: ( SSíft ilf edzést, ülIC/tiltakoznak as azelőtti gyártmányok^^-" i sztt«ae eliaa és ttltatoznak a kotacuaistak épngy, raint a többiek, a / szövetségeaközá i-ato^i bl^ttsag követelései ellea.^ígeaakaz, / folstatja a tndóaitó, ho-gj az ^2i,ar aasai ft&latoAlt, Bb&y s •aóűerB hadsereg számára a iegoorza Maaaob hsaiaaajtoaoket üzaxi.*iöa 9 'ski">r" ccaií £ vJ JKte?zsíspjspisosái alternatíva álihat elöttüaz:: vagy oe keli tiltani fiadén ipaii rejló'dést, aagj azoknak, akik rés nt VÍ^SS ebben az lpaií muaítábáa, b?. ztositatot r.eii adni arról, hogs maa*aju­Sít tdbbí fogják a náboras szolráletaba állítani, AS ©Jaó felté­tel persze elfosadnetatlan, /M*!l/ * -* Bécs, aaveaier 3C* Wei^skircnner asv, a n«íetgy*Jtóe fjjj**^ - a aealdeazkorreapondeaz Jelentése saeriat - tegaaj az aiöoansz-srzaj katbolians-népszövetség gj/ülésén beszédet t?rtott e S^zd^agi tvtuyaet*­ról, amelyben ró a ziet esf» rif ejtette, hog^ az éleJmiazexxüiöabözeíi pótLéeoi ^eaeftktatáae aa áixamkincetsr számára aemjeieatenek nyere­féget 1é*S™ "ffogyasztóra nagy terhet haritsndLes ezeakivttl az áradat s^icai iniább, sőt teljeasa f exrorgat a^ tfint as eg^zer^ je&vatkozas. Ha tehát a -ótlékok/csSfcreatése sea á' fQgjaaztáenaJc , •iflB az áixasinsa ne» válni* Javára, aíkor mágiscsaa a pótlékok aay-. szer és mmaekori rsdikákks beasflötttése tneliett rcii aazKe«t«/MXiy — foí:oa%toa 3 é c s „ öeeembev 1,. /A KIT raars.njeisntáoe/ A Iltnea Widn'-x­Tagbiatt iei?ati 2ön«onMl: A Times értesülése szeriat a portugáliai helyzet acsat snayxra savároa, hogy a a a-ai^ak rözöo beavat*ozáejaa* kér^aévex jcell foglalkozni, preatt©ország, OJasojrsság ée «3»yox­orsZág hajlandóit volnának eböea az eictílóban fásztvenai, •mt Hk 3 ö o a , UO^QV 1. /A KIT nsagSaJeientése/ A bécsi *^^fÍ a «f Q határozata alapján a tia nappal ezelőtt 100 azáze.IcJucai f e te« .. t ^­j-yéráraiíat ojabb ISO azá zaléjücal emelte** A kenyér ára J elénleg M korona^ íiistoleg fcoérfc^njáre 14« korona 30 dekánként*

Next

/
Oldalképek
Tartalom